ReadyPlanet.com
dot dot
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article

ประกาศ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักกลอนตัวอย่าง 

 

          ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกผู้สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น นักกลอนตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันนักกลอน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

  บัดนี้คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

 ผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณมีรายนามดังต่อไปนี้

นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

(นามปากกา ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร)

นักกลอนตัวอย่างภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล           นักกลอนตัวอย่างภาคเหนือ

๑. นายฐากูร โกมารกุล ณ นคร                         ๑. พระเทพรัตนกวี

๒. นายมังกร แพ่งต่าย                                                       ๒.นายศักดิ์ ไชยดวงสิงห์

( นามปากกา กร แก้วไทย,จิตรกร เมืองสวรรค์)       (นามปากกา แสงดาว ศรัทธามั่น)

๓.นายแพทย์ธีรวรรธ์ ขันทอง (นามปากกา วฤก)         ๓.นายถนอม ไชยวงศ์แก้ว

๔. ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

                                               

นักกลอนตัวอย่างภาคใต้                                           นักกลอนตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.นายเสน่ห์ วงศ์กำแหง                                            ๑. นายมาโนช พรหมสิงห์

๒.นายจวน ชูส่งแสง                                  ๒. นายเด่นชัย ไตรยถา

๓. นางจริยา จันทร์บุญ                                ๓.นายสุรมนตรี จักรชุม

    (นามปากกา คำเมือง เอกอ้อย)

 

นักกลอนตัวอย่างภาคกลาง                                             นักกลอนตัวอย่างภาคตะวันตก

๑. นายบุญเตือน ศรีวรพจน์                                              ๑. นายวงเดือน กรกุม

๒. นายปัญญา คำพรเหลือ                                               ๒. นายบุญครอง คันธฐากูร

๓.นางเสาวพรรณ สำแดงฤทธิ์                    ๓.นายกฤช เหลือละมัย

  

 นักกลอนตัวอย่างภาคตะวันออก                                                           

๑.      นางลัดดา กาญจนวิสิษฐผล

๒.    นางอุไร เสริมศิลป์

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 (นายยุทธ โตอดิเทพย์)

นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ

 

ประวัติย่อ นักกลอนดีเด่น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ.๒๕๕๒

               ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
               หรือนักเขียน - กวี แห่งล้านนา นามปกกา ไพฑูรย์พรหมวิจิตร พื้นแพเป็นคน  บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นครูที่จังหวัดเชียงราย ๒ วัน แล้วลาออกมาทำงานวรรณกรรมพื้นบ้านกับ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ เขาเป็นนักวรรณศิลป์ศึกษา กลุ่มกาแล
               ได้รับรางวัลพระราชทาน “วรรณกรรมไทยบัวหลวง” ชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จากหนังสือ ฉันทศาสตร์ไทย ทำงานเป็นนักวิชาการที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ จะลาออกมาเป็นนักเขียนอิสระเมื่อตุลาคม๒๕๕๑ มีผลงานวิชาการและรวมบทกวีออกมาหลายเล่มทั้งผลงานเขียนคนเดียงและร่วมกับนักเขียน-กวี   เช่น ฉันทศาสตร์ไทย, แต่พี่รักเจ้าคนเดียว,กระจกนางฟ้า,ดอกไม้บนปลายปืน,นกสันติภาพและนกกินไฟเป็นอาทิ

ประวัติย่อนักกลอนตัวอย่าง ภาคกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล

                นายฐากูร โกมารกุล ณ นคร
                เป็นชาวกรุงเทพมหานครฯ ชื่อเล่นว่า “ชเล” จบปริญญาตรีภาควิชาภาษาไทยจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                ปัจจุบันเป็นนักเขียน-กวี ประจำ อนุสาร อสท.นิตยสารท่องเที่ยวที่มียอดจำหน่ายสูงสุด โดยเฉพาะคอลัมน์ พักสายตา เป็น คอลัมน์บรรยายภาพผ่านบทกวี

                นายมังกร แพ่งต่าย
                นามปากกา กร แก้วไทย,จิตรกร เมืองสวรรค์ นักกลอนรุ่นใหญ่รั้งตำแหน่ง บรรณาธิการนิตยสารสื่อถ้อยร้อยฝัน โดย สโมสรสื่อถ้อยร้อยฝัน  เป็นทั้งบรรณาธิการและผู้ก่อ
                ตั้งด้วยความตั้งใจที่สืบสานกิจกรรมพื้นที่ทางบทกวีและทำมาอย่างต่อเนื่องจากเอกสารโรเนียวจนเป็นรูปเล่มให้มิตรน้ำหมึกได้แลกเปลี่ยนเขียนกลอนตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี

                นายแพทย์ธีรวรรธ์ ขันทอง
                กวีจากกลุ่มอาศรมชาวโคลงเจ้าของนามปากกา วฤก หรือเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกสั้นๆว่าหมอหนุ่ยมีผลงานทางสื่อมากมายทั้งในนิตยสรสื่อถ้อยร้อยฝันและโลกอินเตอร์เน๊ต

ประวัติย่อนักกลอนตัวอย่าง ภาคกลาง

                นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ 
                เป็นชาวจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งเป็น หัวหน้ากลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมมีผลงานบทกวีและบทความเกี่ยวกับวรรณคดีมากมายเช่น การประพันธ์โคลงสี่สุภาพ,ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ, ทศชาติคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,  รัตนมงคลคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ   พระนเรศวรตีเมืองละแวกแต่ไม่ได้ "ฆ่า"พระยาละแวก เขียนร่วมกับ จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, ศานติ ภักดีคำ.อภินิหารบรรพบุรุษและปฐมวงศ์เป็น บรรณาธิการ

                นายปัญญา คำพรเหลือ
                เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่าตะโกพิทยาคาร จ.นครสวรรค์ ม.ศ.5  โรงเรียนวัดราชาธิวาส กทม. และปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง ระหว่างที่เรียนอยู่รั้วจามจุรีเป็นสมาชิกชุมนุมวรรณศิลป์ จุฬาฯมีผลงานด้านวรรณศิลป์ตามวารสารท้องถิ่นมากมายและให้การสนับสนุกิจกรรมด้านวรรณศิลป์อย่างสม่ำเสมอ
                ปัจจุบันเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

                นางเสาวพรรณ สำแดงฤทธิ์
                ครูภาษาไทยจากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทองส่งเสริมลูกศิษย์เกี่ยวกับวิชาการประพันธ์มากหลายรุ่นและทำอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

ประวัติย่อนักกลอนตัวอย่าง ภาคเหนือ

                พระเทพรัตนกวี
                นามเดิมว่า สุรินทร์ แย้มสุข เป็นพระเถระที่เลื่องลือชื่อ เป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนชาวเมืองเพชร บูรณ์ ด้วยความเป็นพระสุปฏิปันโน ผู้มีศีลาจารวัตรอันงดงาม กอปรด้วยเมตตา
                ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

                แสงดาว ศรัทธามั่น
                นายศักดิ์ไชยดวงสิงห์  เจ้าของนามปากกา แสงดาว ศรัทธามั่น หรือ “อ้าย”ของน้องๆ ในวงการวรรณกรรม ถือกำเนิด บนดาวโลกดวงนี้เมื่อต้นฤดูหนาวปี พ.ศ. 2488 เป็นคนล้านนาเชียงใหม่
                การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภูมิศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                อาชีพ อดีตเคยเป็นครูสอนหนังสือเด็กโรงเรียนบ้านนอก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับราชการนานร่วม 28 ปี ลาออกจากครูปี พ.ศ. 2538 เพราะอยากเดินทาง ท่องเที่ยว เขียน-อ่านหนังสือ และเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อรากเหง้าวิถีชีวิตของแผ่นดิน ฯลฯ
                เขียนบทความครั้งแรกชื่อ “ต้นหางนกยูงที่คูเมืองกำลังร้องไห้” ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “คนเมือง” สมัยนุ่งกางเกงขาสั้นชั้นมัธยมต้น ราวปี พ.ศ. 2506 เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลเมืองเชียงใหม่ช่วยดูแลรักษาต้นหางนกยูงรอบ ๆ คูเมืองเชียงใหม่ที่ถูกน้ำเซาะตลิ่งล้มลงทีละต้น
                มาเขียนหนังสือค่อนข้างจริงจังบ้าง เมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน เขียนทั้งในนามจริงและทั้งในนามปากกานี้ตลอดจนนามปากกาอื่น ๆ และตั้งใจจะเขียนหนังสือจนไม่มีคนอ่าน ผลงานเช่น ความรักที่งดงามและขบถโรมานซ์

                ถนอม ไชยวงศ์แก้ว
                กวีผู้มีอารมณ์โรแมนติกจากดินแดนล้านนาเชียงใหม่เป็นนักเขียน กวี และ นักดนตรี คนรุ่นใหม่อาจฉงนฉงายทว่า อีกมากมายหลายคนคงคุ้นเคยเขา ในงานกวี และเรื่องสั้น ที่ตีพิมพ์มายาวนาน จำได้ว่า ?กับความอาดูรสูญสิ้น? เขาเคยรับรางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2527 และงานในชุด ?เหมือนดั่งดอกหญ้า? ได้รับรางวัลชมเชยจากงานเดียวกันเมื่อปี พ.ศ.2528
                และยังมีงานรวมเล่มอีกหลายเล่มด้วยกัน ไม่ว่าบทกวี ความเรียง เรื่องสั้นฯลฯ
                รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ ปีพ.ศ. 2527 หนังสือรวมบทกวี กับความอาดูรสูญสิ้น ได้รับโล่ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยประเภทกวีนิพนธ์จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพ.ศ.2529 หนังสือรวมบทกวี เหมือนดั่งดอกหญ้า ได้รับโล่ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยประเภทกวีนิพนธ์  จากท่านองคมนตรีฯ
                ผลงานรวมเล่ม  ประเภทกวีนิพนธ์ 1.กับความอาดูรสูญสิ้น 2526  2.เพียงเพราะฉันหวัง 2528 3.เหมือนดั่งดอกหญ้า 2529 4.ความรักอยู่ที่ไหน 2531 5.รักใครคนหนึ่งและถูกรัก 2543 6.ความรักคือการให้ ( รวม 16 กวี ) 2543 7.โอ้ ชีวิต 2544
                ผลงานรวมเล่ม ประเภทเรื่องสั้น 1.ความคิดถึงและดอกเบญจมาศ 2.เทพบุตรในฝัน ณ ยามสนธยา 3.ยิ่งกว่าขุนเขาตราบชั่วฟ้าดินสลาย
                ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านวรรณศิลป์ สาขากวีนิพนธ์ 2553
                ปัจจุบัน เขากลับคืนสู่บ้านเกิด สู่กระท่อมทุ่งเสี้ยว สันป่าตอง กับคู่ชีวิต แพร จารุ และมีงานเขียนประจำที่ ผลงานประเภทบทความคอลัมน์ประจำ 1.กำบ่าเก่าจากล้านนา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พลเมืองเหนือ 2545-2547 2.เรื่องเล่าเล็กๆจากกระท่อมทุ่งเสี้ยว สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บประชาไท http://www.prachatai.com  2549 จนถึงปัจจุบัน

                วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
                กวีจากเมืองเหนือผู้เคยพา ดอกเสี้ยวแห่งดอยสูง เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี ๒๕๔๑ ผลงานของกวีหนุ่มใหญ่จากกลุ่มวรรณกรรม”กาแล” ท่านนี้เป็นผลงานที่ให้ความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนาในเชิงลึก ขณะเดียวกันการใช้ภาษาในงานเขียน ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ให้อารมณ์ของความเป็นล้านนานอกจากนี้ฝีมือด้านโคลงยังได้รับคำชื่นชมจากกวีรัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์มาแล้ว
                ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ล้านนา เชียงใหม่

ประวัติย่อนักกลอนตัวอย่าง ภาคตะวันออก

                นางลัดดา กาญจนวิสิษฐผล
                ครูจากโรงเรียนชลกัลยานุกูลจังหวัดชลบุรี ต้องถือว่าเป็นขาประจำในเวทีประกวดที่จะต้องมีลูกศิษย์ลูกหาของ ครูลัดดา แห่งโรงเรียนจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเข้าร่วมและลูกศิษย์หลายคนเคยได้รับคัดเลือกให้เป็น ยุวกวีดีเด่นของ สโมสรยุวกวีศรีศิลป์สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ นอกจากนี้ฝีมือด้านกลอนครูลัดดาเคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดมาแล้วรายเวที โดยเฉพาะสนามของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

                นางอุไร เสริมศิลป์
                เป็นคนสยามเชื้อชายลาวพวนปัจจุบัน เป็นครูประจำภาควิชาภาษาไทยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีและเป็นกรรมการบริหารของสถาบันสุนทรภู่ ทีมกลอนสดนักเรียนจากสถานศึกษาแห่งนี้ถือว่าเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในภาคตะวันออกมาหลายรุ่นทั้งนี้เกิดจากแรงผลักดันของครูผู้สร้างคือ ครูสมบัติ และ ครูอุไร เสริมศิลป์ เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างยุวกวีน้อยรุ่นแล้วรุ่นเล่า

ประวัติย่อ นักกลอนตัวอย่าง ภาคตะวันตก

                นายวงเดือน กรกุม
                คนเพชรบุรีโดยกำเนิด จบจากรอบรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักกลอนอาวุโส ชมรมศิลปินเมืองเพชรบุรี ปัจจุบันเป็น ข้าราชการบำนาญ

                นายบุญครอง คันธฐากูร
                อดีตครูจากโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่งของสมาคมนักกลอนฯ เมื่อครั้งเป็นครูอยู่โรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังมีนักเรียนที่สอนอยู่ในชั้นเรียน ๒ คนในกาลภายหลังได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คือ สถาพร ศรีสังจังหรือ พนม นันทพฤกษ์  และเปลื้อง คงแก้วหรือกวีนาม เทือก บรรทัด ผู้ล่วงลับ

                กฤช เหลือละมัย
                เกิดที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เรียนจบด้านโบราณคดีจากสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๓๐ จากนั้นทำงานประจำกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณมานาน ๒ ทศวรรษ เริ่มเขียนบทกวีแนวฉันทลักษณ์อย่างจริงจังเมื่อราว ๘ ปีที่ผ่านมามีผลงานหลายทั้งทั้งสารคดีและเขียนภาพได้สวยเช่น รวมเล่ม เล่า...ร้านอร่อย และ อร่อยท้ายครัว รวมบทกวีนิพนธ์ ปลายทางของเขาทั้งหลาย ของรอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ และรางวัลเชเว่นบุ๊คฯ

ประวัติย่อ นักกลอนตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                มาโนช พรหมสิงห์
                กวี - นักเขียนหนุ่มใหญ่แห่งวารินชำราบ อุบลราชธานี ผู้มีภาษาประณีตสวยงามอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งในเชิง เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ความเรียง ฯลฯ ผลงานของ มาโนช พรหมสิงห์ ได้รับรางวัลเด่นๆ มากมาย อาทิ ปี 2538 เรื่องสั้นชื่อ ระหว่างรอยมีด ได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539 เรื่องสั้นชื่อ ร่างแหแห่งวิหค คว้ารางวัล ช่อการะเกดยอดนิยม  ปี 2540 เรื่องสั้นชื่อ สายลมบนถนนโบราณ ก็คว้ารางวัล ช่อการะเกดยอดนิยม นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล นักเขียนรพีพรเป็นคนแรก
                มีผลงานรวมเรื่องสั้นชุด ร่างแหแห่งวิหค ยังได้รับ รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2541 รวมบทกวีชุด ณ ดวงตาเธอมีดาวประกายพรึก ก็คว้า รางวัลยอดเยี่ยม เอ็มบีเค อินดี้ บุ๊ค อวอร์ด ประจำปี 2545 และรวมเรื่องสั้นชุด สายลมบนถนนโบราณ ก็เข้ารอบ 8 เล่มสุดท้ายซีไรต์ ประจำปี 2548 ฯลฯ
                ปัจจุบัน มาโนช พรหมสิงห์ ยังคงซุ่มสร้างสรรค์งานเขียน พร้อมๆ กับดูแลต้นไม้ และเลี้ยงลูกน้อยเคียงคู่ภรรยาพยาบาลสาวอย่างมีความสุข เรียบง่าย สมถะ

                เด่นชัย ไตรยะถา
                นักกลอน นักเขียนและมัคคุเทศท้องถิ่นจากเมืองนครพนม ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.นครพนม เขต 1 มีผลงานเขียนเรื่องภูมิสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับแม่น้ำโขงมากมาย นอกจากนี้ยังเป็น ศิลปินดีเด่นจังหวัดนครพนม และรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 

                สุรมนตรี จักรชุม
                หรือกวีนาม  คำเมือง เอกอ้อย บรรณาธิการจุลสาร คำม่วน ซึ่งเป็นจุลสารวรรณกรรมที่เน้นหนักไปด้านกวีนิพนธ์  ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม  คำเมือง ยังเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล  ซึ่งปัจจุบันเป็น สโมสรนักเขียนภาคอีสาน

ประวัติย่อนักกลอนตัวอย่าง ภาคใต้

                เสน่ห์  วงศ์กำแหง
                กวีเครางามจากภูเก็ต จบการศึกษาจากมอ.ปัตตานี รุ่นที่มี เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เป็นอาจารย์ประจำที่นั่น  ผลงานกวีนิพนธ์มีตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งในนิตยสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและยังเป็นพี่ๆน้องๆกลุ่มวรรณกรรมภูเก็ตและชายฝั่งทะเลอันดามัน

                นายจวน ชูส่งแสง
                ครูซึ่งปัจจุบัน เป็นข้าราชการบำนาญ ผู้หลงใหลในเสน่ห์แห่งวรรณศิลป์มีผลงานอย่างต่อเนื่อง

                นางจริยา จันทร์บุญ
                ครูภาษาไทยแห่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติและครูในกลุ่มกวีน้อยเมืองนครฯ แล้วนักฝีมือทางด้านกลอนต้องถือว่าฉกาจคว้ารางวัลกวีวัจนะมาแล้วจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปีล่าสุด
                ขณะเดียวกันลูกศิษย์ของครูต้นแบบท่านนี้ในนาม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษายังเป็นทีมกลอนจากเมืองปักษ์ใต้ที่เข้มแข็งทีมหนึ่งในปัจจุบัน

ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ