ReadyPlanet.com
dot dot
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔

คำประกาศเกียรติคุณ

นายสมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)

ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕

 

                คณะกรรมการพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายสมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)  เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”

                นายสมบัติ พลายน้อย เป็นนักอ่าน นักค้นคว้า นักเขียน ผู้รอบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและพื้นฐานวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี ทั้งได้สร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วัฒนธรรม และสารคดีทั่วไป มาเป็นเวลาต่อเนื่องนานกว่าหกทศวรรษ นอกจากนั้นยังได้จัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทย และสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย โดยที่ผลงานดังกล่าวสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่ออ้างอิงได้ อีกทั้งยังมีผลงานเขียนในรูปแบบนิทานที่ให้ความรู้ทั้งนิทานไทย และนิทานนานาชาติอีกเป็นจำนวนมาก รวมผลงานที่นายสมบัติ พลายน้อย ได้สร้างสรรค์และได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจากอดีตตราบจนปัจจุบันกว่า ๑๐๐ เล่ม โดยที่ผลงานเขียนและการค้นคว้าเรียบเรียงของนายสมบัติ พลายน้อย ได้อำนวยประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้อ่านอย่างกว้างขวางทุกระดับ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นนายสมบัติ พลายน้อย ยังได้ทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังรากฐานความภูมิใจในความเป็นชาติให้แก่คนในสังคมอีกเป็นอันมาก เช่น เป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้จัดรายการวิทยุศึกษา เป็นต้น นับได้ว่า นายสมบัติ  พลายน้อย เป็นผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

                นายสมบัติ พลายน้อย จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่พิสูจน์ให้สังคมได้ประจักษ์ว่าการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิต เป็นผู้ที่อุทิศตนโดยใช้ความสามารถส่วนตัวที่ได้จากการอ่านค้นคว้า มาสร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่ทรงคุณค่าให้แก่สังคมไทย  สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “นักเขียนอมตะ”

 

ประกาศ ณ วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕

 

คณะกรรมการ

 

 ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ประธานกรรมการ

  

ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว

กรรมการ

  

ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว

กรรมการ

  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

กรรมการ

  

อาจารย์วัฒนะ บุญจับ

กรรมการ

  

นางธารา กนกมณี

กรรมการ

 

 นายภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา

กรรมการและเลขานุการ

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวรางวัลแห่งเกียรติยศ

“นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

ณ มูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

“ส. พลายน้อย” นักเขียนอมตะคนที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๑

 

รางวัลแห่งเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” เป็นรางวัลที่มูลนิธิอมตะริเริ่มขึ้นจากแนว ความคิดของนายประภัสสร เสวิกุล นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๔) นำเสนอต่อนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ซึ่งในขณะนั้นได้ทำงานร่วมกัน ในการจัดทำหนังสือชีวประวัติเชิงนวนิยาย “ผมจะเป็นคนดี” ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง นักเขียนไทยที่มีความสามารถให้ปรากฏ และเป็นกำลังใจแก่นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าอันควรแก่การนำเสนอเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สังคมไทยและสากล

            หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ”

            ๑. เป็นนักเขียนสัญชาติไทย มีชีวิตอยู่ในวันที่ทำการเสนอชื่อ

            ๒. มีผลงานตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี 

            ๓. ผลงานเขียนดังกล่าวต้องมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมและมวลมนุษยชาติ

            รางวัล “นักเขียนอมตะ” จึงถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าและ มาตรฐาน คงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อิสระ และเชิดชูประวัติแห่งผู้อุทิศตนที่ทุ่มเทสร้าง ผลงาน

ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” จะได้รับเงินสนับสนุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมเหรียญทองคำแกะสลักรูป “นางอินทร์” ต้นตระกูลกรมดิษฐ์  และใบประกาศเกียรติคุณ

            มูลนิธิอมตะได้จัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่นักเขียน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีประธานกรรมการในการคัดสรรคือ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 

            ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” ดำเนินมาจนถึงปีที่ ๔   โดยนักเขียนอมตะท่านแรกคือ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือนามปากกา “เสนีย์ เสาวพงศ์” ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๔๗ ต่อมาคือ นายโรจ งามแม้น หรือนามปากกา “เปลว สีเงิน” ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๔๘ และท่านที่สามคือ อาจารย์โกวิท เอนกชัย หรือ “เขมานันทะ” รางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี ๒๕๔๙-๕๐

            ในปีนี้ มูลนิธิอมตะได้จัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรเพื่อพิจารณามอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

 

ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต          ประธานกรรมการ

ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว                                 กรรมการ

          ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว                               กรรมการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์               กรรมการ

          อาจารย์วัฒนะ บุญจับ                                        กรรมการ

          นางธารา กนกมณี                                             กรรมการ

          นายภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา                                 กรรมการและเลขานุการ

 

            คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ นายสมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)

 

มูลนิธิอมตะจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ “นักเขียนอมตะ” คนที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒  ณ ที่ทำการมูลนิธิอมตะ โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

            ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในงานดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิจะแจ้งกำหนดการโดยละเอียดให้ทราบต่อไป หรือติดตามได้ที่ www.amatafoundation.org  สอบถามถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๗๙๒-๐๐๐๑ หรือ ๐๘๖-๙๘๘๘๐๑๑

            มูลนิธิอมตะขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในโครงการ “นักเขียนอมตะ” ด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                ด้วยความขอบคุณ

                                                                                                     มูลนิธิอมตะ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

ประวัตินักเขียนอมตะ คนที่ 4  ประจำปีพุทธศักราช 2551

นายสมบัติ พลายน้อย เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2472  ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภรรยาชื่อ นางจงกล พลายน้อย มีบุตรชาย 1 คน

ประวัติการศึกษา

                ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดประดู่ทรงธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)

ประวัติการทำงาน

รับราชการครั้งแรกเป็นเสมียนสรรพากรและเปลี่ยนอาชีพไปรับราชการครูเป็นเวลา 5 ปี สนใจเขียนหนังสือมาตั้งแต่ครั้งเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยได้สมัครเรียนวิชาการประพันธ์และการหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ ของอาจารย์ เปลื้อง  ณ นคร นายสมบัติเริ่มเขียนสารคดีอย่างจริงจังนับแต่นั้นมา ในขณะที่รับราชการครูอยู่นั้น อาจารย์เปลื้องได้เชิญให้มาทำงานด้านวารสารของกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบับ มีผลงานเขียน ประเภทบทความ บทละคร สารคดี และเรื่องสั้นพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้จัดรายการวิทยุศึกษาไปพร้อม ๆ กันด้วย

พ.ศ. 2522 นายสมบัติได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารสิ่งพิมพ์ กองส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย

พ.ศ. 2528 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ 2 ปี ได้ลาออกจากราชการ เพื่อเขียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว

นายสมบัติเป็นนักเขียนที่มีความสามารถเขียนหนังสือได้หลายประเภท ปัจจุบันมีงานเขียนรวมเล่มแล้ว ประมาณ 100 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนประเภทสารคดี นิทานและปกิณกะอื่น ๆ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

 

งานเขียนประวัติบุคคลสำคัญ เช่น

1.               เจ้าพระยาวิชาเยนทร์

2.               พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา

3.               พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย

4.               เจ้าฟ้าจุฑามณี พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

5.               ชาวต่างประเทศในประวัติศาสร์ไทย

ฯลฯ

ประวัติศาสตร์และเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ เช่น

1.               สารคดีน่ารู้สารพัดนึก

2.               เล่าเรื่องบางกอก

3.               ๑๐๐ รอยอดีต

4.               พระราชวัง

5.               เล่าเรื่องพม่ารามัญ

                 ฯลฯ

สารานุกรม เช่น

1.               สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย

2.               สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

 

วรรณคดี ประวัติศาสตร์และความเชื่อ เช่น

1.               เทวนิยาย

2.               สัตวนิยาย

3.               พฤกษนิยาย

4.               อมนุษยนิยาย

5.               นิทานมหัศจรรย์

 ฯลฯ

นิทาน เช่น

1.               นิทานไทย

2.               นิทานไทยแสนสำราญ

3.               นิทานวรรณคดี

4.               นิทานเพื่อนบ้าน

5.               นิทานมหัศจรรย์

   ฯลฯ

เรื่องอื่น ๆ เป็นสารคดีเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น

1.               แลไปข้างหลัง

2.               เกิดในเรือ

3.               โลกแสตมป์

4.               สรรพสารคดี

5.               เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง

ฯลฯ

นอกจากนั้นยังมีผลงานเขียน ที่เป็นสารคดี เรื่องเขียนตามที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในโอกาสต่าง ๆ และได้เผยแพร่ในวารสารหลายฉบับ เช่น ศิลปวัฒนธรรม, สารคดี, เมืองโบราณ, วัฒนธรรมไทย, ต่วย’ตูน, ความรู้คือประทีป ฯลฯ ปรากฏผลงานออกมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 

เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. 2517                หนังสือเรื่อง “พฤกษนิยาย”  ได้รับรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2532                หนังสือเรื่อง “ยาขอบ ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศ” ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือ

แห่งชาติ

พ.ศ. 2536                หนังสือเรื่อง “สัตว์หิมพานต์” ได้รับรางวัลของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2535                หนังสือเรื่อง “อัญมณีนิยาย” ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2538                หนังสือเรื่อง "เกิดในเรือ" ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2539                ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี ) ประจำปีพ.ศ. 2539

พ.ศ. 2551                ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ประจำปีพ.ศ. 2551

พ.ศ.2551                 รางวัล “นักเขียนอมตะ” คนที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2551

ปัจจุบันนายสมบัติ พลายน้อย อายุ 79 ปี และยังคงสร้างสรรค์งานเขียนอย่างสม่ำเสมอ

 

    

    

    

    
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ