ReadyPlanet.com
dot dot
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน

 

บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ

(อดีตเลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลนำผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย

ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ถนนจิตรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

(วัด หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

วันเสาร์ที ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓

 
กำหนดการ สมโภชองค์องค์พระกฐิน 
 

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓       ณ ศาลาอตุลเถระ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ

เวลา        ๑๘.๐๐ น.             แขกผู้มีเกียรติพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลอตุลเถร

๑๙.๐๐ น.             พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
๑๙.๐๐ น.             ร่วมรับประทานอาหารค่ำ
 
กำหนดการทอดผ้าพระกฐิน

วันเสาร์ที ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถ วัดบูรพาราม พระอารมหลวงเฉลิมพระเกียรติ

เวลา       ๐๘.๐๐ น.             อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไป ณ พระอุโบสถ

๐๙.๐๐ น.              ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๑๑.๐๐ น.             ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ สามาเณร

๑๒.๐๐ น.            ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 

ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายบรรพชิต

พระราชวรคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ),เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม

พระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)    

พระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอจอมพระ (ธ)

พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระครูสถิตปัญญาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม   

พระครูสมุห์จำลอง จนฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม

พระมหาจักรัฐิเมธ ปุญฺญเมธิโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)

 
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายฆาราวาส

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์                               

นายอัศวิน วิภูศิริ    ส.ส.สัดส่วน พรรคชาติไทยพัฒนา   

นายเสงี่ยม พวงคำ                                                                                 

นายเสมอ กลิ่นหอม

 
ประธานดำเนินการ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ

 
รองประธานดำเนินนการ

คุณยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

คุณทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา นสพ.สยามรัฐรายวัน    

คุณวัชระ เพชรทอง ส.ส.กรุงเทพมหานคร

คุณมังกร –เพชรี แพ่งต่าย สโมสรสื่อถ้อยร้อยฝัน

 
คณะกรรมการ

พระโรเบิรด์ อภิโรจโน          พระเอกพล จิตฺตพโล                             

พระสมชาย สุชาโต (ป)         พระมหาสุนันท์ สุรเตโช

พระจิรกิตต์ อภิจิโร                 ผชช.สามารถ จันทร์สูรย์                    

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม                       คุณฐปกรณ์ โสธนะ

คุณสงัด ศรีสุโข                      คุณโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์      

คุณอาจินต์ ศิริวรรณ              คุณประสิทธิ –คุณนนทวรรณ บุญวงศ์ 

คุณชื่นกมล ศรีสมโภชน์        คุณยงยุทธ ใจซื่อดี                                

คุณกฤษฎา สุนทร                   คุณชาลี คุณวรัญญา เอี่ยมสำอางค์      

คุณดุสิต คร่ำสุข                     คุณวนิดา ปรีชาตั้งจิตร                         

คุณพันชนะ วัฒนะเสถียร                     คุณศุรัตตา สร้อยประเสริฐ     

คุณเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร     คุณสุเมษย์ เมืองคำ                                

คุณศิวาพร ภูมณีรัตนกุล                        คุณประเสริฐ ขวัญเผื่อก

คุณรักษ์มนัญญา สมเทพ       คุณอรสม สุทธิสาคร                             

คุณพินิจ – เตือนใจ นิลรัตน์                   คุณบันลือ จินดาศรี

คุณประสิทธิ์ อทินวงศ์          คุณมโนทัย ปราโมช ณ อยุธยา             

ดร.สมนึก นนธิจันทร์          คุณมินทร์ลดา นิธิโชตินันทชัย

คุณสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี        คุณสมใจ วงษ์เทศ                         

คุณกิตติพิชญ์ ธำรงวินิจฉัย  คุณจำรูญ หมื่นณรงค์

คุณนิยาม ทองเป็นใหญ่          คุณอำพล อยู่ถนอม                               

คุณสมจิตร พรรณา               คุณกิตติวุฒิ พวกพันธุ์

คุณสุริศักดิ์ คิดหมาย            คุณจรัญ สุวรรณศรี                              

คุณธำรงค์ รัตนสุภา              คุณเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

คุณอุบล สุขวิบูลย์                  คุณกิ่งทอง มหาพรไพศาล             

คุณธานี ลิมปนารมย์             คุณศิริพงษ์ ไหวดี

คุณวีรเชษฐ์ คุ้มกัน                 คุณศรินภัสร์ ลีลาเสาวภาคย์                 

คุณพรรณทิภา ชื่นชาติ         คุณอานันท์ นาคคง

คุณณัฐรพิรัช รัตนมาโนชญ์ คุณอิรศราพงษ์ รัตนมาโนชญ์              

คุณธวัลรัตน์ ศักดิ์การินทร์กุล               คุณรณวัฒน์ เอมสนธิ

คุณบุญชู คชสาร                    คุณณัฐยา ให้ศิริกุล                

คุณสุชาดา ศรีสวัสดิ์                              คุณต่อศักดิ์ ตั้งต่อตระกูล

คุณสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล          คุณสมบัติ ตั้งก่อเกียรติ                         

คุณยูร กมลเสรีรัตน์                               คุณมณีรัตน์ โสทิพย์นุกูล

คุณอภิชาติ อังศุภศิริกุล          คุณกิติธร ปุณยสิทธิ์

และครอบครัว คุณวศิน ตันติวณิชชานนท์         

คุณชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

 

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย       

สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

 
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ