ReadyPlanet.com
dot dot
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)

กิจกรรมและการดำเนินงาน ของ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)

                นับจากวันประชุมใหญ่ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ (ห้องนพรัตน์) และที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงเลือก นายยุทธ โตอดิเทพย์ เป็นนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑๕ แล้ว นายกสมาคมนักกลอนก็ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งกรรมการบริหาร สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕

คำสั่ง ๑/๒๕๕๐

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๕

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมัยที่ ๑๕

ตามที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๕ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ (ห้องนพรัตน์) กรุงเทพมหานครฯ ตามระเบียบให้ นายกสมาคมคนใหม่จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยบริหารที่ ๑๕ ดังนี้

.นายประสิทธิ์ บุญวงษ์ อุปนายกสมาคม ๑

.นายทองแถม นาถจำนง อุปนายกสมาคม ๒

.นายฐปกรณ์ โสธนะอุปนายกสมาคม ๓

.นายโชคชัย บัณฑิลศิละศักดิ์ อุปนายกสมาคม ๔

.นายกิตติโชค อัครธนบดี กรรมการ

.นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร กรรมการ

.นางวันทนีย์ บุญศรีสมบัติ กรรมการ

.นายรักษ์มนัญญา สมเทพ กรรมการ

.นางจุฑามาศ หงส์สุวรรณ กรรมการและนายทะเบียน

๑๐.นายกฤษฎา สุนทร กรรมการและปฏิคม

๑๑.นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์

๑๒.นายทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

๑๓.นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ กรรมการและวิจัยและพัฒนา

๑๔.นายประสิทธิ์ อทินวงศ์ กรรมการและวิชาการ

๑๕.นายพิเชฐ แสงทอง กรรมการและส่งเสริมเผยแพร่

๑๖.นายอาจินต์ ศิริวรรณ กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์

๑๗.นายธนัญชัย รสจันทร์ กรรมการและสาราณียากร

๑๘.นายภูวดล ภูภัทรชนนท์ กรรมการและบรรณารักษ์

๑๙.นายบุญชู คชสาร กรรมการและสวัสดิการ

๒๐.นายยงยุทธ ใจซื่อดี กรรมการและกิจกรรมพิเศษ

๒๑.นางรัตนทิพย์ พึ่งขยาย กรรมการและประธานภาคกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล

๒๒.นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย กรรมการและประธานภาคกลาง

๒๓.นางนนทวรรณ บุญวงษ์ กรรมการและประธานภาคเหนือ

๒๔.นางสุกัลยา ปริญโญกุล กรรมการและประธานภาคตะวันออก

๒๕.นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ กรรมการและประธานภาคตะวันตก

๒๖.นายบุญเสริม แก้วพรหม กรรมการและประธานภาคใต้

๒๗.นายดุสิต คร่ำสุข กรรมการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๘.นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต กรรมการและหัวหน้าฝ่ายแบบแผนนโยบายและเครือข่ายสัมพันธ์

๒๙.นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ กรรมการและประธานฝ่ายสื่อสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

๓๐.นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์ กรรมการและเหรัญญิก

๓๑.นายภาสกรณ์ วิเวกวรรณ กรรมการและเลขาธิการ

๓๒.นายถวัลย์ พึ่งเงิน กรรมการและรองเลขาธิการ

๓๓.นายตะวัน กองม่วง กรรมการและผู้ช่วยรองเลขาธิการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐

นายยุทธ โตอดิเทพย์

นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
                ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยการนำของ นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดบางส่วน ดังนี้

ธันวาคม ๒๕๔๙

-๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม ร่วมแถลงข่าว “มองเส้นทางวรรณคดีมีประวัติศาสตร์” ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม

-๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม ร่วมเดินทางศึกษาเส้นทางการรบกับพม่าที่ท่าดินแดง ณ จ.กาญจนบุรี โดยมี มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และคณะวิทยากร ร่วมบรรยายสรุป ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี

-๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และร่วมมอบเงินทำบุญ ในงานศพ นายวิฑรูย์ ไพวรรณ์ อดีตกรรมการสมาคมนักกลอนฯ

มกราคม ๒๕๕๐

-ดำเนินการจัดทำเวบไซต์สมาคมนักกลอนฯ www.thaipoet.net โดยที่ประชุมมอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อทินวงศ์ และนายสุเมษย์ เมืองคำ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเวบไซต์

-๘ มกราคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักกลอนฯ สมัยที่ ๑๕ ที่สำนักงานเขตพระนคร กทม.

-๙ มกราคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม เป็นกรรมการตัดสินการอ่านทำนองเสนาะ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

-๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรม

-๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกลอนสด ประเภทนักเรียนมัธยม ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เพชรบรูณ์

-๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ตัวแทนสมาคมนักกลอนฯ ร่วมตัดสินการบรรยายธรรม และการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ วัดบางช้างเหนือ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

-๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมกรรมการสมาคมนักกลอนฯ ครั้งที่ ๑ รับมอบงานจาก นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล นายกสมาคมนักกลอนฯ สมัยที่ ๑๔ และเปิดตัวกรรมการบริหารสมาคม โดยมีนักกลอนอาวุโส นายจำลอง สนธิรัตน์ , นางนิภา ทองถาวร , นายเอนก แจ่มขำ , นายสุพจน์ ชีรานนท์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “เล่าขานตำนานสมาคมนักกลอน”

-๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ เปิดศูนย์ประสานงาน สมาคมนักกลอนฯ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก นายสามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนฯ และที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนฯ ให้ใช้สถานที่ตั้งภายในโรงเรียนโดยมีนายบุรี แก้วเล็ก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติทำพิธีเปิดศูนย์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

-นางนิภา ทองถาวร แสดงความประสงค์บริจาคหนังสือกวีนิพนธ์ ตลอดจนหนังสือที่เกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมตู้ใส่หนังสือ ให้กับสมาคมนักกลอนฯ เพื่อนำไปไว้ที่ศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนฯ ไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเป็นอนุสรณ์สำหรับ นายทวีสุข ทองถาวร

-นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล อดีตนายกสมาคมนักกลอนฯ มอบหนังสือ “เนาวรัตน์” ซึ่งสมาคมนักกลอนฯจัดพิมพ์ขึ้น จำนวน ๕๐๐ เล่ม เพื่อจำหน่ายจัดหารายได้ให้กับสมาคมนักกลอนฯ

-ปรับปรุงและจัดทำทะเบียนสมาชิกสมาคมนักกลอนฯใหม่

-จัดทำใบสมัครสมาชิก ผ่านเวบไซต์สมาคมนักกลอนฯ และปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสาระประโยชน์ต่าง ๆ ในแวดวงวรรณกรรมและทั่วไป นำเสนอผ่านเวบไซต์สมาคม

-เสนอโครงการลอยเรือถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งมีหลายองค์กรแสดงความประสงค์ร่วมสนับสนุน

-๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร่วมกับสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล และสมาคมนักกลอนนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายอบรมการเขียนเพื่อนพ้องน้องพี่ดนตรีวรรณกรรมครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาลัยเขตจันทบุรี จัดการแข่งขันกลอนนักเรียนและประชาชน ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๖” โดยมี ผศ.สุกัลยา ปริญโญกุล กรรมการและประธานภาคตะวันออก เป็นผู้ประสานงาน และมีตัวแทนสมาคม เป็นกรรมการตัดสินการประชันกลอนสด

-๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม ร่วมพิธีตั้งศพสวดอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของนายศิวกานท์ ปทุมสูติ ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนฯ

มีนาคม ๒๕๕๐

-นายวัฒน์ วรรยางกูร ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนฯ ได้รับรางวัลศรีบูรพา คนที่ ๑๙ จากกองทุนศรีบูรพา เป็นผู้จัด โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ โดยเชิญนายกสมาคมนักกลอนฯ เป็นที่ปรึกษา และเชิญสมาคมนักกลอนฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมตลอดงาน

-เตรียมการจัดงาน “วันสงกรานต์นักกลอน ประจำปี ๒๕๕๐” ที่กุฏิสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๐

-สมาคมนักกลอนฯ รับข้อเสนอจาก อ.อมรรัตน์ กุศลผลาเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ นครปฐม ที่ให้สมาคมนักกลอนฯ รับสมัครสมาชิกครูภาษาไทย ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และให้จัดอบรมการเขียนคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ซึ่งทางสมาคมนักกลอนฯ จะใช้หลักสูตรอบรม ตามโครงการที่สมาคมเคยปฏิบัติมาแล้ว

-สมาคมนักกลอนฯ รับข้อเสนอ จาก อ.วรางค์ เวชประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดบางเลน อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่ให้จัดอบรมการเขียนกลอนให้นักเรียนโรงเรียนบางเลน

-สมาคมนักกลอนฯ รับข้อเสนอ จาก อ.สุดารัตน์ ชิณณะพงษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่เชิญสมาคมนักกลอนฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

-ที่ประชุมสมาคมนักกลอนฯ รับหลักการ การดำเนินโครงการ “ประกวดร้อยกรองออนไลน์” ซึ่งจัดทำการประกวดร้อยกรองใน ๓ ประเภท คือ กาพย์ยานี ๑๑ , กลอนสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ ใน ๓ ระดับชั้น คือ ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยโครงการดังกล่าวจัดทำหัวข้อการประกวดเป็นรายเดือนในทุกระดับ จำนวน ๖ เดือน เพื่อนำผลชนะเลิศของแต่ละเดือน มาพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในรอบสุดท้าย ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ อุปนายกฯ คนที่ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีคณะทำงานคณะหนึ่ง ในการดำเนินงาน

-สมาคมนักกลอนฯ โดยนายกสมาคมฯ เชิญสมาชิกสมาคมร่วมรับประทานอาหาร ที่ร้านรวงข้าว นครชัยศรี จ.นครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกสมาคมนักกลอนฯหลายท่าน อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , นายยุทธ โตอดิเทพย์ , นายโชคชัย บัณฑิต’ และ ฯลฯ

เมษายน ๒๕๕๐

-จัดประชุมสมาคมนักกลอนฯ สัญจรทางน้ำ ครั้งที่ ๑ โดยดำริและความอนุเคราะห์ของ นายสามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ในการจัดเรือล่องเรือ ณ ตลาดน้ำดอนหวาย จ.นครปฐม โดยมี อ.วรางค์ เวชประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดบางเลน จัดการด้านอาหารเครื่องดื่ม และผอ.สัมฤทธ์ เนตรประไพ ผอ.โรงเรียนวัดทรงคนอง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมและอาหารว่าง

-๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมนักกลอนฯ จัดกิจกรรม “เทศกาลสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย” ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

-๑๔ เมษายน ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ จัดงาน “สงกรานต์นักกลอน” ที่กุฏิสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม โดยมีนักกลอนอาวุโส สมาชิกนักกลอนฯ และบุคคลทั่วไป มาร่วมงานจำนวนมาก โดยสมาคมนักกลอนฯ ได้มีการจัดทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทานอุทิศกุศลให้กับนักกลอนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย

-กระทรวงศึกษาธิการ เชิญนายกสมาคมนักกลอนฯ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้อยกรอง-คำขวัญ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญนายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เรื่องการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ โดยในส่วนของสมาคมนักกลอนรับผิดชอบ พิจารณาและตัดสิน การประกวดคำขวัญรณรงค์ส่งเสริม การออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐

-สมาคมนักกลอนฯ รับพิจารณาข้อเสนอให้ร่วมกันแต่งลิลิต ขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา โดยให้สมาคมนักกลอนฯ จัดทำเค้าโครงตามพระราชประวัติ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบร้อยกรองต่อไป

-ที่ประชุมเห็นชอบหลักการและหัวข้อการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ที่ให้ใช้ชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ ของบุคคลซึ่งได้รับรางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ มาเป็นหัวข้อการประกวดในแต่ละประเภทและแต่ละระดับชั้น

-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดย นางวาสนา ลี้ไพบูลย์ นำเสนอโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๖” ต่อที่ประชุมสมาคมนักกลอนฯ เพื่อพิจารณา และร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินงานในโครงการนี้มาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พฤษภาคม ๒๕๕๐

-ดำเนินโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ประจำเดือนพฤษภาคม

-สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบเงินสนับสนุน และร่วมดำเนินกิจกรรมกับสมาคมนักกลอนฯ ผ่านโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

-บริษัทซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน และร่วมดำเนินกิจกรรมกับสมาคมนักกลอนฯ ผ่านโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

-มูลนิธิอมตะ มอบเงินสนับสนุน และร่วมดำเนินกิจกรรมกับสมาคมนักกลอนฯ ผ่านโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

-นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคมนักกลอนฯ เป็นกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๐ ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน ๒๕๕๐

-ดำเนินโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ประจำเดือนมิถุนายน

-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดประกวดอ่านทำนองสรภัญญะ นักเรียนชั้นปีที่ ๔ ณ อาคารประชุมอิมแพคเมืองทองธานี โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนสงวนหญิง และรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนปราจีณกัลยาณี

-๒๐-๒๒มิถุนายน ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ออนอาร์ตกรุ๊ป รัตนบราลี ดำเนินโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๖” ณ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.สระบุรี จ.นครนายก และตามรอย “นิราศพระบาท เส้นทางชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ของ “สุนทรภู่” ณ พระพุทธบาท จ.สระบุรี ซึ่งในการนี้ สมาคมนักกลอนฯ ได้จัดวิทยากรตลอดงาน และจัดทำหนังสือโครงการ “ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๖” พร้อมด้วยเกียรติบัตรมอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย

-ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

-๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ กรรมการสมาคมนักกลอนฯ ร่วมงานวันสุนทรภู่ ณ จ.ระยอง

-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ กรรมการบริหารสมาคมนักกลอนฯ และที่ปรึกษาสมาคม ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ วัดเทพธิดาราม

-นายกสมาคมนักกลอนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

-ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนฯ นายสุธีร์ พุ่มกุมาร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จ.นครปฐม

-นายกสมาคมนักกลอนฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ลำพูน

-สมาคมนักกลอนฯ จัดทำโครงการมอบเกียรติบัตร สนับสนุนสถานศึกษา และสถาบันทางการศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

-สมาคมนักกลอนฯ ช่วยดำเนินงานรวบรวมเอกสารหลักฐาน ผลงาน และการร่วมกิจกรรมสมาคมนักกลอนฯ ของ นายภิญโญ ศรีจำลอง อดีตสมาชิกและที่ปรึกษา สมาคมนักกลอนฯ พร้อมกับเขียนคำนิยม เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ

กรกฎาคม ๒๕๕๐

-ดำเนินโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ประจำเดือนกรกฎาคม

-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ตัดสินคำขวัญรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยคณะกรรมการตัดสินจากตัวแทนของ กกต. และสมาคมนักกลอนฯ

-ปรับปรุงฐานข้อมูล สาระประโยชน์ เพื่อนำเสนอผ่านเวบไซต์สมาคมนักกลอนฯ www.thaipoet.net ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับ ทั้งจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก

-คณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี เสนอที่ประชุมสมาคมนักกลอนฯ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนร้อยกรอง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี กับ สมาคมนักกลอนฯ ในโครงการอบรมกิจกรรมเยาวชน “ร้อยรักกวีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” โดยดำเนินโครงการดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐

-ผอ.โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.นครปฐม เสนอโครงการอบรมเขียนร้อยกรอง และจัดประชุมสัญจรกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนฯ

-สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมงานมหกรรมประชาธิปไตย และขอความร่วมมือมายังสมาคมนักกลอนฯ ให้จัดการแข่งขันโต้วาทีนักเรียนมัธยมศึกษา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

สิงหาคม ๒๕๕๐

-ดำเนินโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ประจำเดือนสิงหาคม

-สมาคมนักกลอนฯ จัดการแข่งขันโต้วาทีนักเรียนมัธยมศึกษา ญัตติ “เยาวชนไทย ใส่ใจประชาธิปไตย” ในกิจกรรมงานมหกรรมประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา กทม. ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท จากนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จากนายกสมาคมนักกลอนฯ พร้อมด้วยเกียรติบัตร

-๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดค่ายอบรมกิจกรรมเยาวชน “ร้อยรักกวีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีวิทยากรจากสมาคมนักกลอนฯ นำโดยนายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนฯ นายประสิทธิ์ บุญวงษ์ , นางนนทวรรณ บุญวงษ์ , นายภาสกรณ์ วิเวกวรรณ , นายชินวัตน์ ตั้งสุทธิจิต , กวีซีไรท์-นักเขียนรางวัลศิลปาธร นายศักดิ์ศิริ มีสมสืบ , นายเอนก แจ่มขำ อดีตนายกสมาคมนักกลอนฯ และนักกลอนอาวุโส นางนิภา ทองถาวร , นายเวทิน ศันสนียเวทย์ , นายวรา จันทกูล ,นางสาววาสนา บุญสม ซึ่งในโครงการนี้ มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ และโรงเรียนปิยะบุตร กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสกล ปิยะสุวรรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกฯจีราวัจน์ เทพพรวุวรรณ์ , นางวันทนีย์ บุญศรีสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ และกรรมการสมาคมนักกลอนฯ เป็นผู้ประสานงาน

-๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น จัดกิจกรรม “เมืองไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ของ พล นิกร กิมหงวน : ก่อน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป.อินทรปาลิต” ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กทม. โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ฯ โครงการเอเชียฯ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และสมาคมจดหมายเหตุไทย ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดการจัดขึ้นปลายปี ๒๕๕๐

-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ พร้อมด้วย นายเอนก แจ่มขำ , นางนิภา บางยี่ขัน ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนฯ ได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินแต่งกลอนสด เนื่องในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓๐ ซึ่งจัดโดยสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมกับ กองทุนสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม (บ้านมหากวีกุฎีสุนทรภู่) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ในวรรณคดีก็มีกลอนเปล่า” โดยมี นายสุจิตต์ วงศ์เทศ , นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , นายวัฒน์ วรรลยางกูร , นายยุทธ โตอดิเทพย์ ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินการเสวนาโดย นายทองแถม นาถจำนง และมี นายรักษ์มนัญญา สมเทพ เป็นพิธีกร ณ อุโบสถ วัดเทพธิดาราม

-การดำเนินงาน จัดโครงการประชันกลอนสดนักเรียน เพื่อคัดตัวแทนภาคต่าง ๆ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยในทุกภาคได้จัดการเตรียมงานและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

กันยายน ๒๕๕๐

-ดำเนินโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ประจำเดือนกันยายน

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์สมาคมนักกลอนฯ เป็นกรรมการตัดสินการประชันกลอนสด นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จ.นครปฐม

-การจัดการแข่งขันกลอนสด “รางวัลกวีน้อยเมืองนคร” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ใน ๓ ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีนายบุญเสริม แก้วพรหม กรรมการสมาคมนักกลอนฯ และประธานภาคใต้ เป็นผู้ประสานงาน

-๔ กันยายน ๒๕๕๐ นายประสิทธิ์ บุญวงษ์ อุปนายกฯ คนที่ ๑ และนางนนทวรรณ บุญวงษ์ กรรมการสมาคมฯ เป็นวิทยากรงานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม

-นายกสมาคมนักกลอนฯ และนายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ อุปนายกฯ คนที่ ๔ รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ(ปวช.) ในการจัดประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “พระเจ้าอยู่หัว กับประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมรัฐสภา กทม.

-ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในฝัน จ.นครปฐม ขอความอนุเคราะห์สมาคมนักกลอนฯ จัดวิทยากร อบรมครูภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓-๔ วันที่ ๑๑-๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภัทรญาณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

-๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๐ การประชุมสัญจร สมาคมนักกลอนฯ ณ จ.ระยอง โดยการประสานงานของนายภาสกรณ์ วิเวกวรรณ เลขาธิการสมาคมนักกลอนฯ และนายฐาปกรณ์ โสธนะ อุปนายกฯ คนที่ ๓

ตุลาคม ๒๕๕๐

-ดำเนินโครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ประจำเดือนตุลาคม

--๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และนายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ อุปนายกฯ คนที่ ๔ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูและนักเรียน ในโครงการกล้าวรรณกรรม ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัทซีพี เซเว่น อิเลฟเว่น จำกัด ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

-๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายกสมาคมนักกลอนฯ และตัวแทนสมาคมฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาดร.สมยศ แสงสุวรรณ ณ จ.ชุมพร

-๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ จัดหรีดเคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางอนงค์ อนงค์อินทรัมพรรย์ นักกลอนอาวุโส และนักกลอนดีเด่นของสมาคมนักกลอนฯ ซึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่วัดบางนาใน กทม.

-มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท โดยรวบรวมบทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๔๙ มาจัดพิมพ์ในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย นางนิภา ทองถาวร , นายเอนก แจ่มขำ , มรว.อรฉัตร ซองทอง, นายยุทธ โตอดิเทพย์ และนายไพบูลย์ สำราญภูติ และคณะกรรมการคัดสรรบท ประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , นายประยอม ซองทอง , นายประสพโชค เย็นแข , นางนภาลัย สุวรรณธาดา และนายไพบูลย์ สำราญภูมิ

-สมาคมนักกลอนฯ เห็นชอบการจัดทำบัตรสมาชิกสมาคมนักกลอนฯ โดยดำเนินการออกแบบบัตรสมาชิก เพื่อดำเนินการต่อไป

-การดำเนินการประกวดกลอนสดนักเรียน ๗ ภาค ประกอบด้วย กทม.และปริมณฑล จัดประกวดที่ จ.ปทุมธานี , ภาคกลาง จัดประกวดที่ จ.อ่างทอง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประกวดที่ จ.นครราชสีมา , ภาคเหนือ จัดประกวดที่ จ.เพชรบรูณ์ , ภาคใต้ จัดประกวดที่ จ.นครศรีธรรมราช , ภาคตะวันออก จัดประกวดที่ จ.จันทบุรี และภาคตะวันตก จัดประกวดที่ จ.เพชรบุรี

-ตัวแทนสมาคมนักกลอนฯ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ , นางนิภา บางยี่ขัน ที่ปรึกษาสมาคมฯ , นายประสาทพร ภูสุศิลป์ธร (คมทวน คันธนู) ที่ปรึกษาสมาคมฯ , นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือกวีนิพนธ์ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔

-ตัวแทนสมาคมนักกลอนฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ สามีนางรัตติยา ลิมปนาภรณ์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม.

-สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการกิจกรรม ขอความร่วมมือจากสมาคมนักกลอนฯ โดยประสานงานผ่านนายกสมาคมนักกลอนฯ

-การดำเนินงานต่อเนื่อง การแข่งขันประชันกลอนสด ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคต่าง ๆ ของสมาคมนักกลอนฯ

พฤศจิกายน ๒๕๕๐

-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมจัดกิจกรรมแซววาทีกลอนสด นักเรียนมัธยมศึกษา ๔ ภาค ในงาน “มหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมกิจกรรมแข่งขันประชันกลอนสด นักเรียนมัธยมศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส จ.ปทุมธานี

-นำเสนอร่างแก้ไขปรับปรุง ระเบียบบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบพิจารณาร่างฯ ประกอบด้วย นายทองแถม นาถจำนง หัวหน้าคณะทำงาน , นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ , นายพิเชฐ แสงทอง , นายประสิทธิ์ อทินวงศ์ , นายบุญครอง คันธฐากูร , นายภาสกรณ์ วิเวกวรรณ , นาบถวัลย์ พึ่งเงิน โดยมีที่ปรึกษาสมาคมฯ นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ นักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษา

-พิจารณาคัดเลือก นักกลอนตัวอย่าง โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยฯ มีมติเลือกให้ นางนิภา บางยี่ขัน เป็นนักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๐

-การคัดเลือกบทร้อยกรองดีเด่น โดยใช้ผลการประกวดในโครงการ “ร้อยกรองออนไลน์”

-การจัดทำหนังสือ “วันนักกลอน” และผลงานการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์”

-การเตรียมงาน “วันนักกลอน” ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ , การจัดกิจกรรม “การเมืองไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ของ พล นิกร กิมหงวน” , การจัดเสวนา “ข้างหลังภาพ ภาษาวรรณศิลป์ของศรีบูรพา”

-จัดทำเอกสารข่าวแจ้งสมาชิกสมาคมนักกลอนฯ เรื่องการจัดกิจกรรมวันนักกลอนฯ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

-๑พฤศจิกายน-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ กองทุนเวลาเพื่อสังคม ( TimeBankSociet) ร่วมกับสมาคมนักกลอนฯ จัดโครงการ “ร้อยกรองจากดวงใจถวายองค์ราชัน” ในวโรกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา โดยจัดให้มีการประกวดร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ กลอนสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ ใน ๓ ระดับชั้น คือ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนระดับอุดมศึกษาและประชาชน โดยมีตัวแทนสมาคมนักกลอนฯ เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ธันวาคม ๒๕๕๐

-กิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐” ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์

-แข่งขันประชันกลอนสด นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศจากตัวแทนภาค ๗ ภาค

-แถลงข่าว “เมืองไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ของ พล นิกร กิมหงวน” โดย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม , ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางชมัยพร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย , นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการสยามรัฐรายวัน

-เสวนา “มิตาเกะ-ข้างหลังภาพ มีอะไรในภาษาวรรณศิลป์ ของ ศรีบูรพา”โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นางชมัยพร แสงกระจ่าง กองทุนศรีบูรพา , นายทองแถม นาถจำนง อุปนายกสมาคมนักกลอนฯ-สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล , นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ-นักเขียนรางวัลดำเนินศรีบูรพา ดำเนินรายการโดย นายธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต , เสภาข้างหลังภาพ โดย เทวี-วัฒนะ บุญจับ

-มอบรางวัลผลชนะเลิศประชันกลอนสด/ระดับประเทศ/ระดับภาค/รางวัลกลอนกระดาษ/รางวัลชนะเลิศร้อยกรองออนไลน์/นักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๐

-ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๐
                -๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมกับมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ จัดกิจกรรมการแสดงสักวากลอนสด หัวข้อ “สักวา พ.ศ.พอเพียง” ในโครงการศาสตร์แห่งศิลป์อัครศิลปิน เทิดไท้ ๘๐ พรรษาองค์ราชัน ณ เรือนบรรเลง มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ กทม.

กิจกรรมและการดำเนินการบางส่วน ในปี ๒๕๕๑

-โครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ครั้งที่ ๒

-โครงการประชันสักวาเยาวชน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสุนทรภู่ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-โครงการประกวดกลอนสดนักเรียนประจำภาค และโครงการประกวดกลอนสด ร่วมกับสถานศึกษา และสถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ

-การจัดทำเอกสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การดำเนินงาน และความเคลื่อนไหวของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายความร่วมมือ และสร้างพื้นที่การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคม ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

-โครงการจัดอบรมต่าง ๆ

-โครงการสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านร้อยกรองและวรรณกรรมประจำปี

-โครงการมอบเกียรติบัตร สำหรับสถานศึกษาและสถาบันทางการศึกษา

                -โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อนนักกลอนฯ

 

.................................................................

 
ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ