ReadyPlanet.com
dot dot
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554

 วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554


ด้วย กองทุนศรีบูรพา"
ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ - "ศรีบูรพา" (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   เพื่อมอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่ามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี
หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ
ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น "ศรีบูรพา"

๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

๓.ยังมีชีวิตอยู่

"กองทุนศรีบูรพา"ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ )
มีผู้ได้รับรางวัล  ๒๑ คน ตามลำดับดังนี้ 
นายศักดิชัย  บำรุงพงศ์("เสนีย์ เสาวพงศ์")(๒๕๓๑), 
นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ ("อ.ไชยวรศิลป์")(๒๕๓๒),  
คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง(๒๕๓๔), 
นายอาจินต์ ปัญจพรรค์(๒๕๓๕),
นายสุจิตต์ วงษ์เทศ(๒๕๓๖),
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์("ส.ศิวรักษ์")(๒๕๓๗), 
นายกรุณา กุศลาสัย(๒๕๓๘),
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(๒๕๓๙),
นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี(๒๕๔๐),
นายวิทยากร เชียงกูล(๒๕๔๑),
นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒),
นายสมชัย กตัญญุตานนท์ ("ชัยราชวัตร")(๒๕๔๓),
นายเสถียร  จันทิมาธร(๒๕๔๔) ,
นายนิธิ เอียวศรีวงศ์(๒๕๔๕),
นายธีรยุทธ บุญมี, นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖),
นายสมบูรณ์ วรพงษ์(๒๕๔๗),
นายสุรชัย จันทิมาธร(๒๕๔๙),
นายวัฒน์ วรรลยางกูร(๒๕๕๐)  
นายสุทธิชัย  หยุ่น (๒๕๕๑) 
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ (๒๕๕๒) 
พระไพศาล วิสาโล(๒๕๕๓)

อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ "รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา" ๓ สาขา ให้แก่ 

นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน  
นายขรรค์ชัย  บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และ
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริกสาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

สำหรับ ปี ๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการ  "กองทุนศรีบูรพา" มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล  "ศรีบูรพา"

อนึ่ง  พิธีมอบ  "รางวัลศรีบูรพา" กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน "วันนักเขียน-๕ พฤษภา" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย สำหรับสถานที่จัดงานวันนักเขียนและกำหนดการจัดงานโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประยอม  ซองทอง)
ประธานคณะกรรมการ "กองทุนศรีบูรพา"

โทร.๐๘๙-๑๑๔๕๓๕๓(ประยอม-ประธานกองทุน)
๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร-กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ)
 

ประวัติ
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
(Vanchai Tantivitayapitak)

เกิด :   28 มกราคม พ.ศ. 2504
การศึกษา :
2510-2521 ประถมศึกษา-มัธยมตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
2522-2526 ปริญญาตรี  สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน :
2527-2528  กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ
2528-2531  กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
2531-2532  หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
2533-2553  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี
2554  รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

การศึกษาดูงาน :
2537 ได้รับทุนจาก Asia Foundation
ไปศึกษาดูงานการทำสื่อด้านธรรมชาติศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสองเดือน
2538 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปปาฐกถาเรื่อง 50
ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
2540 ได้รับทุนจากสถานทูตอังกฤษ
ไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือน
2541 สอบชิงทุนการศึกษา Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ แต่ได้สละสิทธิ์ในเวลาต่อมา

กิจกรรมพิเศษ :
2535-2543  เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
2537-2543 กรรมการตัดสินข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน  ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2544-ปัจจุบัน รองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
2544-ปัจจุบัน คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว
2545-ปัจจุบัน  คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ มติชน  ใช้นามปากกา "วันชัย ตัน"
2545-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตัดสินข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน      อนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
2547   คณะอนุกรรมการ ประเมินผลการเสนอข่าวและรายการต่าง ๆ ของช่อง 9 อสมท.
2548-ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินรางวัลหนังสือ "เซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด"
2548-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
2549  กรรมการตัดสินรางวัลอมตะ
2550- 2551        กรรมการตัดสินรางวัลหนังสือนายอินทร์
2550-ปัจจุบัน      รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผู้บรรยายพิเศษ :
คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานรวมเล่ม :
ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง   (แปลและเรียบเรียง) (2528, 2535, 2536, 2545)
ชีวิตและความตายของสืบ นาคะเสถียร (2533)
ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้ ( 2536)
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
โลกใบเล็ก (2537)
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 2459-2542 (2542)
คนกล้า (2544)
อ้วนแล้วไง (2545)
คน เขื่อน น้ำ ป่า กาแล็กซี่ (2546)
ยียวนก๊วนสี่ขา (2546)
ผมซักฟอก  (2547)
ความ จริงที่หายไป จากคลองด่านถึงเชียงดาว (2548)
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย
ผมรวยแล้ว ผมพอแล้ว (2549)
ไปเที่ยว ไปทำงาน (2549)
บันทึกญี่ปุ่น ( 2550)
บันทึกอียิปต์ (2551)
เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ (2553)
Notes from the Editor (2553)


วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
 เป็นชาวสีลมโดยกำเนิด เข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ชั้น ป. 1 ได้หมายเลขประจำตัว 23937
 จำ ได้ว่าวันที่สอบเข้าโรงเรียนเกิดป่วยเป็นหัดเยอรมัน
แม่ต้องหิ้วข้าวต้มพาไปนั่งทำข้อสอบในหอประชุมสุวรรณสมโภช
หอประชุมไม้สักเก่าแก่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
(ปัจจุบันถูกผู้บริหารชุดใหม่ทุบทิ้งเพื่อสร้างอาคารสูง)
 เรียนที่โรง เรียนอัสสัมชัญรวดเดียวจนถึงชั้น ม.ศ. 5   ตอนอยู่ชั้น ป. 7
ก็เริ่มทำกิจกรรมโดยไปช่วยครูประทีป อึ้งทรงธรรม
(ซึ่งขณะนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยครูและยังไม่ได้รับรางวัลแมกไซ
ไซ) สอนหนังสือที่สลัมคลองเตย  พอขึ้นชั้น ม.ศ. 1
ก็หนีพ่อแม่ไปค่ายสร้างโรงเรียนของกลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนาที่จังหวัด
สุรินทร์เป็นเวลาเกือบเดือน และยังได้ร่วมเป็นกองบรรณาธิการของ
อัสสัมชัญสาสน์ วารสารรายเดือนของโรงเรียนซึ่งมีพระไพศาล วิสาโล
รุ่นพี่อัสสัมชัญเป็นสาราณียกร รวมทั้งเคยพยายามส่งเรื่องไปที่
ชัยพฤกษ์การ์ตูน แต่ก็ไม่เคยได้ตีพิมพ์เลย
 ปี 2519 ชั้นมศ. 3  เป็นกองบรรณาธิการอายุน้อยที่สุดของวารสาร ปาจารยสาร
 และได้หยุดไปชั่วคราวภายหลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตค.19
 ปี 2521  ชั้นมศ. 4 เป็นประธานค่ายอัสสัมชัญอาสาพัฒนา
ออกค่ายสร้างโรงเรียนที่บ้านกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 ปี 2521 ชั้น ม.ศ. 5 เป็นสาราณียกรของ อุโฆษสาร
หนังสือประจำปีของโรงเรียนอัสสัมชัญ
 ปี 2522 สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ และทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ได้แก่
เป็นสมาชิกของชุมนุมศิลปการแสดง ทำละครเคลื่อนไหวทางการเมือง
เขียนบทงิ้วการเมืองและทำหน้าที่ฝ่ายโค้ดของชุมนุมเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ทำสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
คือการแปรอักษรภาพอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี 2526
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยในรอบ 30
กว่าปีที่มีการแสดงความเคารพท่านในที่สาธารณะ
จนอาจารย์ปรีดีมีจดหมายจากฝรั่งเศสแสดงความขอบคุณที่ยังระลึกถึงท่านอยู่
 หลัง จบการศึกษา ได้เข้าทำงานในกองบรรณาธิการวารสาร เมืองโบราณ
ต่อมาได้ร่วมก่อตั้งนิตยสาร สารคดี ในปี 2528
และดำรงตำแหน่งบรรณาธิการตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน
เขียนสารคดีขนาดยาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น
 ปัจจุบันนอกจากงานประจำ แล้ว
ยังดำรงตำแหน่งประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, รองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว,
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, เป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ มติชน ใช้นามปากกา "วันชัย ตัน" ฯลฯ
 เป็นคนที่มีความเชื่อว่า การใช้ชีวิตให้มีความสุขควรประกอบด้วยสามสิ่ง
คือ ทำงานที่ใจรัก ช่วยเหลือคนรอบข้าง และเดินทางท่องเที่ยวข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ