ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article

 โครงการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”

เนื่องในวาระ 110 ปี วารสารวิทยาจารย์
และ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิอมตะ ร่วมกับ วารสารวิทยาจารย์
และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการจัดการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
จัดโครงการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ซึ่งมีเนื้อหาจากหนังสือ “ผมจะเป็นคนดี” ของ “วิกรม กรมดิษฐ์” 
เรียบเรียงโดย “ประภัสสร เสวิกุล” 
มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

1.                 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนงานร้อยกรองซึ่งเป็นวัฒนธรรม
               อันดีงามของไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2.                 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนักเขียนงานร้อยกรองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

3.                 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป
    พัฒนาตนเอง
ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
 
4.                 เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเด่นและมีคุณภาพ
     ถูกต้องตามกรอบ และกฎเกณฑ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
5.                 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระ 110 ปี วารสารวิทยาจารย์
 
6.        เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบรอบ 50 ปี
    การก่อตั้งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป
 
หลักเกณฑ์
1.                 กลอนสุภาพ ความยาว 60-80 บท
 
2.                 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหามาจากหนังสือ “ผมจะเป็นคนดี” 
    (ผมจะเป็นคนดี...ไฟฝันวันเยาว์ )
           ของ “วิกรม กรมดิษฐ์” เรียบเรียงโดย “ประภัสสร เสวิกุล”
 
3.                ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงในกระดาษ A4
    ขนาดตัวอักษร 16 point
 
4.                เป็นผลงานที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อักขรวิธี 
    ครบถ้วนองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์
 
5.                เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก
    ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น
และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่
    ก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ
 
6.                 ผู้ส่งผลงานต้องให้ชื่อ-นามสกุลจริง รวมถึงสถานที่ติดต่อ
     และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก
    
กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝง 
     จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริงด้วย และในกรณีที่ได้รับรางวัล
    
จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น
     ที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล 
    
ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ 
     และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับ
    
อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน
 
7.                 ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย
     คณะกรรมการ อาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงาน
เข้าชี้แจง 
     ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องลงลายมือชื่อกำกับ
     ทุกหน้าของผลงาน
 
8.                 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 
    หรือหากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง
เข้าประกวด
    มีลักษณะละเมิดกฎหมาย เกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด 
    ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 
9.                 ผู้ส่งผลงานมีสิทธิส่งผลงานคนละ 1 สำนวน
 
10.             ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยังมีชีวิตขณะส่งผลงาน
 
11.           คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะไม่มอบรางวัล
    ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
          ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
 
12.           การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 
13.           กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว
    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 
14.           ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ผลงานเผยแพร่เป็นของมูลนิธิอมตะ
 
ระยะเวลาในการส่งผลงานและการมอบรางวัล
1.                 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ : มูลนิธิอมตะ
     เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
    
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     วงเล็บมุมซอง “ประกวดร้อยกรองผมจะเป็นคนดี”
 
2.                 เปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2553
    โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
 
3.                 ประกาศผลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2553
 
4.                 มอบรางวัลในการประชุมสามัญประจำปี
     สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
    “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2553
 
คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
            คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รางวัล
1.                 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
    
เงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
2.                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
    
เงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
3.                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
    
เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
4.                 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
    
เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
 
***ผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายฯ***
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2792-0001
หรือ 086-9888011 หรือ 089-9402676

www.amatafoundation.org
www.vikrom.net
www.withayajarn.com
www.thaipoet.netข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ