ReadyPlanet.com
dot dot
ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต

งานสัมมนาวิชาการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ
"ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต"

ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2553
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน วาระ 50 ปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ร่วมจัดและสนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม,
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1,

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ,
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,
สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล,
วารสารวิทยาจารย์ ,
บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด,
มูลนิธิอมตะ และ ออน อาร์ต ครีเอชั่น

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-5387323,
085-1666473,086-9888011
โทรสาร 02-931-6221
อีเมล์
wtj.project@gmail.com

ในพื้นที่ 0842147843 (ปรัชญา)
0-7461-3409 (สนง.วธ.จ.พัทลุง),081-8741028 (นิธิกานต์)

สื่อมวลชนที่มีความประสงค์ร่วมลงพื้นที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์
โปรดแจ้งความจำนงโดยด่วนเพราะมีที่นั่งสำรองจำกัด

มหา - ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ผู้ประสานงานโครงการ 085-1666473

  

 

 

 

กำหนดการ “ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต”
ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ภาคใต้ บริเวณแหลมทองของสยามประเทศ อยู่บริเวณสองคาบสมุทร คือ ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ทางชายฝั่งอ่าวไทยเติบโตขึ้นเป็นบ้านเมือง แล้วเป็นรัฐเอกราช นับถือพุทธ –พราหมณ์ เช่น รัฐไชยา (สุราษฎร์ธานี –ชุมพร) รัฐตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช –สงขลา) รัฐปัตตานี (ยะลา –ปัตตานี)
มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ทั้งภาพเขียนตามเพิงผาและผนังถ้ำ เช่น บริเวณอ่าวพังงา จังหวัดกระบี่ – ตรัง – พังงา และถ้ำศิลป์ จังหวัดยะลา หรือกลองมโหระทึก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งพบที่แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลองมโหระทึกนี้ค้นพบมากในมณฑลกวางสี ประเทศจีน เมืองแถน ประเทศเวียดนาม และหลายพื้นที่ในประเทศไทยตั้งแต่ภาคอีสานจรดภาคใต้ ปรากฏหลักฐานเป็นเส้นทางกลองทอง (มโหระทึก) ที่ส่งผลถึงสำเนียงเสียงภาษาที่เป็นเครือญาติชาติภาษาร่วมสุวรรณภูมิ เห็นได้จาก “สำเนียงปักษ์ใต้” ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสำเนียงพูดของคนสองฝั่งโขงทางอีสาน คนไทยและความเป็นไทยจึงแยกไม่ได้จากความเป็นคนสุวรรณภูมิที่หลากหลายและผสมกลมกลืนยาวนาน ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทยก็แยกไม่ได้จากประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ
ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็มอยู่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์อยู่ตลอดเวลา
ดินแดนรอบๆ ทะเลสาบสงขลาแต่เดิมเป็นเกาะสองเกาะ เกิดจากระดับน้ำที่ลดลงทำให้พื้นดินเดิมใต้ผิวน้ำโผล่ขึ้นมาเป็นภูเขาเตี้ยๆ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเอาทรายทะเลมาทับถมทางซีกตะวันออกของภูเขา เกิดเป็นสันทรายงอกออกไปเรื่อยๆ ในขณะที่ซีกตะวันตกของภูเขาก็เกิดการทับถมของดินตะกอนจากลำน้ำต่างๆ ซึ่งไหลออกทะเลที่บริเวณทะเลสาบตอนใน ทำให้แผ่นดินทั้งสองด้านงอกออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นเกาะขึ้น ภายหลังเกาะทั้งสองนี้ได้งอกออกมาเชื่อมติดกันเป็นแหลม เกิดเป็นทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลาเป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน เกิดเป็นชุมชนหนาแน่นมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เกาะยังไม่เชื่อมติดกันเป็นแหลม เพราะภูมิประเทศเหมาะสมที่จะเป็นท่าเรือ เนื่องจากสามารถกำบังลมได้เป็นอย่างดี ภายหลังเมื่อเกาะพัฒนาเป็นแหลม ชุมชนก็หนาแน่นยิ่งขึ้น เมื่อน้ำในทะเลสาบตอนในเปลี่ยนเป็นน้ำจืดเพราะได้รับอิทธิพลจากน้ำในลำคลองที่มากกว่าน้ำทะเล พื้นที่โดยรอบของทะเลสาบจึงเริ่มกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากบริเวณนี้มีดินตะกอนทับถมกันมาก กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตก หรือพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงในปัจจุบัน ขณะเดียวกันทะเลสาบที่เกิดขึ้นก็เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดด้วย ส่วนบริเวณตอนบนหรือแถบต้นน้ำเชิงเขาก็เป็นเขตป่าที่มีป่าดงดิบขึ้นปกคลุมหนาแน่น จึงมีผลผลิตจากป่าจำนวนมาก เช่น หวาย ไม้ไผ่ สมุนไพร งาช้าง เครื่องหนัง เขาสัตว์ และของป่าอื่นๆ ซึ่งของเป็นสินค้าพ่อค้าชาวจีนและอินเดียต้องการมาก จึงพากันเดินทางเข้ามาค้าขายและนำเอาอารยธรรมเข้ามาเผยแพร่ในบริเวณคาบสมุทรมลายูและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
การสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในวงวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการริเริ่มของสถาบันและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายพรมแดนความรู้ และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ให้เป็นการศึกษาทางเลือกแบบตลาดวิชาที่เน้นการ “สั่งสมความรู้” มากกว่าการ “สั่งสอน” ก่อเกิดเป็นสังคมอุดมปัญญา
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2553
ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 กล่าวรายงานการจัดสัมมนา และ นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกล่าวเปิดการสัมมนา
เสวนาห้องรวมหัวข้อ  “นิทาน ตำนาน ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม : ความเหมือนในความต่าง สยาม – มลายู” โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปาศาสตร์ มธ. สถาพร ศรีสัจจัง  (พนม นันทพฤกษ์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์,ศ.ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโส ดำเนินรายการโดย รศ.รัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สัมมนาหัวข้อย่อย 3 ห้องสัมมนา : ห้องที่ 1 มิติทางวัฒนธรรม ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำแห่งชีวิต โดย บรรจง ทองสร้าง ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา,สานิตย์ เพชรกาฬ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง,นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนอิสระ ดำเนินรายการโดย จิตติมา ผลเสวก นักเขียนอิสระ : ห้องที่ 2 วิกฤติปัญหาครูภาษาไทยและสังคมมานุษยวิทยา โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง มูลนิธิ สุข – แก้ว แก้วแดง ,ศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 ,สาทร ดาบสุวรรณ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น สวช. พ.ศ. 2552 ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย อาจินต์ ศิริวรรณ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน : ห้องที่ 3  “บุหงาปารีและบุหงาตานี : ประวัติศาสตร์ในมุมมองวรรณกรรม” โชคชัย วงษ์ตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,นูรียัน สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ,พิเชฐ แสงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,เจน สงสมพันธ์ เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ คอลัมนิสต์วรรณกรรม
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553
                สัมมนา 2 ห้องย่อง ห้องที่ 1 ศิลปะ เพลง ดนตรี กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์,มนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์,อติภพ ภัทรเดชไพศาล กวี –นักเขียน และ อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินรายการ : ห้องที่ 2 เครือญาติ ชาติภาษา สยาม –จ้วง – ลาว ปักษ์ใต้ และเหน่อสุพรรณ อ.ล้อม เพ็งแก้ว ปราชญ์เมืองเพชรบุรี คนพัทลุง,จรูญ หยูทอง สถาบันทักษิณคดีศึกษา,สัจภูมิ ละออ ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ และ ดำเนินรายการโดย ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการสยามรัฐรายวัน
ปัจฉิมนิเทศ โดย องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา
พิธีกรประจำวัน บุญเสริม แก้วพรหม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และ มินทรลดา นิธิโชตินันทชัย สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล
(วิทยากรบางท่านอยู่ระหว่างการติดต่อกำหนดการอาจปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม)
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน วาระ 50 ปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมจัดและสนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1,วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ,สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล,วารสารวิทยาจารย์ ,บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด , มูลนิธิอมตะ และ ออน อาร์ต ครีเอชั่น
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-5387323,085-1666473,086-9888011 โทรสาร 02-931-6221
อีเมล์ wtj.project@gmail.com
ในพื้นที่ 0842147843 (ปรัชญา) 0-7461-3409 (สนง.วธ.จ.พัทลุง),081-8741028 (นิธิกานต์)ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3
เสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานวรรณกรรม"
The exhibition "Where would you place them?"
ละครเพลงหุ่นสาย "ดอนและมะขวิดผู้พิชิต"
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2554
โครงการอ่าน เขียน เรียน คิด ค่ายเยาวชนวรรณกรรมปีที่ 3
โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ ปีที่ 2
การส่งประกวดเรื่องสั้นบทกวีมติชนสุดสัปดาห์
ข่าวประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554
รายชื่อกรรมการสมาคมนักเขียนฯ
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554
เยาวชนฯสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
รางวัลนักเขียนอมตะ คนที่ ๕ (๒๕๕๓)
รางวัลนราธิป ๒๕๕๓
วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550
อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ภาค
ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญตำบลบ้านเกาะ อยุธยา
โครงการมอบทุนการศึกษา โตชิบา
นิทรรศการภาพประทับใจในวัยวาน
แสดงความยินดีกับ โชคชัย บัณฑิต'
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
ผลการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ร่องรอยกาลเวลา: 450 ปี เวียงจันท์
สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์
ประกวดบทอาขยานของกระทรวงพลังงาน
จุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม
ประกวดนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2553
วรรณกรรมวิจารณ์
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เที่ยวไปบนเส้นทางสายนักเขียน
พิพิธทัศนาละครล้อการเมือง ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
การแสดงละครเรื่องเงาะป่า ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์
ผลประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2553 article
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article
ร่องรอยกาลเวลา:
ประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ?
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
พบปะนักเขียนเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ ๒๕๕๓
สัมมนา จดหมายเหตุสยาม:
๓๓ ปีนักเขียนเรื่องป่า ๖๐ ปี วัธนา บุญยัง
ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน"
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมการเมือง
ข่าวซีไรต์รอบคัดเลือก ๖ เล่มสุดท้าย ๒๕๕๓
ผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี 2553
ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
สัมมนาประจำปี "จดหมายเหตุสยาม:
นักเขียนรางวัลรพีพร ๒
แข่งขันประชันกลอนสดเทิดไทย
ขอเชิญร่วมประชันกลอนสด เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาวรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่
จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม รุ่นที่ 33
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
งานวันสุนทรภู่ 224 ปี สุนทรภู่เทรดแฟร์ 2553
ข่าวรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด
โครงการจัดการความรู้พื้นฐานการประพันธ์ร้อยกรองไทย
เปิดตัวหนังสือ กาสรคำฉันท์
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"
คอนเสิร์ตเปิด อัลบั้ม ศุ บุญเลี้ยง
ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อย เรื่องราวชาวอาเซียน
ตลาดวิชา "ร่องรอยกาลเวลา" ๕๐ ปีสมาคมนักกลอน
กำหนดการงานวางศิลาฤกษ์และงานบุญรำลึกอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
สู่ขวัญ คืนเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
งานวันนักเขียนโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
ค่าย "อ่าน เขียน เรียน คิด" ครั้งที่ ๒
รายชื่อหนังสือ กวีนิพนธ์ และกรรมการซีไรต์ ๒๕๕๓
ข่าวเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดบทกวี รางวัล คำผา เพลงพิณ
งานมุฑิตาจิต 80 ปี ส.พลายน้อย "หนังสือคือสมบัติ"
วันครบรอบ ๑๐๕ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
โครงการ "ตลาดเสรี" รัชกาลที่ 3 เปิดก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ข่าวการมาพบปะแฟนๆของ ซูสุกิ โคจิ
งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
หลักสูตรการเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่๔/๗
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38
ประกวดรางวัลวรรณกรรมการเมือง "พานแว่นฟ้า"
โครงการ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร
วารสารวิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ
เชิญร่วมประกวดรางวัลซีไรท์ ประจำปี ๒๕๕๓
เปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก"
๒๐ ปี ผิงดาว ชูเกียรติ ฉาไธสง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายปึก นาถจำนง
รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๕
ขยายการส่งเรื่องสั้นชิงรางวัลอิวากิ
ผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2552
งานภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์"หยาดน้ำเพื่อชีวิต"
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award”
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2552
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
การประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”
พิธีมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ครั้งที่ 4
นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ ประจำปี 2551
งานมอบรางวัล อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔
ค่ายตะพานหิน พิจิตร
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล
กำหนดการสงกรานต์นักกลอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดการ ร่องรอยของเวลา
ค่ายเมืองเลย
ผลการแข่งขัน ร้อยกรองออนไลน์ รอบสุดท้าย
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
จัดประกวดกลอนภาคตะวันออก
การจัดแข่งขันประชันกลอนสดภาคภาคตะวันตก
โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔ ประเภทกวีนิพนธ์
ผลประกวดรางวัลซีไรท์ 2550
แถลงการณ์ตรวจสอบคณะกรรมการรางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๐
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งบทสักวาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ผลคัดเลือกรอบแรกซีไรต์ 8 เล่ม ปี 2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ประเดือนพฤษภาคม
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์
สงกรานต์นักกลอน
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2550 articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ