ReadyPlanet.com
dot dot
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554

ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554

หนังสือที่ส่งเข้าประกวดเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 รวมจำนวน 419 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ดังต่อไปนี้

หนังสือสารคดี 59 เรื่อง, หนังสือนวนิยาย 23 เรื่อง, หนังสือกวีนิพนธ์ 16 เรื่อง, หนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 73 เรื่อง , หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 (บันเทิงคดี) 42 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (สารคดี) 13 เรื่อง , หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) 25 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) 21 เรื่อง, หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 (บทร้อยกรอง) 6 เรื่อง, หนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพทั่วไป 23 เรื่อง, หนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพสำหรับเด็ก 34 เรื่อง, หนังสือสวยงามทั่วไป 24 เรื่อง และหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก 47 เรื่อง

ผลการประกวด มีหนังสือได้รับรางวัล 44 เรื่อง คือ รางวัลดีเด่น 7 เรื่อง และ รางวัลชมเชย 37 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ประเภทหนังสือสารคดี

รางวัลดีเด่น เรื่อง "ผ่ามิติจินตนาการ" ชัยวัฒน์ คุประตกุล ผู้ประพันธ์ จาก บริษัท พาบุญมา จำกัด

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง กำปั้นนอกสังเวียน เรื่อง อินเดียเริ่มที่นี่ ทมิฬนาฑู  ผู้ประพันธ์ ศรัณย์ ทองปานและวิชญดา ทองแดง สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ เรื่อง เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ประพันธ์ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

ประเภทหนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเด่น เรื่อง "น้ำเล่นไฟ" กฤษณา อโศกสิน ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์เพื่อนดี

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ดั่งดาวระยิบฟ้า ผู้ประพันธ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์ คมบาง เรื่อง นิยายในสายหมอก ผู้ประพันธ์ แขคำ ปัญณะศักดิ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี และ เรื่อง วาดวิมาน ผู้ประพันธ์ กนกวลี พจนปกรณ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี

ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์

รางวัลดีเด่น เรื่อง "ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก" สิทธิเดช กนกแก้ว ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ โคลงชีวประวัติพระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง) วัดไชยธาราราม จ.ภูเก็ต ผู้ประพันธ์ คณิต นิยะกิจ  เรื่อง ในความไหวนิ่งงัน ผู้ประพันธ์ นายทิวา บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด และ เรื่อง มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ ผู้ประพันธ์ บัญชา อ่อนดี พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์

ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น

รางวัลดีเด่น เรื่อง "วีรชน / คนบ้า / นักล่าเงา" เชตวัน เตือประโคน ผู้ประพันธ์ จากสำนักพิมพ์มติชน

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง คนในคลื่น ผู้ประพันธ์ ไพชัฎ ภูวเชษฐ์ สำนักพิมพ์มติชน เรื่อง พ่อผู้ไม่อยากเดินทางไปรัสเซีย ผู้ประพันธ์ ภพ เบญญาภา สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์ และ เรื่อง เราล้อมไว้หมดแล้ว ผู้ประพันธ์ จรัญ ยั่งยืน สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

รางวัลดีเด่น เรื่อง "หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ" อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์ จาก บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง พลังงานน้ำ ผู้ประพันธ์ จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ สำนักพิมพ์เวิลด์คิดส์ เรื่อง สักวันหนูจะโต ผู้ประพันธ์ รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ห้องเรียน และ เรื่อง สิมม่วนซื่น ผู้ประพันธ์ อู่ทง ประศาสน์วินิจฉัย คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน

ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง

รางวัลดีเด่น เรื่อง "แสงเทียนส่องทางไทย" สิทธิเดช กนกแก้ว ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง กาพย์ช่วยจำ คำที่มักใช้ผิด ผู้ประพันธ์ จงจิต (กล้วยไม้) นมิมานนรเทพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ด้วยรักและผูกพัน ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ ไวจรรยา และ เรื่อง ลมหายใจของแผ่นดิน ผู้ประพันธ์ สิทธิเดช กนกแก้ว สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว

ประเภทหนังสือสวยงาม (ทั่วไป)

รางวัลดีเด่น เรื่อง "สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง"  อรรถดา คอมันตร์ ผู้ประพันธ์ จาก สำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย ผู้ประพันธ์ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ลมหายใจใต้พระบารมี ผู้ประพันธ์ วรรณชนก สุวรรณกร และณรงค์ สุวรรณรงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าเขียวและ เรื่อง วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประพันธ์ สุมัยวดี เมฆสุต และคณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ด้แก่ เรื่อง ดูซิ ดูซิ ฉันสีอะไร ผู้ประพันธ์ ตุลย์ สุวรรณกิจ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก เรื่อง แม่ไก่แม่เป็ด ผู้ประพันธ์ ส.พุ่มสุวรรณ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ และ เรื่อง หนูรอกับหนูรี ผู้ประพันธ์ คมกฤช มานนท์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (บันเทิงคดี)

ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว ผู้ประพันธ์ เพนกวินตัวแรก สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์ และ เรื่อง ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู ผู้ประพันธ์ นวรัตน์ สีหอุไร บริษัท บิ๊กบุ๊ค เซนเตอร์ จำกัด

ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี)

ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง นักล่าผู้น่ารัก ผู้ประพันธ์ ชนประเสริฐ คินทรักษ์ สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา เรื่อง มองทุกอย่างจากทุกมุม ผู้ประพันธ์ ณัฐ ศักดาทร แพรวสำนักพิมพ์ และ เรื่อง อีเกิ้งดวงกลม (โสกไผ่ใบข้าว ภาค ๓) ผู้ประพันธ์ จตุพร แพงทองดี สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือสารคดี

ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ ผู้ประพันธ์ เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์สารคดี เรื่อง พวกเราแปลงร่างได้ ผู้ประพันธ์ ธิติมา ช้างพุ่ม นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ และ เรื่อง พืชพิษ-สัตว์พิษ ผู้ประพันธ์ สุดารัตน์ หอมหวล สำนักพิมพ์แม็ค

ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ(ทั่วไป)

ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ ตอน ชุลมุนบุญ สองบ้าน (นัดเหย้า) ผู้ประพันธ์ สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ สำนักพิมพ์บูรพา เรื่อง สาว 22 กับโรคนางเอก (ลูคีเมีย) ผู้ประพันธ์ ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์ และ เรื่อง หอมหัวใหญ่ เล่มที่ 4 ฉบับกุมหัวใจผู้พิการ ผู้ประพันธ์ รวมผลงานนักเขียนการ์ตูน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

หนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับเด็ก

ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง เณรแก้วกับน้อยไชยา 2 ตอนผจญภัยในภาคกลาง ผู้ประพันธ์ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น และ เรื่อง อีสปในสวน ผู้ประพันธ์ สมบัติ คิ้วฮก และสุดใจ พรหมเกิด สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มี.ค. สำหรับหนังสือเด็กที่ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า หนังสือไม่มีมาตราฐานและมีข้อบกพร่อง เช่น ภาพไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ภาษาที่ใช้ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม จะมีการกำหนดวิธีการส่งเสริมการพัฒนาหนังสือเด็กให้กว้างขวางต่อไป.

ที่มา: www.dailynews.co.th     ผู้ลงข่าว: ศาลาไทย
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3
เสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานวรรณกรรม"
The exhibition "Where would you place them?"
ละครเพลงหุ่นสาย "ดอนและมะขวิดผู้พิชิต"
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2554
โครงการอ่าน เขียน เรียน คิด ค่ายเยาวชนวรรณกรรมปีที่ 3
โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ ปีที่ 2
การส่งประกวดเรื่องสั้นบทกวีมติชนสุดสัปดาห์
ข่าวประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554
รายชื่อกรรมการสมาคมนักเขียนฯ
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554
เยาวชนฯสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
รางวัลนักเขียนอมตะ คนที่ ๕ (๒๕๕๓)
รางวัลนราธิป ๒๕๕๓
วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550
อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ภาค
ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญตำบลบ้านเกาะ อยุธยา
โครงการมอบทุนการศึกษา โตชิบา
นิทรรศการภาพประทับใจในวัยวาน
แสดงความยินดีกับ โชคชัย บัณฑิต'
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
ผลการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ร่องรอยกาลเวลา: 450 ปี เวียงจันท์
สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์
ประกวดบทอาขยานของกระทรวงพลังงาน
จุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม
ประกวดนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2553
วรรณกรรมวิจารณ์
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เที่ยวไปบนเส้นทางสายนักเขียน
พิพิธทัศนาละครล้อการเมือง ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
การแสดงละครเรื่องเงาะป่า ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์
ผลประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2553 article
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article
ร่องรอยกาลเวลา:
ประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ?
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต
พบปะนักเขียนเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ ๒๕๕๓
สัมมนา จดหมายเหตุสยาม:
๓๓ ปีนักเขียนเรื่องป่า ๖๐ ปี วัธนา บุญยัง
ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน"
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมการเมือง
ข่าวซีไรต์รอบคัดเลือก ๖ เล่มสุดท้าย ๒๕๕๓
ผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี 2553
ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
สัมมนาประจำปี "จดหมายเหตุสยาม:
นักเขียนรางวัลรพีพร ๒
แข่งขันประชันกลอนสดเทิดไทย
ขอเชิญร่วมประชันกลอนสด เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาวรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่
จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม รุ่นที่ 33
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
งานวันสุนทรภู่ 224 ปี สุนทรภู่เทรดแฟร์ 2553
ข่าวรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด
โครงการจัดการความรู้พื้นฐานการประพันธ์ร้อยกรองไทย
เปิดตัวหนังสือ กาสรคำฉันท์
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"
คอนเสิร์ตเปิด อัลบั้ม ศุ บุญเลี้ยง
ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อย เรื่องราวชาวอาเซียน
ตลาดวิชา "ร่องรอยกาลเวลา" ๕๐ ปีสมาคมนักกลอน
กำหนดการงานวางศิลาฤกษ์และงานบุญรำลึกอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
สู่ขวัญ คืนเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
งานวันนักเขียนโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
ค่าย "อ่าน เขียน เรียน คิด" ครั้งที่ ๒
รายชื่อหนังสือ กวีนิพนธ์ และกรรมการซีไรต์ ๒๕๕๓
ข่าวเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดบทกวี รางวัล คำผา เพลงพิณ
งานมุฑิตาจิต 80 ปี ส.พลายน้อย "หนังสือคือสมบัติ"
วันครบรอบ ๑๐๕ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
โครงการ "ตลาดเสรี" รัชกาลที่ 3 เปิดก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ข่าวการมาพบปะแฟนๆของ ซูสุกิ โคจิ
งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
หลักสูตรการเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่๔/๗
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38
ประกวดรางวัลวรรณกรรมการเมือง "พานแว่นฟ้า"
โครงการ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร
วารสารวิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ
เชิญร่วมประกวดรางวัลซีไรท์ ประจำปี ๒๕๕๓
เปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก"
๒๐ ปี ผิงดาว ชูเกียรติ ฉาไธสง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายปึก นาถจำนง
รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๕
ขยายการส่งเรื่องสั้นชิงรางวัลอิวากิ
ผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2552
งานภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์"หยาดน้ำเพื่อชีวิต"
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award”
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2552
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
การประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”
พิธีมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ครั้งที่ 4
นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ ประจำปี 2551
งานมอบรางวัล อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔
ค่ายตะพานหิน พิจิตร
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล
กำหนดการสงกรานต์นักกลอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดการ ร่องรอยของเวลา
ค่ายเมืองเลย
ผลการแข่งขัน ร้อยกรองออนไลน์ รอบสุดท้าย
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
จัดประกวดกลอนภาคตะวันออก
การจัดแข่งขันประชันกลอนสดภาคภาคตะวันตก
โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔ ประเภทกวีนิพนธ์
ผลประกวดรางวัลซีไรท์ 2550
แถลงการณ์ตรวจสอบคณะกรรมการรางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๐
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งบทสักวาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ผลคัดเลือกรอบแรกซีไรต์ 8 เล่ม ปี 2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ประเดือนพฤษภาคม
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์
สงกรานต์นักกลอน
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2550 articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ