ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”

โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”

เสวนาสาธารณะ “มิตาเกะ –ข้างหลังภาพ – มีอะไร ภาษากวีของศรีบูรพา

๑. ความเป็นมา

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเริ่มจากเป็น ชมรมนักกลอนแห่งกรุงสยาม เมื่อพ.ศ.๒๕๐๒ ประชุมครั้งแรกเมื่อวัน ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๒ ที่โรงพยาบาลสงฆ์  ผลการประชุมจึงได้เกิดมี “ชมรมนักกลอน”  ขึ้นมา ประธานคนแรกของชมรมคือ คุณสำรอง สิทธิแพทย์ ต่อ มา พ. ศ. ๒๕๑๗ ชมรมนักกลอนได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็น“สมาคมชมรมนักกลอนแห่งกรุงสยาม” ซึ่งเจ้าอาวาสวัด เทพธิดาราม อนุญาตให้จดทะเบียน กุฎิสุนทรภู่เป็นที่ตั้งสมาคม โดยมี คุณกรองแก้ว เจริญสุข

ในปี พ. ศ.๒๕๒๑ได้มีการเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนชื่อจากสมาคมชมรมนักกลอนแห่งกรุงสยาม เป็น “สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย” สถานที่ตั้งสมาคมยังคงใช้วัด เทพธิดาราม โดยมี คุณประสิทธิ์ โรหิตเสถียร เป็นนายกสมาคมสมัยที่ ๑ และ คุณอรุณศรี กระจ่างสาย ได้ออกแบบดวงตาสัญลักษณ์ของสมาคมเป็นรูปปากกาขนไก่ทาบอยู่บนแผ่นกระดาษล้อมด้วยวงกลมสองชั้นด้านบนเขียนข้อความเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ส่วนด้านล่างเขียนข้อความเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า The poet’s association of Thailand

“วันนักกลอน” เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นนายกสมาคมฯ (พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕) โดยกำหนดเอาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และในวันที่ ๑๑ ธันวาคม เป็นวันกรมพระปรมานุชิตฯ และถือปฎิบัติมาจนปัจจุบัน

กรณีพิเศษ ปี ๒๕๕๐ ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ๑๒๐ ปี จึงควรมีเสวนาอธิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฉากและทัศนะสังคมสยาม – ญี่ปุ่นมองผ่านนวนิยาย ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑        เพื่อพบปะสรรค์ระหว่างมวลสมาชิกสมาคม

๒.๒       เพื่อเปิดเวทีเสวนสาธารณะตามวาระสมัยสังคม

๒.๓       เพื่อเป็นการประชุมสามัญประจำปีและสรุปงานในรอบปี

๓.เป้าหมาย

๓.๑        ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องวรรณกรรม

๓.๒       ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

                ๓.๓       ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

                ๓.๔       ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของ “ตลาดวิชา” เพื่อให้ประชาชน/ชาวบ้านทั่งไปมีโอกาสแสวงหาความรู้ความเข้าใจในวิชาการ และสื่อบันเทิงเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ง่ายต่อความเข้าใจ

๔.วิธีดำเนินการ

๔.๑        จัดประชุมใหญ่สามัยประจำปี

๔.๒       จัดแข่งขันประชันกลอนสดชิงชนะเลิศระดับประเทศจากตัวแทนแต่ละภาค

๔.๓       จัดเสวนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “มิตาเกะ- ข้างหลังภาพ –มีอะไรภาษา

กวีของศรีบูรพา” และแข่งขันกลอนกระดาษ “สวนสาธารณะมิตาเกะในข้างหลัง

ภาพ”

๔.๕       มอบรางวัล นักกลอนตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๐

๔.๖        มอบรางวัลชนะเลิศร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๑

๔.๗       แสดงมุทิตาจิตแก่นักกลอนอาวุโส

๕.สถานที่ วัน – เวลา

วันจันทรืที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ห้องนพรัตน์ โรงแรม

รัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.

๖. องค์รับผิดชอบ

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

๗.งบประมาณ

ขอความสนับสนุนจากองค์กร,มูลนิธิ

๘. ประเมินค่าใช้จ่ายในช่วงเสวนาสาธารณะ

๘.๑  ค่าวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ๔ คนๆ  ๒,๐๐๐ บาท                             =             ๘,๐๐๐   บาท

๘.๒ ค่าผู้ดำเนินรายการและพิธีกรประจำวัน ๒ คนๆละ ๒,๐๐๐ บาท =              ๔,๐๐๐   บาท

๘.๓ ค่ารางวัลแข่งขันกลอนกระดาษ ๑ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท           =             ๑,๐๐๐    บาท

๘.๔ ค่าอาหารว่างคนละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐๐ คน                                 =        ๑๐,๐๐๐    บาท

                                                รวมยอดสุทธิ                                                        ๒๓,๐๐๐ บาท

                                                                                                (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑  เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิ่มมากชึ้น

                ๙.๒ ได้รูปแบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุกเผยแพร่ไปสู่สังคม

                ๙.๓  ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้วรรณกรรมและประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

                ๙.๔. เกิดประเด็นการศึกษาวิเคราะห์สังคมในยุคปัจจุบันโดยอาศัยเอกสารหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมมากชึ้น

                ๑๐.แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนโครงการ

๑๐.๑ นำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของหน่วยงานติดแสดง ณ สถานที่การอบรมตลอดโครงการ ป้ายผ้า ใบโฆษณาประชาสัมพันธ์ เอกสารสูจิบัตร และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐.๒ ประกาศแจ้งต่อที่สาธารณะกล่าวถึงชื่อของผู้สนับสนุนตลอดช่วงการอบรมตามความเหมาะสม

๑๐.๓ ร่างคำกล่าวหรือคำนำให้ผู้บริหารเป็นผู้ลงนามในหนังสือร่วมเล่มที่จะทำการจัดพิมพ์

๑๐.๔ เชิญผู้บริหารหรือข้าราชการไปร่วมเป็นประธานเปิดงาน วิทยากร

 

   

กำหนดการ “วันนักกลอน”

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง กทม.

เวลา        ๑๓.๐๐ น.                               ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น           แข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายระดับประเทศจากตัวแทน ๗ ภาค

                ๑๕.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.           แถลงข่าว “การเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ พล นิกร

กิมหงวน”             

- ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หรือ ผู้แทน

-      ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-          ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-          คุณชมัยภร แสงกระจ่าง

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

-          คุณยุทธ โตอดิเทพย์

นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย ทองแถม นาถจำนง

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

                                ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.         เสวนาสาธารณะ “มิตาเกะ –ข้างหลังภาพ* มีอะไรและภาษากวี

ของ ศรีบูรพา ร่วมเสวนาโดย

-          ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

-          ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

-          คุณชมัยภร แสงกระจ่าง

-          ทองแถม นาถจำนง  

-          เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันท์

๑๗.๐๐ น.- ๑๗.๓๐ น.          มอบรางวัลผลชนะเลิศประชันกลอนสด/ระดับประเทศ - ระดับรางวัลชนะเลิศร้อยกรองอนนไลน์/นักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๐

๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.        ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๐

๑๘.๓๐ น                               ร่วมรับประทานอาหารเย็นและเข้าสู่งาน “วันนักกลอน ๕๐”

พิธีกรประจำวัน รักษ์มนัญญา สมเทพ

งานฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3
เสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานวรรณกรรม"
The exhibition "Where would you place them?"
ละครเพลงหุ่นสาย "ดอนและมะขวิดผู้พิชิต"
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2554
โครงการอ่าน เขียน เรียน คิด ค่ายเยาวชนวรรณกรรมปีที่ 3
โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ ปีที่ 2
การส่งประกวดเรื่องสั้นบทกวีมติชนสุดสัปดาห์
ข่าวประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554
รายชื่อกรรมการสมาคมนักเขียนฯ
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554
เยาวชนฯสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
รางวัลนักเขียนอมตะ คนที่ ๕ (๒๕๕๓)
รางวัลนราธิป ๒๕๕๓
วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550
อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ภาค
ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญตำบลบ้านเกาะ อยุธยา
โครงการมอบทุนการศึกษา โตชิบา
นิทรรศการภาพประทับใจในวัยวาน
แสดงความยินดีกับ โชคชัย บัณฑิต'
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
ผลการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ร่องรอยกาลเวลา: 450 ปี เวียงจันท์
สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์
ประกวดบทอาขยานของกระทรวงพลังงาน
จุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม
ประกวดนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2553
วรรณกรรมวิจารณ์
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เที่ยวไปบนเส้นทางสายนักเขียน
พิพิธทัศนาละครล้อการเมือง ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
การแสดงละครเรื่องเงาะป่า ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์
ผลประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2553 article
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article
ร่องรอยกาลเวลา:
ประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ?
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต
พบปะนักเขียนเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ ๒๕๕๓
สัมมนา จดหมายเหตุสยาม:
๓๓ ปีนักเขียนเรื่องป่า ๖๐ ปี วัธนา บุญยัง
ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน"
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมการเมือง
ข่าวซีไรต์รอบคัดเลือก ๖ เล่มสุดท้าย ๒๕๕๓
ผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี 2553
ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
สัมมนาประจำปี "จดหมายเหตุสยาม:
นักเขียนรางวัลรพีพร ๒
แข่งขันประชันกลอนสดเทิดไทย
ขอเชิญร่วมประชันกลอนสด เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาวรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่
จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม รุ่นที่ 33
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
งานวันสุนทรภู่ 224 ปี สุนทรภู่เทรดแฟร์ 2553
ข่าวรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด
โครงการจัดการความรู้พื้นฐานการประพันธ์ร้อยกรองไทย
เปิดตัวหนังสือ กาสรคำฉันท์
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"
คอนเสิร์ตเปิด อัลบั้ม ศุ บุญเลี้ยง
ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อย เรื่องราวชาวอาเซียน
ตลาดวิชา "ร่องรอยกาลเวลา" ๕๐ ปีสมาคมนักกลอน
กำหนดการงานวางศิลาฤกษ์และงานบุญรำลึกอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
สู่ขวัญ คืนเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
งานวันนักเขียนโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
ค่าย "อ่าน เขียน เรียน คิด" ครั้งที่ ๒
รายชื่อหนังสือ กวีนิพนธ์ และกรรมการซีไรต์ ๒๕๕๓
ข่าวเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดบทกวี รางวัล คำผา เพลงพิณ
งานมุฑิตาจิต 80 ปี ส.พลายน้อย "หนังสือคือสมบัติ"
วันครบรอบ ๑๐๕ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
โครงการ "ตลาดเสรี" รัชกาลที่ 3 เปิดก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ข่าวการมาพบปะแฟนๆของ ซูสุกิ โคจิ
งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
หลักสูตรการเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่๔/๗
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38
ประกวดรางวัลวรรณกรรมการเมือง "พานแว่นฟ้า"
โครงการ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร
วารสารวิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ
เชิญร่วมประกวดรางวัลซีไรท์ ประจำปี ๒๕๕๓
เปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก"
๒๐ ปี ผิงดาว ชูเกียรติ ฉาไธสง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายปึก นาถจำนง
รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๕
ขยายการส่งเรื่องสั้นชิงรางวัลอิวากิ
ผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2552
งานภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์"หยาดน้ำเพื่อชีวิต"
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award”
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2552
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
การประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”
พิธีมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ครั้งที่ 4
นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ ประจำปี 2551
งานมอบรางวัล อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔
ค่ายตะพานหิน พิจิตร
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล
กำหนดการสงกรานต์นักกลอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดการ ร่องรอยของเวลา
ค่ายเมืองเลย
ผลการแข่งขัน ร้อยกรองออนไลน์ รอบสุดท้าย
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
จัดประกวดกลอนภาคตะวันออก
การจัดแข่งขันประชันกลอนสดภาคภาคตะวันตก
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔ ประเภทกวีนิพนธ์
ผลประกวดรางวัลซีไรท์ 2550
แถลงการณ์ตรวจสอบคณะกรรมการรางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๐
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งบทสักวาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ผลคัดเลือกรอบแรกซีไรต์ 8 เล่ม ปี 2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ประเดือนพฤษภาคม
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์
สงกรานต์นักกลอน
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2550 articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ