ReadyPlanet.com
dot dot
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16

กำหนดการ

การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16

นิราศพระบาท ตามรอยพระบาท เส้นทางชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 – 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

…………………

 

ดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft word

 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เวลา 08.00 น.       ผู้เข้าอบรม รายงานตังและลงทะเบียน ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคาร

อเนกประสงค์ 1 ชั้น 4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

                                ประธานพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                กล่าวรายงาน นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เวลา 09.30 น.       กล่าวต้อนรับและแนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        โดย ผศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการเสริมศึกษาและบริการสังคม

เวลา 09.40 น.       ปฐมนิเทศ โดย นายวิษณุ เอมประณีตร์ ผู้จัดการทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

เวลา 10.00 น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 น.       การบรรยายเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และชีวิตพอเพียงจากนิราศของสุนทรภู่”

โดย รศ.นันทา ขุนภุกดี

เวลา 11.30 น.       ออกเดินทางไปจังหวัดสระบุรี โดยใช้ถนนพหลโยธิน ประมาณ 107 กม. ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ตามเส้นทางการเดินทางตามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สุนทรภู่เคยใช้เดินทาในอดีต ถึงตัวเมืองสระบุรี รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00 น.       ชม บ่อพรานล้างเนื้อ สถานที่ซึ่งสันนิษฐานว่านายพรานบุญ หลังจากล่าสัตว์แล้วได้นำเนื้อมาล้างที่นี่ ท่านสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในบทนิราศพระบาท ปัจจุบันบ่อพรานล้างเนื้อได้รับการปรับปรุงใกล้ๆ มีบ่อปักหอก,บ่อพรานคุกเข่า และศาลนายพรานบุญให้บูชาสักการะ

เวลา 14.30 น.       ชม ถ้าประทุน ซึ่งกล่าวไว้ในนิราศพระบาท ดังความว่า

                ๏ มาถึงเชิงคีรีที่มีถ้ำ                                                ศิลาง้ำเงื้อมแหงนเป็นแผ่นเผิน

ไม้รวกรอบขอบเขาลำเนาเนิน                               พิศเพลินพฤกษาบรรดามี

อันชื่อถ้ำแต่บุรำบุราณเรียก                                     สำเหนียกถ้ำประทุนคีรีศรี

สำคัญปากคูหาศาลามี                                              ชวนสตรีเข้าถ้ำทั้งหกคน

เที่ยวชมห้องปล่องหินเป็นพู่ย้อย                           มีน้ำย้อยหยาดหยัดอย่างเม็ดฝน

พอเทียนดับลับแลไม่เห็นคน                                 ผู้หญิงปนเดินปะปะทะชาย

เสียงร้องกรีดหวีดก้องในห้องถ้ำ                            ชายขยำหยอกแย่งผู้หญิงหวาย

ใครกอดแม่แปรกอกแตกตาย                                  ใครปาดป้ายด้วยดินหม้อเหมือนแมวคราว

ครั้นออกจากคูหาเห็นหน้าเพื่อน                            มันมอมเปื้อนแปลกหน้าก็ฮาฉาว

บ้างถูกเล็บเจ็บแขนเป็นริ้วยาว                               ก็โห่กราวกรูเกรียวไปเที่ยวดงฯ

เวลา 15.45 น.       ชม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นมัสการรอยพระพุทธบาท เบื้องซ้ายที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมพร้อมชมความงามของ มณฑลพระพุทธบาท ตามบทนิราศที่ท่านสุนทรภู่ได้บรรยายไว้ เมื่อครั้งตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทในวันฆาฆะบูชา ปี พ.ศ. 2350 และได้แต่งนิราศพระบาทไว้ดังนี้

                ๏ พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัทม์                 เป็นครุฑอัดยืนเหยียบภุชงค์ขยำ

หยิกขยุ้มกุมวาสุกรีกำ                             กินนรรำรายเทพประนมกร

ใบระกาหน้าบันบนชั้นมุข                     สุวรรณสุกเลื่อมแก้วประภัสสร

ดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคุนธร                  กระจังซ้อนแซมใบระกาบัง

นาคสะดุ้งรุงรังกระดึงห้อย                     ใบโพธิ์ร้อยระเรงอยู่เหง่งหงั่ง

เสียงประสานกังสดาลกระดึงดัง             วิเวกวังเวงในหัวใจครันฯ

เวลา 16.30 น.       ออกเดินทางไปจังหวัดนครนายก

เวลา 17.30 น.       เข้าที่พัก

เวลา 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น.       การบรรยาย เรื่องดีดีที่นครนายก

โดย น.ส.เบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผ.อ.สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8

เวลา 20.00 น.       กิจกรรมค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม การแสดงความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โดย นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16

เวลา 21.30 น.       สวดมนต์ – เข้านอน

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เวลา 06.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า / กิจกรรมออกกำลังกาย / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

เวลา 07.00 น.       -ทัศนศึกษาตามรอยพระบาทฯ สืบสานโครงการพระราชดำริ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” ที่รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ปศุสัตว์  สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่วิถีไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ศึกษาทดลองเรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ การช่วยเหลือตัวเองโดยใช้ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ “อาศรมปัญญา” ที่รวบรวม 108 เซียน ปราชญ์ชาวบ้านหมุนเวียนมาช่วยคิด ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ พร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งใหญ่ ผสานองค์ความรู้เกษตรแบบยั่งยืน

                                -เขือนขุนด่านปราการชล ทอดตัวท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม เบื้องหน้าเป็นผืนน้ำใหญ่ รายล้อมด้วยผืนป่าสีเขียว และทิวเขาของอุทยานแห่งชาติเขใหญ่ไกลสุดตา ท้ายเขื่อนสดใสด้วยสีสันแปลงดอกไม้ และหลากหลายกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย

เวลา 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.       ออกเดินทางไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 13.30 น.       ทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพบก

เวลา 15.00 น.       เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เวลา 17.00 น.       ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เวลา 08.00 น.       รายงานตัว และส่งผลงานนิราศพระบาทกับวิทยากรประจำกลุ่ม ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.00 น.       ฝึกปฏิบัติเกมกลอน โดย นายนารถ กิตติวรรณกร ประธานชมเทพศรีกวีศิลป์ และคณะ

เวลา 09.00 น.       รับประทานอาหรว่าง

เวลา 10.45 น.       กิจกรรมฝึกปฏิบัติกลอนสด กลอนมืด กลอนจอหงวน โดย

-          นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นายประสิทธิ์ บุญวงษ์ อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นางนนทวรรณ บุญวงษ์ ประธานภาคเหนือสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นายภาสกร วิเวกวรรณ เลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นางสาวาสนา บุญสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์

เวลา 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.       ประเมินผลการแต่งนิราศ เสริมความรู้ด้านวรรณศิลป์ โดย

-          นายเอนก แจ่มขำ ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-          นายชมพร เพชรอนันต์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่

-          นางสาววาสนา บุญสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์

-          นายยุทธ  โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย    ดำเนินรายการ

เวลา 14.15 น.       การบรรยายความรู้ บทกวีกับนักเขียน

โดย โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์/อุปนายกสมามคนักกลอนแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 น.       การบรรยายพิเศษ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

เวลา 16.15 น.       สรุปผลการอบรม โดย นางสาวาสนา ลี้ไพบูลย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

เวลา 16.30 น.       พิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร

                                ประธานพิธี             นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

                                กล่าวรายงาน           นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เวลา 17.00 น.       เสร็จพิธีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

พิธีกรประจำวัน     นางอมรรัตน์ กุศลพลาเลิศ

                                นางวรัญญา เอี่ยมสำอาง

                                นางรัตนทิพย์ วิเวกวรรณ

การแต่งกาย            -       วันที่ 20 มิถุนายน 2550 นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูแต่งชุดสุภาพ

-          วันที่ 21 มิถุนายน 2550 นักเรียนแต่งชุดพลศึกษา / ครูแต่งชุดลำลอง

-          วันที่ 22 มิถุนายน 2550 นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูชุดสุภาพ / ผ้าไทย

สูจิบัตร ประกอบการอบรม

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและเครือข่ายสัมพันธ์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต บรรณาธิการ
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ