ReadyPlanet.com
dot dot
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ สภาพอีสาน

ชื่อโครงการ     กึ่งศตวรรษมหาสารคาม กับ Francis  Cripps

 

หลักการและเหตุผล

          Francis  Cripps เป็นชาวอังกฤษ และเป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติคนแรกที่เดินทางมาทำงานที่จังหวัดมหาสารคามในโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ในปี พ.ศ.2504

ระหว่างการเป็นอาสาสมัคร Francis  Cripps ได้เดินทางในโอกาสและวาระต่าง ๆ

ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และได้บันทึกสิ่งที่ประสบพบเห็นประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม

สภาพสังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดมหาสารคามและในภาคอีสาน รวมทั้งแง่มุมจากมุมมองของตนที่มีต่อสิ่งที่ได้พบเห็น และได้บันทึกไว้ในหนังสือ ชื่อ “The  Far  Province” โดย “ตุลจันทร์”

ได้แปลเป็นหนังสือชื่อ “สภาพอีสาน” อันเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของจังหวัดมหาสารคามและภาคอีสานเมื่อประมาณห้าสิบปีที่ผ่านมา

          สิ่งที่ Francis  Cripps ได้ถ่ายทอดใน“The  Far  Province” ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน

อย่างลึกซึ้งของ Francis  Cripps ที่มีต่ออีสานและมหาสารคาม อันเป็นที่มาของการกลับมาอีสานและประเทศไทยอีกหลายครั้ง รวมถึงการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของ Francis  Cripps ในปัจจุบัน

          ในขณะเดียวกัน “The  Far  Province” และ “สภาพอีสาน” ก็กลายเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อเมืองมหาสารคามและอีสานศึกษา ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ

          ในโอกาสที่ Francis  Cripps และ ดร.เตช  บุนนาค (บุตรของ “ตุลจันทร์”) มีแนวคิดให้สำนักพิมพ์แม่คำผาง บริษัทชนนิยม จำกัด จัดพิมพ์หนังสือ “สภาพอีสาน” อีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และตั้งใจมอบรายได้จากลิขสิทธิ์ตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอีสานให้สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ กึ่งศตวรรษมหาสารคาม กับ Francis  Cripps ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ “The  Far  Province” และ “สภาพอีสาน” ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันทรงคุณค่าต่ออีสานและมหาสารคามอีกครั้งตามเจตนารมณ์ของ Francis  Cripps

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “อีสานและมหาสารคามกับความเปลี่ยนแปลง” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เกิดจิตสำนึกในคุณค่า

และความสำคัญของท้องถิ่น

2.เพื่อระดมทรัพยากรในการตั้งกองทุน “The  Far  Province” เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอีสานให้สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น

3.เพื่อส่งเสริมให้หนังสือ “The  Far  Province” และ “สภาพอีสาน” ได้รับการเผยแพร่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่

               วันเสาร์ที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2551 

              สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งในเมือง)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.      ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.      โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.      โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.      สโมสรนักเขียนภาคอีสาน

5.      สำนักพิมพ์แม่คำผาง  บริษัทชนนิยม จำกัด

                   

ผู้เข้าร่วมโครงการ

          ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 200  คน ประกอบด้วย

1. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  45 คน

2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน  45 คน

3. สโมสรนักเขียนภาคอีสาน จำนวน 20 คน

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต จำนวน 20 คน

5. ศิษย์เก่า คณาจารย์ โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม และวิทยาลัยครูมหาสารคาม จำนวน 20 คน

6. ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน

7. นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ จำนวน 20 คน

8. สื่อมวลชน จำนวน 10 คน

 

กิจกรรม

1.      เปิดตัวหนังสือ “สภาพอีสาน”

     โดย Francis  Cripps และ ดร.เตช  บุนนาค (บุตรของ “ตุลจันทร์”)                                     ปรีดา   ข้าวบ่อ สำนักพิมพ์แม่คำผาง  - บริษัทชนนิยม จำกัด ดำเนินรายการ

2.      คณาจารย์ และศิษย์เก่า รำลึกอดีตกับ Francis  Cripps

3.      ปาฐกถา  “อีสาน ในมุมมองของสุจิตต์  วงษ์เทศ”

โดย  คุณสุจิตต์  วงษ์เทศ

          4.  เวทีเสวนา   “อีสานและมหาสารคามกับความเปลี่ยนแปลง:กึ่งศตวรรษกับ Francis  Cripps”

              ผู้ร่วมเสวนา

1.      Francis  Cripps 

2.      ดร.เตช  บุนนาค (บุตร “ตุลจันทร์” ผู้แปล “สภาพอีสาน)

3.      นางทองเลี่ยม  เวียงแก้ว  ผู้อาวุโสเมืองมหาสารคาม

              ผู้ดำเนินการเสวนา

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย  บุญมาธรรม

                   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

 

งบประมาณ

            1. งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3,000 บาท ค่าอาหารว่าง

(200 คน X 15 บาท/คน)

            2. งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1,000 บาท

ค่าของที่ระลึก (4 ชิ้น X 250 บาท/ชิ้น)

3. งบประมาณโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1,000 บาท

ค่าจัดสถานที่

4. งบประมาณสำนักพิมพ์แม่คำผาง  - บริษัทชนนิยม จำกัด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “อีสานและมหาสารคามกับ

ความเปลี่ยนแปลง” และเกิดจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น

2.ได้ทรัพยากรในการตั้งกองทุน “The  Far  Province” เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอีสานให้สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น

3.หนังสือ “The  Far  Province” และ “สภาพอีสาน” ได้รับการเผยแพร่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ

4. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา และสถาบันการศึกษากับชุมชน

กำหนดการ

 โครงการ “กึ่งศตวรรษมหาสารคาม กับ Francis  Cripps”

 วันเสาร์ที่  26  เมษายน  พ.ศ.2551

              สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งในเมือง)

 

----------------------------------------

     เวลา 13:00 – 13:30 .     ลงทะเบียน

     เวลา 13:30 – 13:45 .     พิธีเปิด 

                                      โดย     นายรังสรรค์  เพียรอดวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

     เวลา 13:45 – 14:15 น.     เปิดตัวหนังสือ “สภาพอีสาน”

โดย     Francis  Cripps และ ดร.เตช  บุนนาค  

ปรีดา  ข้าวบ่อ

สำนักพิมพ์แม่คำผาง - บริษัทชนนิยม จำกัด ดำเนินรายการ     

     เวลา     14:15 – 14.30 . คณาจารย์ และศิษย์เก่า รำลึกอดีตกับ Francis  Cripps

     เวลา 14:30 – 14.45 .     อาหารว่าง

     เวลา 14:45 – 15.30 .     ปาฐกถา “อีสาน ในมุมมองของสุจิตต์  วงษ์เทศ”

โดย  คุณสุจิตต์  วงษ์เทศ

     เวลา 15:30 – 16.30 .     เวทีเสวนา

“อีสานและมหาสารคามกับความเปลี่ยนแปลง :

กึ่งศตวรรษกับ Francis  Cripps”

                                       ผู้ร่วมเสวนา

Francis  Cripps 

          ดร.เตช  บุนนาค

นางทองเลี่ยม  เวียงแก้ว 

                                       ผู้ดำเนินการเสวนา

                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย  บุญมาธรรม

                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

     เวลา 16:30 – 17.30 .     - นักเขียนอีสาน อ่านบทกวี

                                      - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                                      พิธีปิด

 

 ----------------------------------------------

แบบขออนุมัติจัดตั้งกองทุน

 

1.ชื่อกองทุน

            กองทุน The  Far  Province

 

2.ที่มาของกองทุน

          Francis  Cripps เป็นชาวอังกฤษ และเป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติคนแรกที่เดินทางมาทำงานที่จังหวัดมหาสารคามในโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ในปีพ.ศ.2504 ระหว่างการเป็นอาสาสมัคร Francis  Cripps ได้เดินทางในโอกาสและวาระต่าง ๆ

ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และได้บันทึกสิ่งที่ประสบพบเห็นประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม

สภาพสังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดมหาสารคามและในภาคอีสาน รวมทั้งแง่มุมจากมุมมองของตนที่มีต่อสิ่งที่ได้พบเห็น และได้บันทึกไว้ในหนังสือ ชื่อ “The  Far  Province” โดย “ตุลจันทร์”

ได้แปลเป็นหนังสือชื่อ “สภาพอีสาน” อันเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของจังหวัดมหาสารคามและภาคอีสานเมื่อประมาณห้าสิบปีที่ผ่านมา

Francis  Cripps และ ดร.เตช  บุนนาค (บุตร “ตุลจันทร์”) มีแนวคิดให้สำนักพิมพ์แม่คำผาง บริษัทชนนิยม จำกัด จัดพิมพ์หนังสือ “สภาพอีสาน” อีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และตั้งใจมอบรายได้จากลิขสิทธิ์ตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอีสานให้สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น ดังนั้น มีการจัดตั้งกองทุน The  Far  Province ขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาและทุนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาการศึกษาของนิสิตและนักศึกษาในภาคอีสาน

 

3. จำนวนเงินกองทุนเมื่อเริ่มจัดตั้ง

          จำนวน  57,820  บาท

 

4. วัตถุประสงค์ของกองทุน

          ให้นำเงินต้นและดอกผลที่ได้จากเงินกองทุนจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและทุนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาการศึกษาของนิสิตและนักศึกษาในภาคอีสาน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้

                   - ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ยากจน มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

                   - ทุนสำหรับนิสิตและนักศึกษาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

                   - ทุนสำหรับนิสิตและนักศึกษาในการเผยแพร่ความรู้ด้านอีสานศึกษาต่อสาธารณะ

 

5. สถานภาพทางการเงินของกองทุนปัจจุบัน

           รายได้จากลิขสิทธิ์หนังสือ “สภาพอีสาน” จำนวน  57,820.- บาท

 

6. ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน

          โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

7.คณะกรรมการบริหารกองทุน

          7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์   สืบวัฒนะ  ประธานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธานกรรมการ

          7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย  บุญมาธรรม        คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองประธานกรรมการ

          7.3 อาจารย์ยุวดี  ตปนียากร                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

          7.4 นายปรีดา  ข้าวบ่อ                               สำนักพิมพ์แม่คำผาง - บริษัทชนนิยม จำกัด

                                                                   กรรมการ

          7.5 นายอาทิตย์ บำรุงเอื้อ                            กองทุนบำรุงเอื้อเยาวชน

                                                                   กรรมการ

          7.6 รองศาสตราจารย์สถาพร  พันธ์มณี             ข้าราชการบำนาญ

                                                                   กรรมการ

          7.7 อาจารย์ทม  เกตุวงศา                           กรรมการและเลขานุการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                                    กรรมการและเลขานุการหนังสือ

รวมหนังสือนายทิวา
อติภพ ภัทรเดชไพศาล
สามัคคีเภทพิจารณ์
โป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
สบายดี ฮักนะอุษาคเนย์
พงศาวดารพิภพ
รวมหนังสือของ อ.ทองแถม นาถจำนง (โชติช่วง นาดอน)
อ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
กลอนเกียรติยศ
เกี้ยมแขะมือกระบี่กวีเซน
ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ
รวมหนังสือของ ธารธรรมโฆษณ์
หนังสือสุรินทร์สโมสร
กาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาว ผ่านชีวิตเจ้าสุพานุวง
รูปฉายลายชีพ รวมกวีนิพนธ์ โชคชัย บัณฑิต
รวมบทกวี “ในความไหวนิ่งงัน”
เขียนอารมณ์ โดย เคียงดิน
คือตัวตนของคนนี้ กวีนิพนธ์
คู่มือเรียนเขียนกลอน
เชิญนักอ่านร่วมเดินป่าท้าลมหนาว
เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เปิดตัวหนังสือ สำนักพิมพ์นาคร สำนักพิมพ์ openbooks
หนังสือ เพื่อนไพรในภูเขียว
รักในรอยศิลป์ ของ A.J. West
หนังสือออกใหม่ มูลนิธิโครงการตำรา
มูลนิธิโครงการตำรา
เปิดตัวหนังสือ “ฝูงมนุษย์” ของอาจารย์ช่วง มูลพินิจ
เปิดตัวหนังสือ “จดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล”
เปิดตัวนิตยสารสำหรับชาวพุทธ บอกบุญรายปักษ์bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ