ReadyPlanet.com
dot dot
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐

งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐”

                  งานประจำปี “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ ๑๐  ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๔กุมภาพันธ์     ๒๕๕๔   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  “ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๓” และดำเนินการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๓๐ น.    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี
                วิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการประชันกลอนสดจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปที่จันทบุรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เข้าพักค้างที่กระทิงรีสอร์ท  ประกอบด้วย ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง)  พิกุล บุญนะโชติ ศิลปินเพลงพื้นบ้าน   เอนก แจ่มขำ  ยุทธ โตอดิเทพย์   สุธีร์ พุ่มกุมาร พินิจ นิลรัตน์   ฐปกรณ์ โสธนะ  ชมพร เพชรอนันต์กุล  สุเมษย์  เมืองคำ โดยคณบดีฯ ผศ.เอกชัย ปริญโญกุลและผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล ประธานภาคตะวันออกสมาคม  นักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงาน    ประธานเปิดงานกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก พงษ์สำราญ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                กิจกรรมสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๓” มีครูภาษาไทยและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มห้องประชุม วิทยากร โดยนายกทองแถม นาถจำนง บรรยายเรื่องของงานเขียนทั่วๆไป และนำเสนอเว็บไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรม ต่างๆ หลังจากนั้น      ชัยชนะ บุญนะโชติ พิกุล บุญนะโชติ และ อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ ร่วมกันเป็นวิทยากร ประกอบการสาธิตเรื่องของภาษากับบทเพลง กวี ดนตรีศิลป์ บรรยากาศสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบใจของผู้เข้าสัมมนา ภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐” โดยนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้เชิญ อ.ชัยชนะ บุญนะโชติ ร้องเพลงหลังพิธีเปิดงาน มีผู้ขอฟังเพลงดังของอาจารย์ชัยชนะ เช่น
แม่แตงร่มใบ ล่องใต้ บางกอกน้อย ใจนางเหมือนทางรถ กลิ่นโคลนสาปควาย  รอยไถแปร เป็นต้น ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรทอง  ๑ ทศวรรษ ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ประกาศเกียรติคุณ อ.ยุทธ โตอดิเทพย์ อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านวรรณศิลป์ 
                                                                                                                                                                
ผลการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ       คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                         นางสาววีณา วุฒิจำนง  นางสาวแกมกาญจน์ พิทักษ์วงศ์
รางวัลที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพล พิมพ์โพธิ์   นางสาวนันทนา คนเที่ยง
รางวัลที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายศิริชัย สีโสม (วิศวกรรมเคมี) นายณัฐวัฒน์ วรพรพงษ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
รางวัลชมเชย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
นายธันวา ฤทธิ์บุญ นายไตรลักษณ์ สุวงค์
รางวัลชมเชย 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธีรพงษ์ มาพรม นางสาวสุพรรัตน์ สิริเลิศ
ผลการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ       โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ. ปราจีนบุรี
นางสาวณัฐจรีย์พร ชุมทองนางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ นางสาวกัลยรัตน์ กางถิ่น
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกบินทร์วิทยา       จ. ปราจีนบุรี
นายจตุพร สีก่ำ นายวัฎธรรม คำขจร นางสาวสุพิชชา สิทธินิสัยสุข
รางวัลที่ 3 โรงเรียนนิคมวิทยา จ. ระยอง
นายตกานต์ พรมทอง นางสาวกัลยานี ปัดป้อง นายประสพชัย สุจิตรา
รางวัลชมเชย 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ. ระยอง
นางสาวสโรชา ชนะศึกนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทิวะโตเด็กหญิงสุนารี สีหลวงเพ็ชร
รางวัลชมเชย 2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ. จันทบุรี
นางสาวขนิษฐา วังบอนนางสาววราภรณ์ โพธิวัฒน์นางสาวชยณัฐ ทองประหยัด
คณะกรรมการตัดสิน
๑ นายเอนก แจ่มขำ
๒.นายสุธีร์ พุ่มกุมาร
๓.นายฐปกรณ์ โสธนะ
๔.นายชมพร เพชรอนันต์กุล
๕.นายพินิจ นิลรัตน์
๖.นายสุเมษย์ เมืองคำ (ช่างภาพ)

 

 

คณะอาจารย์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี
ให้การต้อนรับ ที่กระทิงคันทรี่รีสอร์ท

 

 

 ลงทะเบียน และทุกอย่างพร้อม

 

 

 

ประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

ฟังบรรยายจาก นายกสมาคมนักกลอนฯ ทองแถม นาถจำนง
และ อดีตนายกสมาคมฯ ยุทธ โตอดิเทพย์ แล้วพักทานของว่าง

 

 

 

 

ประกวดแข่งขันกลอนสดชั้นล่าง คณะกรรมการตรวจผลงาน

 

 

ฟังรุ่นพี่ยอวาทีระหว่างรอการตรวจ

 

ฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ ชัยชนะ บุญนะโชติ สาขาเพลงลูกทุ่ง

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

ฟังกรรมการวิจารณ์ผลงาน

 

 

ประกาศแจกรางวัลแก่ผู้ชนะ และมีคณะกรรมการ 2 ท่าน
เพิ่มเติมเงินรางวัลในฐานะที่ท่านเพิ่งได้รางวัลชนะเลิศและรอง
จากรางวัลร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" เพื่อให้กำลังใจแก่น้องๆ

 

 

  

แจกรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดกลอน และ
นายกสมาคมนักกลอนฯ มอบของที่ระลึกแก่ ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล

  

ช่วงบ่ายชมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ