ReadyPlanet.com
dot dot
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554

เชิญร่วมประกวดบทร้อยกรอง

รางวัล “รังสรรค์ คงเที่ยง” ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๔
ชิงเงินรางวัลกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

           สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ โดยการสนับสนุนของ อาจารย์รังสรรค์ คงเที่ยง 
จัดประกวดบทร้อยกรองชิงรางวัล “รังสรรค์ คงเที่ยง” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้เขียนนิราศ เป็นกลอนแปด ความยาวไม่ต่ำกว่า ๓๐ บท และไม่เกิน ๓๖ บท โดยผู้เขียนตั้งชื่อเรื่อง
     ได้เองตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องที่นำเสนอ ภายใต้คำนิยาม “นิราศแผ่นดินไทย”
๒. เนื้อหาสาระของนิราศ  เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
     และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ที่ควรค่าแก่การสืบค้น ศึกษา พัฒนา 
     และอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
๓. นิราศทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีภาพถ่ายประกอบเรื่องไปด้วย อย่างน้อย ๕ ภาพ และต้องแจ้ง
     ชื่อจริง พร้อมสถานที่ติดต่อที่ชัดเจน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไปด้วย  จึงจะมีสิทธิ์
     ได้รับการพิจารณา 
๔. แนวทางการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ นอกจากเขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์ 
     และถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนนิราศแล้ว ต้องสื่อให้เห็นความสำคัญของสถานที่นั้นๆ ทั้ง
     ด้านความเป็นโบราณสถาน ด้านความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
     ในสภาพที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การศึกษา พัฒนา แต่ยังไม่ปรากฏเป็นที่
     รู้จักอย่างแพร่หลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ สำนวนที่มีลีลาการนำเสนอที่อ่านสนุก 
     กึ่งสาระบันเทิง สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน                                 
๕. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานไปประกวด ได้แก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย และทุกระดับการศึกษา (ไม่แบ่ง
     ประเภทผู้ประกวด) คนหนึ่งจะส่งกี่สำนวนก็ได้ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่สูงกว่าเพียงรางวัลเดียว 
     และทุกสำนวนที่ส่งประกวดจะไม่ส่งคืน ยกเว้นแต่เจ้าของผลงานจะติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง
      ในภายหลัง
๖. ส่งผลงานไปประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 
     ตู้ปณ.๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 
        ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในงาน
วันยุวกวี ซึ่งมีกำหนดจัดงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทุกราย 
     รางวัล    มีทั้งหมด ๙ รางวัลดังนี้
     รางวัลที่ ๑    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท    พร้อมโล่เกียรติยศ  และเกียรติบัตร
     รางวัลที่ ๒   เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท    พร้อมโล่เกียรติยศ  และเกียรติบัตร
     รางวัลที่ ๓