ReadyPlanet.com
dot dot
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค

ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ สพฐ. ได้จัดงานมหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เมืองทองธานี โดยขอความอนุเคราะห์จาก สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "แซววาทีกลอนสด ๔ ภาค โดยมีทีมนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งจากทั้ง ๔ ภาคได้ ภาคเหนือ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  จ.พะเยา ภาคกลาง โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จ.นครราชสีมา และภาคใต้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชซึ่งกรรมการตัดสินมีทั้งจากสมาคมนักกลอนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการตัดสิน อ.พจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.เอนก แจ่มขำ  ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  อ.ฐปกรณ์ โสธนะ ศึกษานิเทศก์ สพท.ระยอง อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และ โชคชัย บัณฑิต' กวีซีไรท์ , อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
                           ผลการแข่งขันแซววาทีเชิงปฎิภาณกวี หัวข้อ ““อนาคตสดใส เด็กไทยรักการอ่าน”ถือว่าเฉือดกันอย่างถึงพริกถึงขิงด้วยชั้นเชิง ปฎิภาณกวี  ต่อกลอนสดเป็นกลอนสักวา กลอนดอกสร้อย และกลอนสุภาพ ขับร้องประกอบดนตรีไทยโดยคณะนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขัน

             รางวัลชนะเลิศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
             รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เงินสด ๘,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
             รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เงินสด ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
             รางวัลชมเชย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำนวนแซววาทีกลอนสด หัวข้อ “อนาคตสดใสเด็กไทยรักการอ่าน”

กลอนสักวา
สักวาการอ่านสานคุณค่า                 สร้างชีวาสร้างชาติประกาศศักดิ์  (กัลยาณีศรีธรรมราช)
มุ่งอ่านเขียนเรียนไปด้วยใจรัก          ยึดเป็นหลักแนวทางสร้างชีวิต  (สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา)        
คุณประโยชน์มากมายจากการอ่าน    เสริมพื้นฐานปัญญารู้ถูกผิด  (เชียงคำวิทยาคม)
มุ่งพากเพียรเรียนไปดังใจคิด            ฝันพิสิฐก้าวไกลเด็กไทยเอย  (แสวงหาวิทยาคม)

กลอนดอกสร้อย
การเอ๋ยการอ่าน                          เป็นแก่นสารความรู้ชูศักดิ์ศรี   (เชียงคำวิทยาคม)
อนาคตสดใสรู้ใฝ่ดี                      ปัญญามีชีวิตงามรู้ความจริง       (กัลยาณีศรีธรรมราช)
การอ่านคือหนทางสร้างขุมทรัพย์    ให้ผลลัพธ์สร้างความรู้สู่ทุกสิ่ง    (สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา)
สติมาปัญญาเกิดอย่าประวิง            มุ่งมั่นวิ่งสู่เส้นชัยใฝ่อ่านเอย      (แสวงหาวิทยาคม)

กลอนสุภาพ
การอ่านคือพื้นฐานการศึกษา             สร้างคุณค่าอนาคตชีพสดใส
อ่านคิดทำความรู้เพิ่มเสริมกำไร          สร้างชาติไทยสร้างสังคมสมภาคภูมิ (กัลยาณีศรีธรรมราช)
การอ่านคือประตูสู่โลกกว้าง              เป็นแนวทางสร้างชีวิตจิตให้ตู้ม
อ่านความรู้อ่านจิตคนที่มามมูม           สร้างสรรค์ปูมสุขล้ำด้วยธรรมะ (สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา)
สิบหนังสือร้อยเรื่องราวล้านความรู้     ช่วยเชิดชูชีวิตให้ชนะ
เก่งเหมือนครูก็เก่งได้หากไม่ละ         หากเราจะสรรหาตำราดี  (เชียงคำวิทยาคม)
ฝันใดเท่าฝันใฝ่ในการอ่าน               ฝันสร้างฐานสู่สร้างหลักเพื่อศักดิ์ศรี
หวังเด็กไทยรักการอ่านสานชีวี          สูสิ่งที่ล้ำเลิศเชิดชูไทย  (แสวงหาวิทยาคม)

 
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ