ReadyPlanet.com


***ขอความร่วมมือ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๒”***


เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๒" ประจำปี ๒๕๕๑

เป็นที่น่ายินดีว่า การประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑ ได้รับความสนใจจากทุกระดับชั้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก ในหลายช่องทางที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาบางประการ ที่จำเป็นต้องขอความร่วมมือ จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในทุกระดับชั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดังนี้

๑.การส่งผลงาน ที่กำหนดไว้ใน ๓ ช่องทาง ใคร่ขอความกรุณาผู้ส่งผลงาน เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ในการส่งผลงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการส่งผลงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการรวบรวมผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด

๒.ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำเป็นต้องแจ้ง ชื่อจริง-นามสกุลจริง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยันการส่งผลงานที่แท้จริง และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่แจ้งดังกล่าว อาจถูกตัดสิทธิการส่งผลงานเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่กำหนดไว้


๓.การส่งผลงานเข้าประกวด ในแต่ละหัวข้อประจำเดือน ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้น โดยทุกชิ้นงานที่ส่งเข้ามา จะนับเป็นหนึ่งชิ้น ทั้งนี้ ในกรณีการส่งแก้ไขผลงานที่ส่งมาแล้ว การนับจำนวนชิ้น จะยังคงนับแต่ละชิ้นงานเป็นหนึ่งชิ้น ไล่เรียงกันไป แต่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากชิ้นงานที่ส่งมาเพื่อแก้ไขครั้งหลังสุดเท่านั้น

๔.เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ให้ถูกตัดสิทธิการส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ควรศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้โดยละเอียด 

สำหรับ หลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้

1.       เป็นงานเขียนร้อยกรอง ตามฉันทลักษณ์ ที่กำหนด โดยมี ความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท และเป็นงานของ ผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)

2.       เป็นผลงานที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และ ไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ

3.       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

4.       ผู้ส่งผลงาน ต้องให้ชื่อ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับที่สะดวก เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝงในการประกวด ก็ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และ ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยัน การรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิ การส่งผลงานได้

5.       ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ ของฉันทลักษณ์และวรรณศิลป์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทนั้น ๆ

6.       ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึง ความสมบรูณ์ และความงามของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” ใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม

7.      การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการให้คะแนนรายบุคคล ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการฯแต่ละชุด เป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาดว่า ผลงานใด สมควรได้รับรางวัล

8.       คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ที่คณะกรรมการกำหนด

9.       การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

10.    กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

11.    ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะทำงานฯ
จันทร์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

 ผู้ตั้งกระทู้ คณะทำงานฯ :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-30 15:11:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1789450)

เพิ่มเติม

ในกรณีที่ผลงานของผู้ส่งประกวด มีการใช้ "คำ" ที่อาจไม่ผ่าน "กรองคำ" ใคร่ขอความกรุณา ให้ผู้ส่งผลงาน เลือกช่องทางการส่ง ทางอีเมล์ หรือ ทางไปรษณีย์ แทนช่องทางเวบบอร์ดแทน

คณะทำงานฯ
ผู้แสดงความคิดเห็น คณะทำงานฯ วันที่ตอบ 2008-06-30 15:33:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.