ReadyPlanet.com
dot dot
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"

ผลการประกวดกลอนสุภาพ

หัวข้อ “วิถีคนกับควาย วิถีชาติไทยยั่งยืน”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553

โดย สโมสรนักเขียนภาคอีสาน ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิคนกับควาย

 
เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน แบ่งเป็น

1.      เนื้อหา 5 คะแนน

2.      ภาษา  3 คะแนน

3.      มุมมอง 2 คะแนน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 นายณิศวร์ฐิตะ ทองน้อย

นักเรียนชั้น ม.6 / 14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรฯ 087-9547584

            บ้านเลขที่   42/1 ม.2 ถนนแจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

รางวัลที่ 2 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สมรูป 
            นักเรียน ชั้น ม.6/1 โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย โทร. 042-447032, 083-6738380
รางวัลที่ 3 นางสาวเด่นนภา บับพาน
นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทร. 087-2186244
 
รางวัลชมเชย

1.      นางสาววันวิสา ทานิล ม.4/1 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สพม.เขตที่ 25 โทร. 043-289167 ต่อ 105 (กลุ่มสาระภาษาไทย)

2.      นางสาวพลอยไพลิน ทองหล่อ ม.5/2 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทร. 085-2008717

3.      นางสาวสกลรัตน์ พูนทองอินทร์ ม.6/2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 183/1 ซอยเปรมปรีดา 1 ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 085-455432   kanankanan2009@hotmail.com

4.      นางสาวโชติกา ศรีสุวรรณ์ ม.5 โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยา อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทร.ครูที่ปรึกษา 085-9297357

5.      นายสิทธิพล ภิรมย์นาค ม.4 โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   โทร.ครูที่ปรึกษา  087-9580124

6.      นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณ ม.5 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ตำบลเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 สพท.เลย เขต 2 โทร.080-7821562, 085-7001909

7.      นางสาวรัศมี โยธิน ม.4/1 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 081-0616414

8.      นายสิทธิพล ภิรมย์นาค ม.4 โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร.ครูที่ปรึกษา  087-9580124

9.        นางสาววิชชุตา ฤทธิเดช ม.4 โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร.ครูที่ปรึกษา 087-9580124

10.   นางสาวบุญบูชา หัดกล้า ม.4 โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร.ครูที่ปรึกษา 087-9580124

------------------------------------------------------

โครงการประกวดกลอนสุภาพ 
หัวข้อ “วิถีคนกับควาย : วิถีชาติไทยดั้งเดิม”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคอีสาน
โดย - สโมสรนักเขียนภาคอีสาน ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิคนกับควาย

ผู้เสนอโครงการ สุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน
หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบัน วิถีชีวิตแบบชาวนาดั้งเดิม ที่อาศัยควายทุยเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของ    ชาวนาไทย ในการทำไร่ ไถนา ได้หดหายไปจากวิถีชีวิต และ ควายทุยกินหญ้า ได้ถูกแทนที่ด้วยควายเหล็กกินน้ำมัน นับวันควายทุยที่เคยครอบครองท้องทุ่ง เริ่มลดจำนวนน้อยลงทุกที จนแทบจะไม่มีให้เห็นในแต่ละหมู่บ้าน
ดังนั้น สโมสรนักเขียนภาคอีสาน ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักคิด นักเขียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ภาคอีสาน ได้เล็งเห็นถึงแนวทางการอนุรักษ์ และ ปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทย ได้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่กับท้องไร่ท้องนา จึงได้จัดประกวด “กลอนสุภาพ” ในหัวข้อ “วิถีคนกับควาย : วิถีชาติไทยดั้งเดิม” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น
เพื่อหวังให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ มองภาพของควายไทยที่กำลังจะหดหาย ให้สามารถกลับเข้ามาอยู่ในจิตสำนึก และร่วมมือกันหันกลับมาใช้แรงงานควายในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น และ ถ่ายทอดผ่านความรู้สึก ออกมาเป็นผลงานด้วยกลอนสุภาพได้ รวมถึง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน สนใจการอ่าน การเขียน และฝึกฝนการเขียนกลอนสุภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยของชาติเราอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อร่วมรักษาวิถีชีวิตชาวนาในอดีตเอาไว้ในหัวใจของลูกหลานคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของควายไทย ที่นับวันจะสูญหายไปทุกเมื่อ
2.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สามารถ กลั่นกรองความรู้สึกนึกคิดเรื่อง “วิถีคนกับควาย วิถีชาติไทยดั้งเดิม”ในการอาศัยแรงงานควายในการทำไร่ไถนา ออกมาเพื่อเป็นกลอนสุภาพ ที่สละสลวยได้
3.กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน สนใจ ฝึกฝน รักและหวงแหน การทำไร่ทำนาแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการลงพื้นที่เพื่อดูการทำไร่ ทำนา ด้วยการใช้แรงงานควาย
4.จุดประกายด้านความคิดให้เด็ก และเยาวชน ได้หันมาสนใจ วิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงสนใจในการเขียนงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง  และอ่านหนังสือเพื่อประกอบในการนำเสนอได้
5.เป็นการถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกร คนทำนา ทำนา นักเขียน นักคิด ที่มีประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนจะขยายออกไปสู่เพื่อนนักเรียนในวงกว้าง
กลุ่มเป้าหมาย
 ครูและ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วภาคอีสาน กว่า 70,000 คน ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดประกวดกลอนสุภาพ และ รับรู้โครงการ  พร้อมคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดี และมีแววที่จะพัฒนาด้านการเขียน สู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพเพื่อรับรางวัล
กลอนสุภาพ จำนวนไม่เกิน 10 บท
รางวัลประกอบด้วย
 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1.ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน  2553  
โดยส่งมาที่ นายประยูร ลาแสง หรือ พระไม้  เลขที่ 84 ม. 10 บ้านชัยพัฒนา ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ประสานงาน 081-3690615 
2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 30 ตุลาคม พร้อมสถานที่รับรางวัล โดยการประสานไปทางโรงเรียน และ ตรวจสอบได้ที่เวปไซต์ www.oknation.net/blog/esanwriter และ เวปไซต์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://cac.kku.ac.th/cac/

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1.สร้างแรงบันดาลใจ และ กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน กล้าแสดงออกในทางความคิดด้านการอนุรักษ์
 2.กระตุ้นให้เด็ก เกิดจินตนาการและการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นบทกวี
 3.สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ด้วยการสัมผัสและพูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง พร้อมลงพื้นที่เพื่อดูวิถีชีวิตคนกับควาย ที่ใช้แรงงานควายในการทำการเกษตร
 4.ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ที่กำลังจะสูญหาย  และอนุรักษ์ควายไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์
 5.เปิดโอกาสให้ครู และ นักเรียน ได้มีโอกาสร่วมสัมผัสกับนักคิด นักเขียน ที่อยู่ในภาคอีสาน
 6.ผลิตผลงานบทกวี เพื่อรวบรวมทำเป็นหนังสือเล่ม และ เผยแพร่ในหนังสืออีสานไรเตอร์ และ แผ่นซีดีเพลง เพื่อการเผยแพร่ต่อไป และนำไปต่อยอดในการใช้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรุ่นต่อไปด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลอนสุภาพ
 1.ไพวรินทร์ ขาวงาม นักเขียนซีไรท์
 2.ประยูร ลาแสง หรือ พระไม้ นักเขียนกวี และ เพลง
 3.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ