ReadyPlanet.com
dot dot
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17

กำหนดการ

การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๗

นิราศภูเขาทอง :  พระนครศรีอยุธยา  ๑๗-๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

………………………......

วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เวลา ๐๘.๐๐น.                      ผู้เข้าอบรม วิทยากรประจำกลุ่ม รายงานตัวและลงทะเบียน

                                                ห้องภาพยนตร์ F ๔๐๑ อาคารอเนกประสงค์ ๒ (๖๐ ปี)  ชั้น ๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

       ๐๙.๐๐น.                         พิธีเปิดการอบรม

ประธานพิธี :     นายวันชัย  สุระกุล

                                 ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                                กล่าวรายงาน :      รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์  

ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

๐๙.๓๐น.                       กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และแนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ธนะวังน้อย

                                       หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐๙.๔๐น.                       ปฐมนิเทศ

โดย นายวิษณุ เอมประณีตร์ ผู้จัดการทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

        ๑๐.๑๕ น.                      รับประทานอาหารว่าง

                                                เวทีเยาวชนโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่น บุ๊คอวอร์ด” และ

                             “กล้าวรรณกรรม”  สำนักกิจกรรมสังคมบริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)

         ๑๐.๓๐ น.                  บรรยายพิเศษ  “ภาษาวรรณศิลป์”

                             โดย  นายประยอม ซองทอง 

ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์

        ๑๒.๐๐ น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

        ๑๓.๐๐ น.                       อภิปราย เรื่อง “วรรคทองจากนิราศภูเขาทอง เขียนอย่างไรให้โดนใจกรรมการ”

โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์,อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

พิเชฐ แสงทอง กรรมการรอบคัดสรรค์รางวัลซีไรต์ ๔ สมัย

กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ

        ๑๔.๓๐ น.               รับประทานอาหารว่าง

       ๑๔.๔๕ น.                      แบ่งกลุ่ม                                               

วิทยากรประจำ กลุ่มที่ ๑ ประสิทธิ์ บุญวงษ์ , นนทวรรณ บุญวงษ์

และมัคคุเทศก์ประจำรถ

                                                วิทยากรประจำ กลุ่มที่ ๒ ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ,บุญเสริม แก้วพรหม                                              และมัคคุเทศก์ประจำรถ

                                                วิทยากรประจำ กลุ่มที่  รัตนทิพย์ พึ่งขยาย, สุรินทร์ หอศิลป์

                             และมัคคุเทศก์ประจำรถ

        ๑๕.๐๐ น.                    นั่งรถรางชมเมืองเกาะรัตนโกสินทร์

                                                สนับสนุนโดย กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร        

        ๑๗.๐๐น.                       เดินทางกลับที่พักตามอัธยาศัย

 

วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เวลา ๐๗.๐๐ น.                     รายงานตัวและลงทะเบียน หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และพร้อมเดินทางตามรอยสุนทรภู่  : นิราศภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ๐๘.๓๐ น.                      ถึง หมู่บ้านญี่ปุ่น ชุมชนชาวต่างชาติสมัยอยุธยา บทบาทการค้าทางเรือกับริวกิวและ ญี่ปุ่น ชมภาพวาด ludea ของโจฮานส์ วิงบูนส์ ศึกษาความหลากหลายทางเชื้อชาติและความมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยา

        ๐๙.๓๐ น                        นำชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาคารศาลากลางหลังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้ทำการปรับปรุงให้เป็นศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวเพื่อความรู้และเข้าใจภาพลักษณ์ของอยุธยา  ทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบที่น่าสนใจ

        ๑๑.๐๐ น.                       นำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ศึกษาโบราณวัตถุที่ทำให้เข้าใจแนวความคิดทางการเมือง การปกครอง ศาสนา การค้า ความเป็นเมืองตลอดทั้งอิทธิพลจากต่างแดนในด้านต่างๆ   ชมห้องเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะและห้อง

                                                พระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุฯ

        ๑๒.๐๐ น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

        ๑๓.๐๐ น.                       แวะตลาดหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร และนำชม พระราชวังโบราณ เดินทางเท้าผ่านวัดใหม่ชัยวิชิต ข้ามสะพานตรงแม่น้ำลพบุรี เลียบคลองสระบัว ไป วัดหน้าพระเมรุ

        ๑๔.๐๐น.                   นำชม เจดีย์ภูเขาทอง : พระมหาธาตุหลวงที่อยู่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงศรีอยุธยาหรืออีกคติหนึ่งเรื่อง เขาพระสุเมรุ และ เจดีย์แห่งชัยชนะของพระเจ้าบุเรงนอง หรือ พระนเรศแห่งหงสา ในพงศาวดารเหนือ

        ๑๕.๓๐ น.                      นำชม วัดไชยวัฒนาราม : วัดแรกสร้างในสมัย พระเจ้าปราสาททอง ริมแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นตามอิทธิพลตามอุดมคติขอมโบราณ สร้างตามผังจักรวาลจำลองหรือเขาพระสุเมรุ และเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กที่เชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง วังหน้าในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกส และกวีคนสำคัญของอยุธยา

        ๑๖.๓๐ น.                       ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

        ๑๗.๓๐ น.                      ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แยกย้ายกลับที่พักตามอัธยาศัย

(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เวลา ๐๘.๐๐ น.                     รายงานตัวและส่งผลงาน นิราศภูเขาทอง กับวิทยากรกลุ่ม  (นายภาสกรณ์ วิเวกวรรณ  ประสานงาน)

                                                ห้องภาพยนตร์ F ๔๐๑ อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

      ๐๙.๐๐ น.                         ฝึกปฏิบัติเกมกลอน โดย นายนารถ กิตติวรรณกร  ประธานสโมสรยุวกวี

                                                ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

      ๑๐.๓๐ น.                         รับประทานอาหารว่าง

      ๑๐.๔๕น.                         กิจกรรมฝึกปฏิบัติกลอนสด  กลอนมืด  กลอนจอหงวน ยอวาที

                             โดย  นิภา บางยี่ขัน ประสิทธิ์ บุญวงษ์  นนทวรรณ บุญวงษ์  บุญเสริม แก้วพรหม      ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์  

                                                สมศักดิ์  ศรีเอี่ยมกูล 

อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ 

      ๑๒.๐๐ น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

      ๑๓.๐๐ น.                         ประเมินผลการแต่ง นิราศ เสริมความรู้ด้านวรรณศิลป์

                                                นายทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

นางสาววาสนา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นายชมพร เพชรอนันต์กุล สถาบันสุนทรภู่

นายยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ

      ๑๔.๓๐ น.                        บรรยายความรู้ “คำคมคารมกลอน”

                                                นายเอนก  แจ่มขำ  อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  

     ๑๕.๐๐ น.                       รับประทานอาหารว่าง

       ๑๕.๑๕น.                       บรรยายพิเศษ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

                                                ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

       ๑๖.๑๕ น.                       สรุปผลการอบรม โดย นางสาววาสนา ลี้ไพบูลย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

       ๑๖.๓๐ น.                        พิธิปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร

                                                ประธานในพิธี : ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                กล่าวรายงาน : นายยุทธ โตอดิเทพย์

                                                                                นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

      ๑๗.๐๐ น.                        เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

...................................

พิธีกรประจำวัน

นายรักษ์มนัญญา สมเทพ กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์ กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

น.ส.อมรรัตน์  กุศลพลาเลิศ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ