ReadyPlanet.com
dot dot
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article

คำสั่ง ๑/๒๕๕๐
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๕
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมัยที่
๑๕


         ตามที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๕ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ (ห้องนพรัตน์) กรุงเทพมหานครฯ ตามระเบียบให้ นายกสมาคมคนใหม่จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  เพื่อให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๕ ดังนี้

.

นายประสิทธิ์

บุญวงษ์

อุปนายกสมาคม ๑

.

นายทองแถม

นาถจำนง

อุปนายกสมาคม ๒

.

นายฐปกรณ์

โสธนะ

อุปนายกสมาคม ๓

.

นายโชคชัย

บัณฑิลศิละศักดิ์

อุปนายกสมาคม ๔

.

นายกิตติโชค

อัครธนบดี

กรรมการ

๖. 

นายเอกรัฐ

จิตมั่นเพียร

กรรมการ

๗.

 นางวันทนีย์

บุญศรีสมบัติ

กรรมการ

๘.

 นายรักษ์มนัญญา

สมเทพ

กรรมการ

๙.  

นางจุฑามาศ

หงส์สุวรรณ

กรรมการและนายทะเบียน

๑๐.

นายกฤษฎา

สุนทร

กรรมการและปฏิคม

๑๑.

นางสาวชื่นกมล

ศรีสมโภชน์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

๑๒.

นายทองอินทร์

สุ่นสวัสดิ์

กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

๑๓.

นางสาวจินตนา

กล้ายประยงค์

กรรมการและวิจัยและพัฒนา

๑๔.

นายประสิทธิ์

อทินวงศ์

กรรมการและวิชาการ

๑๕.

นายพิเชฐ

แสงทอง

กรรมการและส่งเสริมเผยแพร่

๑๖.

นายอาจินต์

ศิริวรรณ

กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์

๑๗.

นายธนัญชัย

รสจันทร์

กรรมการและสาราณียากร

๑๘.

นายภูวดล

ภูภัทรชนนท์

กรรมการและบรรณารักษ์

๑๙.

นายบุญชู

คชสาร

กรรมการและสวัสดิการ

๒๐.

นายยงยุทธ

ใจซื่อดี

กรรมการและกิจกรรมพิเศษ

๒๑.

นางรัตนทิพย์

พึ่งขยาย

กรรมการและประธานภาคกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล

๒๒.

นายสมชาย

ขจรศักดิ์ชัย

กรรมการและประธานภาคกลาง

๒๓.

นางนนทวรรณ

บุญวงษ์

กรรมการและประธานภาคเหนือ

๒๔.

นางสุกัลยา

ปริญโญกุล

กรรมการและประธานภาคตะวันออก

๒๕.

นายทวีสิทธิ์

ประคองศิลป์

กรรมการและประธานภาคตะวันตก

๒๖.

นายบุญเสริม

แก้วพรหม

กรรมการและประธานภาคใต้

๒๗.

นายดุสิต

คร่ำสุข

กรรมการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๘.

นายชินวัฒน์

ตั้งสุทธิจิต

กรรมการและหัวหน้าฝ่ายแบบแผนนโยบายและเครือข่ายสัมพันธ์

๒๙.

นายอนนท์

ศรีพิพัฒน์

กรรมการและประธานฝ่ายสื่อสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

๓๐.

นางวรัญญา

เอี่ยมสำอางค์

กรรมการและเหรัญญิก

๓๑.

นายภาสกรณ์

วิเวกวรรณ

กรรมการและเลขาธิการ

๓๒.

๓๓.

นายถวัลย์

ตะวัน

พึ่งเงิน

กองม่วง

กรรมการและรองเลขาธิการ

กรรมการและผู่ช่วยรองเลขาธิการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐


นายยุทธ โตอดิเทพย์
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


คำสั่ง ๑/๒๕๕๒
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๖
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมัยที่ ๑๖

 

         ตามที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๖ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ  ศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จังหวัดนครปฐม   ตามระเบียบให้ นายกสมาคมคนใหม่จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  เพื่อให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๖  ดังนี้

๑.

นายประสิทธิ์

บุญวงษ์

อุปนายกสมาคม ๑

๒.
นายทองแถม
นาถจำนง

อุปนายกสมาคม ๒

๓.
นายโชคชัย
บัณฑิตศิละศักดิ์

อุปนายกสมาคม ๓

๔.
นายฐปกรณ์
โสธนะ

อุปนายกสมาคม ๔

๕.
นายบัณฑิต
ถนอมพล
กรรมการ
๖. 

นายเอกรัฐ

จิตรมั่นเพียร
กรรมการ

๗.

 นางจุฑามาส
หงส์สุวรรณ
กรรมการ

๘.

 นายรักษ์มนัญญา
สมเทพ
กรรมการ
๙.  

นางสาวสุชาดา

ศรีสวัสดิ์
กรรมการและนายทะเบียน
๑๐.
นายกฤษฎา
สุนทร
กรรมการและปฏิคม
๑๑.
นางสาวชื่นกมล
ศรีสมโภชน์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๒.

นายทองอินทร์

สุ่นสวัสดิ์
กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
๑๓.
นายอำพล
อยู่ถนอม
กรรมการและวิจัยพัฒนา
๑๔.

นายประสิทธิ์

อทินวงศ์
กรรมการและวิชาการ
๑๕.
นายพิเชฐ
แสงทอง
กรรมการและส่งเสริมเผยแพร่
๑๖.

นายอาจินต์

ศิริวรรณ
กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
๑๗.
นายชาลี
เอี่ยมสำอางค์
กรรมการและสาราณียากร
๑๘.

นางสาวพุทธชาติ

สุขาบูรณ์
กรรมการและบรรณารักษ์
๑๙.

นายบุญชู

คชสาร
กรรมการและสวัสดิการ
๒๐.

นายยงยุทธ

ใจซื่อดี
กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
๒๑.
นายบันลือ
จินดาศรี

กรรมการและประธานภาคกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล

๒๒.

นายสมชาย

ขจรศักดิ์ชัย
กรรมการและประธานภาคกลาง
๒๓.

นางนนทวรรณ

บุญวงษ์
กรรมการและประธานภาคเหนือ
๒๔.

นางสุกัลยา

ปริญโญกุล
กรรมการและประธานภาคตะวันออก
๒๕.

นายทวีสิทธิ์

ประคองศิลป์
กรรมการและประธานภาคตะวันตก
๒๖.

นายบุญเสริม

แก้วพรหม
กรรมการและประธานภาคใต้
๒๗.
นายดุสิต
คร่ำสุข
กรรมการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘.
นางวรัญญา
เอี่ยมสำอางค์
กรรมการและเหรัญญิก
๒๙.
นายถวัลย์
พึ่งเงิน
กรรมการและเลขาธิการ
๓๐.
นายชินวัฒน์
ตั้งสุทธิจิต
กรรมการและรองเลขาธิการ
                       
สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒
                                                                                          
นายยุทธ โตอดิเทพย์
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ