ReadyPlanet.com
dot dot
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article


นายยุทธ โตอดิ เทพย์
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศ ไทยสมัยที่ ๑๕
นาย ยุทธ โตอดิเทพย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๙ ที่บ้านลำ พยา  อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันพักอยู่ที่หมู่บ้านร่ม ฟ้า เลขที ๕๖/๙๙ หมู่ ๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพระ ปฐมวิทยาลัย สำเร็จชั้น ป.กศ.สูง วิชาเอกภาษไทย ที่วิทยาลัยครูนครปฐม ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน มิตร และปริญญาโท สาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันเป็นศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒
ประสบการณ์
อดีตหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษา
อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ
วิทยากรและกรรมการตัดสินกิจกรรมภาษาไทยนักเรียนทุกระดับ
อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ๓ สมัย และเป็นกรรมการบริหารสมาคมนัก กลอน
หลายครั้ง
พิธีกรทีวี รายการ ”สังฆปาฏิหาริย์” สถานีโทรทัศน์ MVtv
กรรมการจัดทำหนังสือวันเด็ก หนังสือ ประวัติครู หนังสือแบบเรียนแบบ ฝึกหัด
กระทรวงศึกษาธิการ เรียบเรียงตำรา แบบฝึกหัดหนังสือ เรียน คู่มือวิชาภาษาไทย
ที่ปรึกษา บรรณาธิการ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร วารสาร หนังสือ พิมพ์ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
เรียบเรียงตำรา แบบฝึกหัดหนังสือเรียน คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย
ผลงานการเขียนคำประพันธ์เผยแพร่ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ทั้งส่วน กลาง และ 
ส่วนภูมิภาค หน่วยราชการ ชมรมและ สมาคมต่าง ๆ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการ ศึกษา ๑
เกียรติ ประวัติ
ครูภาษาไทยดีเด่นระดับมัธยมศึกษา รุ่น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๘
ครูผู้สอนดีเด่นกรมสามมัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๑
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นวิชาภาษาไทย กรมสามัญศึกษาพ.ศ.๒๕๓๕
ผู้มีผลงานส่งเสริมสร้างสรรค์ภาษาไทย กรมสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖
ศิลปินดีเด่นจังหวัดนครปฐม สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.๒๕๔๒
ชนะการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ประมาณ ๕๐ รางวัล
รับรางวัลพระราชทานชนะการ ประกวดบทร้อยกรองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ๔ ครั้ง
กรรมการตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์


คอลัมนิสต์เที่ยววัดดังกราบพระดี น.ส.พ.สยามรัฐและมีผลงานทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เผยแพร่
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมหนังสือพิมพ์ นิตยสารอื่นๆวารสาร จุลสารหลายฉบับ นามปากกา ได้แก่      พรพระร่วง,กรยุทธ,เชี่ยว เชิงชน

สถานที่ติดต่อ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๑. นาย ยุทธ โตอดิเทพย์บ้านเลขที่ ๕๖/๙๙ หมู่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอ เมือง  
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๕๙๔๐๗,๐๘๑-๓๑๙๐๓๐๙
อีเมล์ yoot_too@hotmail.comและyoot_to@thaimail.com
๒. ศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์-โทรสาร 0-24419262,0-24419526
๓. กุฎิคณะ สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม ถนนมหาไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐


สวัสดีปี ใหม่ ๒๕๕๐
ปีเอ๋ยปีใหม่
น้อมดวงใจกราบแล้วพระแก้ว สาม
อิทธิเทพเรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์นาม
พระสยามเทวาปิ่น ธานี
อภิบาลบพิตรพิสิฐ ศักดิ์
อภิรักษ์ อำรุงทั้งกรุงศรี
สุขสวัสดิ์ วัฒนาประชาชี
ดับกาลียุคเข็ญร่มเย็น เอย
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศ ไทย
 ( ยุทธ โตอดิเทพย์ ร้อยกรอง)
ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ