ReadyPlanet.com
dot dot
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน

คำประกาศเกียรติคุณ
นิภา  บางยี่ขัน
“บุษบาท่าพระจันทร์”

นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๐

                   นิภา บางยี่ขัน เป็นนักกลอนนามอุโฆษในยุคตำนานนักกลอนสี่มือทองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ทวีสุข ทองถาวร (เสียชีวิต)ดวงใจ รวิปรีชา(เสียชีวิต)ปัจจุบันตำนานสี่มือทองเหลือเพียงสองตำนานที่ยังคงอยู่  โดยทั้งสองท่านเป็นเสาหลักในวงวรรณกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้นักกลอนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามในแวดวงวรรณศิลป์ได้เป็นอย่างดี  นับเป็นแบบฉบับและตัวอย่างที่งดงามอย่างยิ่ง
                        นิภา บางยี่ขัน (นามสกุลเดิม) เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๘๒ เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดพระยาไอศวรรค์ แล้วมาต่อที่โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์  ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย เรียนเตรียมอุดมศึกษาพิเศษที่โรงเรียนวัดพิชัยญาติ และโรงเรียนทวีธาภิเษก รุ่นเดียวกับเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  พ. ศ.๒๕๐๒ จึงศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางยี่ขัน กระทั่งปัจจุบันครบเกษียณหน้าที่การงานตามวาระในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส
                        ชีวิตครอบครัวสมรสกับทวีสุข ทองถาวร นักกลอนอดีตหนึ่งในสี่มือทองของธรรมศาสตร์ มีบุตรหนึ่งคนชื่อเพลงพร ทองถาวร ปัจจุบันมีครอบครัวแล้วและย้ายไปประกอบอาชีพที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาทวีสุข ทองถาวร ป่วยด้วยโรคเส้นโลหิตตีบในสมองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก็เสียชีวิตเพราะเกิดอาการติดเชื้อและปอดอักเสบ ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดน้อยนางหงส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
                        ผลงานด้านวรรณกรรมของนิภา บางยี่ขัน
                        ๑.หนังสือรวมกลอน สายขวัญ หางนกยูง ๑ – ๒  จำปี   คำหอม  ริ้วป่านสีทอง สักวาวิวิธ นิราศกรุงเก่า ฯลฯ
                        ๒. “เพลงพร” รวมกาพย์กลอนกล่อมสมัย พ. ศ.๒๕๓๔
                         ๓. ร่วมร้อยกรองหนังสืออาศิรวาท ครั้งสำคัญ เช่น หนังสือนวมราชสดุดีเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  หนังสือบทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา  ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นต้น
                        ๔. ควบคุมคอลัมน์กลอน “กังวานใจ” นิตยสารขวัญเรือน
                        ๕. กรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะและประกวดแต่งคำประพันธ์ของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
                        ๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันร้อยกรองในระดับประเทศ
เช่น กรรมการตัดสินหนังสือกวีนิพนธ์ดีเด่น รางวัลเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด  กรรมการตัดสินประกวดร้อยกรองของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม กรรมการตัดสินการประกวดกวีนิพนธ์โครงการร้อยกรองออนไลน์ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และกรรมการตัดสินการประกวดบทร้อยแก้วร้อยกรอง ขององค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งเป็นคณะกรรมการบรรณาธิการกิจหนังสือรวมบทร้อยกรอง กวีนิพนธ์ จัดพิมพ์โดยกระทรวง กรม กอง หน่วยงานต่างๆ
                        ๗. วิทยากรสักวากลอนสด โดยร่วมสาธิตสักวากลอนสดกับกวีอาวุโสอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เช่น ประยอม ซองทอง  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  นภาลัย
ฤกษ์ชนะ อำพล สุวรรณธาดา  ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง อเนก แจ่มขำ ประสพโชค เย็นแข
ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร เป็นต้น
                        นิภา บางยี่ขัน สนใจเขียนบทร้อยกรองตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาทั้งที่ตนเองชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักกลอนสดเชิงปฏิภาณกวีระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่เข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ ทำให้กิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสดเผยแพร่ไปทั่วทุกภูมิภาค สร้างตำนานนักกลอนสี่มือทองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน กระทั่งได้รับฉายาว่า “บุษบา ท่าพระจันทร์” ผลงานเชิงประจักษ์ของนิภาทั้งด้านการเขียนร้อยกรอง การเป็นวิทยากร  กรรมการตัดสิน ผู้ควบคุมคอลัมน์ร้อยกรอง คณะทำงานวรรณกรรม ปรากฏอย่างต่อเนื่องมาประมาณสี่ทศวรรษ เป็นที่ยอมรับของวงการวรรณกรรมทุกระดับ  
 
 
                        นิภา บางยี่ขัน เป็นผู้มีคุณูปการต่อสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอด เป็นที่เคารพรักและ
ศรัทธาของผู้คนในวงการร้อยกรอง กวีนิพนธ์ ทั่วไป แบบเป็นแบบอย่างที่ดีที่นักกลอนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรที่ประกาศยกย่องให้นิภา บางยี่ขัน เป็นนักกลอนตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
           
คุณสมบัติของนักกลอนตัวอย่าง
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่จำกัด
๒.เป็นผู้มีหรือเคยมีผลงานร้อยกรองที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ปรากฏแก่สาธารณชนมาแล้ว
๓.เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ประกอบธุรกิจไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง  มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี
๔.เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการกลอนด้านใดด้านหนึ่งมาแล้ว
๕.ต้องไม่เป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักกลอนฯ ในปีที่ได้รับการประกาศยกย่อง
๖.ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสมาคมนักกลอนฯ ให้เป็นนักกลอนตัวอย่างมาก่อน
๗.เป็นสมาชิกของสมาคมนักกลอนฯ หรือบุคคลภายนอกสมาคมฯ ก็ได้
ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ