ReadyPlanet.com
dot dot
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ท่านพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีและ   ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติท่านเป็น บุคคลสำคัญของโลกใน 4 สาขา ได้แก่ สังคมศาสตร์ , วัฒนธรรม      การ ศึกษาและสื่อสารมวลชน อันเป็นคุโณปการต่อมวลมนุษยชน ในการได้นำแนวทาง ตลอดจน ผลงานอันทรงคุณค่านานัปการ ทั้งหลายทั้งปวงของท่าน เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการปรับปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับโลกในยุคของปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ในการดำเนินชีวิตและยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมสืบไป

ทั้ง นี้ การทำงานในปี 2553 กระทรวงวัฒนธรรมและบริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด จึงได้วางแผนงาน ซึ่งถือเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจะจัดให้ มี ขึ้นในระหว่างปี 2553 – 2554 เพื่อให้ตรงกับช่วงเฉลิมฉลองในปี 2554 โดยแบ่งการทำงานในแต่ละช่วง และเป็นโครงการจัดกิจกรรมฯ โดยแบ่งระยะเวลาของการทำงานในระหว่าง ปี 2553 – ปี 2554 โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ ดังนี้

ช่วงที่ 1   ในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 จัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ท่าน พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

                1.1 กระทรวงวัฒนธรรมและบริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำเป็นหนังสืออนุสรณ์ครบการจากไปเป็นปีที่ 15 ของท่าน ชื่อ คนไทยกับบุคคลสำคัญของโลกชื่อคึกฤทธิ์เนื้อหาและรายละเอียดของหนังสืออนุสรณ์ ฯ จะเป็นมุมมองและเสียงสะท้อนของคนไทยในหลากหลาย ได้แก่ นักเขียน , นักการเมือง , นักหนังสือพิมพ์ , ผู้กำกับภาพยนต์ ดารา และประชาชนทั่วไปฯ ที่ได้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกไปยัง ท่านผู้มีความรู้ความสามารถ สมกับเป็น    อัจฉริยะบุคคลที่ ได้สร้างสมผลงานอันทรงคุณค่า ฝากแก่คนรุ่นหลังเอาไว้ และสมควรนำแบบอย่างท่าน นำไปประพฤติ ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสืบไป                        

 1.2    จัดทำป้ายสดุดี บุคคลสำคัญของโลกชื่อคึกฤทธิ์จำนวน 2 แผ่นป้าย การจัดทำแผ่นป้ายดังกล่าวนั้น เพื่อต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน หรือ ชาวต่างชาติที่ได้เข้าเยี่ยมชม บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ได้รู้จักและเสมือนหนึ่งท่านยังได้ทักทายอย่างอบอุ่นเหมือนครั้งที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่

 

1.3    การจัดทำ Year Planner 2011 ชุดที่ 1 ในชุด ดอกไม้มีชีวิต ณ สวนสวยบ้าน คึกฤทธิ์จัดเป็นช่วงของการรำลึกถึงสิ่งที่ท่าน รัก และผูกพันหนึ่งในนั้น คือ พรรณไม้ หรือ ดอกไม้ นานาชนิด รวบรวมจัดหมวดหมู่ ใน 12 เดือน โดยใช้พรรณไม้ ที่มีดอกไม้สวยงาม แทนสัญลักษณ์ประจำ ของเดือนนั้น ๆ เช่น เดือนมกราคม 2011 ใช้ คูนหรือราชพฤกษ์ เป็นต้น เป็นผลงานการวาดสีน้ำจาก โดย คุณสิริรัตน์ ศรี เรือง เป็นผู้รังสรรผลงานชุดดังกล่าว การจัดทำนี้ เพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมในบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ รายได้นำไปเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลภูมิทัศน์ภายในบ้านของท่าน

 

ช่วงที่ 2 กระทรวงวัฒนธรรมและบริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด จะจัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่าน พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช      เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ฯ และเป็นปีที่ท่านเวียนครบ 100 ปีชาตกาล ประกอบกับการได้รับเกียรติเป็น บุคคลสำคัญของโลกจึงถือเป็นช่วงของการร่วมเฉลิมฉลองฯ โดยกระทรวงวัฒนธรรมและ บริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัดจัดเป็นโครงการเพื่อสะท้อนผลงาน   4 สาขาที่ท่านพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับเกียรติยกย่องจาก UNESCO เป็นบุคคลสำคัญของโลก แถลงข่าวการการจัดการประกวด หนังสั้นในระดับอุดมศึกษาและ วรรณกรรมเรื่องสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ในหัวข้อ สะท้อนผลงาน 4 สาขา กับ บุคคลสำคัญ ของโลกชื่อ คึกฤทธิ์ระยะเวลาของโครงการ ประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 1 เมษายน2554

 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด หนังสั้นตามโครงการมีดังนี้

-          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และปิดรับผลงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

-          การประกวดหนังสั้น ผู้สมัครต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษา

-             ผู้ ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน 4 สาขา คือ สังคมศาสตร์ , การศึกษา , ศิลปะและวัฒนธรรม ,สื่อสารมวลชน ทั้ง 4 สาขาวิชานั้นเป็นผลงานต่าง ๆ ที่ท่านได้สั่งสมจนได้รับเกียรติจาก UNESCO ประกาศเป็น บุคคลสำคัญของโลก

-          ผล งานที่เข้าประกวดจะต้องเกิดจากการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยแต่ละสาขาวิชานั้นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยสรรหากรรมการที่มีความรู้และความเข้าใจในสาขานั้น ๆ เป็นองค์ประกอบหลัก โดยท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านมีโอกาส ได้ศึกษา , ได้ปฏิบัติงานหรือคุ้นเคยเป็นส่วนตัวกับท่าน ฯ

-          ผลงานที่นำเสนอจะต้องสะท้อนถึงผลงานของท่านที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

-          สามารถส่งผลงานเดี่ยวหรือรวมกลุ่มได้ และจัดส่งผลงานได้เพียง 1 ชุดของผลงานเท่านั้น / ความยาวของหนังสั้น จะต้องไม่เกิน 15 นาที

-          ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดหนังสั้นใน วันที่ 1 เมษายน 2554 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่WWW.KUKRITSHOUSEFUND.COM

-          ผลการตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด

-          ผลงานที่ชนะในการประกวด หนังสั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด คือ บริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด

 
หนังสั้น” รางวัลทุนการศึกษาแบ่งเป็น

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท ภาพยนตร์สั้น

http://www.kukritshousefund.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=533309&Ntype=5
 

  รายชื่อประธานกรรมการและคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ สะท้อนผลงาน 4 สาขา กับบุคคลสำคัญของโลกชื่อ คึกฤทธิ์

1.       ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม            ประธานกรรมการฯ

2.       ม.ล.รองฤทธิ์ ปราโมช                                                        ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

3.       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ           ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

4.       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด                กรรมการฯ

5.       รองศาสตราจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์                                กรรมการฯ

6.       ดร.สุบิน ปิ่นขยัน                                                                กรรมการฯ

7.       คุณสุประวัติ ปัทมสูตร                                                      กรรมการฯ

8.       คุณภาสกร   ประมูลวงค์                                                    กรรมการฯ

9.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี                           กรรมการฯ

นายประกาสิทธิ์ แก้วมงคล    เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานทั่วไปการประกวดหนังสั้น

          หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด วรรณกรรมเรื่องสั้นตามโครงการมีดังนี้

-             เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และปิดรับผลงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

-             การประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น ผู้สมัครต้องศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

-             ผู้ ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน 4 สาขา คือ สังคมศาสตร์ , การศึกษา , ศิลปะและวัฒนธรรม ,สื่อสารมวลชน ทั้ง 4 สาขาวิชานั้นเป็นผลงานต่าง ๆ ที่ท่านได้สร้างสมจนได้รับเกียรติจาก UNESCO ประกาศเป็น บุคคลสำคัญของโลก

-             ผล งานที่เข้าประกวดจะต้องเกิดจากการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยแต่ละสาขาวิชานั้นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยสรรหากรรมการที่มีความรู้และความเข้าใจในสาขานั้น ๆ เป็นองค์ประกอบหลัก โดยท่านคณะกรรมการเหล่านี้ บางท่านเคยมีโอกาส ได้ศึกษา , ได้ปฏิบัติงานหรือคุ้นเคยเป็นส่วนตัวกับท่าน ฯ

-             ผลงานที่นำเสนอจะต้องสะท้อนถึงผลงานของท่านที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

-             ความยาวของวรรณกรรมเรื่องสั้น จะต้องไม่น้อยกว่า 15 หน้ากระดาษ A4

-             สามารถส่งผลงาน 1 ท่าน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

-             ผลการตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด

-             ผลงานที่ชนะในการประกวด หนังสั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด คือ บริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด

-             ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นใน วันที่ 1 เมษายน 2554 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ WWW.KUKRITSHOUSEFUND.COM

-             พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะถือโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาลของท่าน ในวันที่ 20 เมษายน 2554

 

การประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย รางวัลแบ่งเป็น

1.                 รางวัลชนะเลิศที่ 1 รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.                 รางวัลที่ 2 รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

3.                 รางวัลที่ 3 รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.                 รางวัลชมเชย แบ่งเป็น 3 รางวัล เงินรางวัล ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าแข่งขัน ประเภทวรรณกรรมเรื่องสั้น

http://www.kukritshousefund.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539159977&Ntype=5ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ