ReadyPlanet.com


ประกวดนวนิยายรางวัลสุภาว์ เทวกุล ฯ ครั้งที่ ๑๔


ข่าว  ประชาสัมพันธ์

 

ประกวดนวนิยายรางวัลสุภาว์ เทวกุล ฯ ครั้งที่ ๑๔

                                                               

                ด้วยมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ   โดยนางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา  อโศกสิน) ประธานกรรมการ    ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยนางชมัยภร  แสงกระจ่าง  เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ  ประจำปี ๒๕๕๑   (ครั้งที่ ๑๔)  โดยกำหนดให้เป็นนวนิยาย  ขนาดสั้น  ความยาวประมาณ ๑๕-๒๐ ตอน ไม่จำกัดความยาวของบทและไม่จำกัดเนื้อหา  โดยเขียนเป็นภาษาไทย/ สร้างสรรค์ขึ้นเอง/  ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที  และต้องเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์  ทั้งนี้  ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล     และผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

                หลักเกณฑ์การส่ง ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียว  ส่งพร้อมสำเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด  / ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน  / กรุณาใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย / ส่งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ที่  มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ตู้ ป..   ปท.อ่อนนุช  กท.๑๐๒๕๐ โดยคณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

                รางวัลมี ๑ รางวัล  เป็นเงินสดจำนวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท   พร้อมโล่เกียรติยศ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด                      ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ประกาศผลการตัดสิน  และรับรางวัล  ในเดือนมีนาคม   ๒๕๕๒            จัดงานรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ๒๕๕๒       

ผลงานที่ได้รับรางวัล  มูลนิธิฯ  ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา  ๓ ปี  โดยสำนักพิมพ์นานมีรับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย                  ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-21 16:57:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.