ReadyPlanet.com
dot dot
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

 

เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

                         นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยมาโดยตลอด ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และการอนุรักษ์ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมอันยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รวมทั้งยังได้ดำเนินการโครงการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 

                        ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานการสร้างสรรค์ด้านการใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่น ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ ความชำนาญ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในองค์กร และสังคม โดยมีผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

                        ส่วนโครงการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) สำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย ซึ่งได้จัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๘ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยมีผู้ได้รับการประกาศยกย่องและมอบรางวัล ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต รางวัลประเภทการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย  

 

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ภาษาอย่างถูกต้องทางสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการด้านภาษาไทย ได้แก่ การจัดแสดง นิทรรศการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น ซึ่งในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะมีการจัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และการมอบรางวัลโครงการประกวดเพลง (เพชรในเพลง)

                        นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การฉายวีดิทัศน์และนิทรรศการผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคคลด้านภาษาไทย การแสดงผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประพันธ์คำร้องและการขับร้องเพลง (รางวัลเพชรในเพลง) การแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาถิ่น อาทิ ลำตัด หมอลำ นิทรรศการและกิจกรรมคลินิกหมอภาษา การออกร้านแสดงและจำหน่ายหนังสือ เป็นต้น ที่สำคัญยังได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติใน

 

ปีนี้อีกด้วย

                        กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร.๐๒-๔๒๒-๘๘๕๑ถึง ๘ หรือ สายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕

 

 

        อนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๔   จำนวน ๓๙ คน ดังนี้  

                                                ๑. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

 

 

                ๑.๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต)

                ๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร
                ๑.๓ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
                ๑.๔ นางชอุ่ม ปัญจพรรค์
                ๑.๕ นายช่วย พูลเพิ่ม
                ๑.๖ ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก

                ๑.๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

                ๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

                ๑.๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์

                ๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์

                ๑.๑๑ พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี

                ๑.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอกเสนีย์ วิลาวรรณ

                ๑.๑๓ นายอาจิณ จันทรัมพร 

๒. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

                ๒.๑ นายกันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

                ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

                ๒.๓ นายธีรภาพ โลหิตกุล

 

 

                ๒.๔ นางสาวนภา หวังในธรรม
                ๒.๕ นายนิติพงษ์ ห่อนาค
                ๒.๖ พลตรีประพาศ ศกุนตนาค
                ๒.๗ นายประภัสสร เสวิกุล
                ๒.๘ นายปราโมทย์ สัชฌุกร
                ๒.๙ นายศักดิ์สิริ มีสมสืบ
                ๒.๑๐ นายศุ บุญเลี้ยง
                ๒.๑๑ นางสินจัย เปล่งพานิช
                ๒.๑๒ นาวาอากาศโทสุมาลี วีระวงศ์
                ๒.๑๓ นายสัญญา คุณากร
                ๒.๑๔ นางอารีย์ นักดนตรี
                ๒.๑๕ นายเอนก นาวิกมูล

                ชาวต่างประเทศ

 

                ๒.๑๖ ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน
                ๒.๑๗  นางศริสตี แอนน์ เคนนีย์ บราวน์ฟิลด์

๓. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

 

๓.๑ พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร)

                ๓.๒ ดร.ฉันทัส ทองช่วย
                ๓.๓ นางสาวนฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์

                ๓.๔ นายบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ

 

 

                ๓.๕ นายพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
                ๓.๖ นายมนัส สุขสาย
                ๓.๗ นายเมืองดี นนทะธรรม

                ๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท บุญฤทธิ์

                ๓.๙ นายอินตา เลาคำ
---------------------------------------------------------------------------

 
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ