ReadyPlanet.com
dot dot
เปิดตัวนิตยสารสำหรับชาวพุทธ บอกบุญรายปักษ์

นิตยสาร บอกบุญ รายปักษ์
307 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2746-2617 อีเมล borkboon@thaimail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 มีนาคม 2551

เรียน สื่อมวลชน ที่เคารพ

      แก้ว ลายทอง กับ รักษ์ มนัญญา ประสานพลังศรัทธา ผนึกความคิด เปิดนิตยสารสำหรับชาวพุทธ ในชื่อ บอกบุญรายปักษ์ เพื่อเป็นคู่มือการทำบุญอย่างถูกต้องเล่มแรกของเมืองไทย ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์และคำสอนของพระเถระทั้งหลาย ทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่อง เชิดชู ส่งเสริม พระพุทธศาสนาให้มั่นคง เพื่อเป็นป้ายบอกทางแห่งความสงบสุขและสันติภาพของสังคม

      บอกบุญรายปักษ์ ได้ระดมพลังปัญญาจากพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงความรู้ นักปฏิบัติ นักการศาสนา กวี นักเขียน และสาธุชน มาช่วยกันเผยแผ่พลังธรรมและพลังความรู้ เพื่อชาวพุทธทุกท่าน ด้วยท่าทีอันรื่นรมย์และเอิบอิ่มอย่างยิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่า นี่คือปฐมกาลของการทำนิตยสารเรื่องศาสนาให้น่าอ่าน และไม่ชวนง่วงเหงาหาวนอน...

      พระเทพวิสุทธิกวี, พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ), ว.วชิรเมธี, พระมหาบุญนาน อกิญจโน, คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร แสงกระจ่าง, คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร, คุณพจนา จันทรสันติ, คุณโดม วุฒิชัย, คุณไพวรินทร์ ขาวงาม, คุณสัจภูมิ ละออ, คุณแก้ว ลายทอง, คุณกานติ
ณ ศรัทธา, คุณดวงแก้ว กัลยาณ์,  คุณรักษ์ มนัญญา, คุณแสนพัน บัณฑิต, คุณอรุณวดี อรุณมาศ และนักเขียนท่านอื่นๆ อีกจำนวนมาก...คือผู้ร่วมขับเคลื่อนพลังธรรมพลังบุญในครั้งนี้

      บอกบุญรายปักษ์ เติมความเข้มข้นด้วยเรื่องราวทางวรรณธรรม (วรรณกรรมว่าด้วยศาสนา) โดยเปิดพื้นที่ให้มือเรื่องสั้นและกวี ส่งเรื่องสั้นหรือกวีนิพนธ์แนวพุทธศาสนาเข้าร่วมสมานฉันท์ เรื่องสั้นและบทกวีที่ได้รับคัดสรรลงพิมพ์ จะได้รับค่าเรื่องพอสมควร พอครบหนึ่งปี ทางกองบรรณาธิการจะนำเรื่องที่ผ่านตีพิมพ์มอบให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณค่า และประกาศเกียรติคุณเป็นเรื่องสั้น/บทกวีชั้นเยี่ยม เพื่อรับ “รางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1” ใครจะเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณธรรม อย่าลืมส่งเรื่องดีๆ ไปร่วมสนุกและรอลุ้นด้วยความรื่นเริงในอารมณ์

      บอกบุญรายปักษ์ กำหนดวางแผงทั่วประเทศเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ 6 เมษายน 2551 นี้ 

                                    รักษ์ มนัญญา

      บรรณาธิการ บอกบุญรายปักษ์ // ผู้ประกาศข่าว


นิตยสาร บอกบุญ รายปักษ์
307 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2746-2617 อีเมล borkboon@thaimail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1

      นิตยสารบอกบุญรายปักษ์ มีความุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการนักเขียนของไทย มีความเจริญก้าวหน้า และมีแนวคิดสร้างสรรค์อันหลากหลาย จึงขอประกาศแนวทางเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เรื่องสั้น/บทกวี (ทางศาสนา) เพื่อรับ รางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1 ดังนี้

เป็นเรื่องสั้น/บทกวี ที่อธิบายเนื้อหาเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา/หรือเชื่อมโยงถึงกันได้
เป็นเรื่องสั้น/บทกวีที่มีองค์ประกอบทางวรรณกรรมที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ 
เป็นเรื่องสั้น/บทกวี ที่ผ่านการคัดสรรพิมพ์ในบอกบุญรายปักษ์ ในรอบ 1 ปี
เป็นเรื่องสั้น/บทกวีที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร/นิตยสารอื่นใด หรือพิมพ์รวมเล่มมาก่อน
เป็นเรื่องสั้น/บทกวีที่มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทางนิตยสารบอกบุญรายปักษ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จเรียกคืนรางวัล ซึ่งมีความด่างพร้อยทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้จะประกาศยกย่องและมอบรางวัลไปก่อนแล้ว หากมีการฟ้องร้องใดๆ ทางนิตยสารบอกบุญรายปักษ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด
นิตยสารบอกบุญรายปักษ์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพิมพ์รวมเล่มเผยแผ่ ในรอบเวลา 1 ปี โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
การประกาศยกย่องเกียรติคุณของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรม และถือเป็นเกียรติอันถูกต้องแล้ว

     *****************

*ส่งผลงานเรื่องสั้น/บทกวี ที่นิตยสารบอกบุญรายปักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*
*ส่วนกำหนดเวลาปิดรับเรื่องสั้น/บทกวี จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ที่นิตยสารบอกบุญรายปักษ์

นิตยสาร บอกบุญ รายปักษ์
307 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2746-2617 อีเมล borkboon@thaimail.com 

      การประกาศยกย่องเกียรติคุณและรางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1 มีดังต่อไปนี้

เรื่องสั้น แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ
      -รางวัลวรรณธรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล
      -รางวัลวรรณธรรมดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล
      -รางวัลวรรณธรรมดี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล

บทกวี แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ
      -รางวัลวรรณธรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล
      -รางวัลวรรณธรรมดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล
      -รางวัลวรรณธรรมดี 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล

      รวมรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
หนังสือ

รวมหนังสือนายทิวา
อติภพ ภัทรเดชไพศาล
สามัคคีเภทพิจารณ์
โป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
สบายดี ฮักนะอุษาคเนย์
พงศาวดารพิภพ
รวมหนังสือของ อ.ทองแถม นาถจำนง (โชติช่วง นาดอน)
อ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
กลอนเกียรติยศ
เกี้ยมแขะมือกระบี่กวีเซน
ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ
รวมหนังสือของ ธารธรรมโฆษณ์
หนังสือสุรินทร์สโมสร
กาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาว ผ่านชีวิตเจ้าสุพานุวง
รูปฉายลายชีพ รวมกวีนิพนธ์ โชคชัย บัณฑิต
รวมบทกวี “ในความไหวนิ่งงัน”
เขียนอารมณ์ โดย เคียงดิน
คือตัวตนของคนนี้ กวีนิพนธ์
คู่มือเรียนเขียนกลอน
เชิญนักอ่านร่วมเดินป่าท้าลมหนาว
เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เปิดตัวหนังสือ สำนักพิมพ์นาคร สำนักพิมพ์ openbooks
หนังสือ เพื่อนไพรในภูเขียว
รักในรอยศิลป์ ของ A.J. West
หนังสือออกใหม่ มูลนิธิโครงการตำรา
มูลนิธิโครงการตำรา
เปิดตัวหนังสือ “ฝูงมนุษย์” ของอาจารย์ช่วง มูลพินิจ
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ สภาพอีสาน
เปิดตัวหนังสือ “จดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล”bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ