ReadyPlanet.com
dot dot
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง

โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
“ร่อยรอยกาลเวลา :  ‘ตรัง’  วรรณกรรม ประวัติศาสตร์กับการรับรู้ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
.............................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาเขตที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ – ภาษา วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง และรูปแบบเศรษฐกิจที่หลากหลายพร้อมกับที่ตั้งของประเทศต่างๆ ที่กำลังจะก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในกระแสที่โลกที่กำลังจะถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียว
การรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรหมแดนทางวัฒนธรรม หรือความเข้าใจในเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย การถอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม ดนตรี และ ศิลปะ เป็นการขยายพรหมแดนความรู้ที่เชื่อมโยงเข้าหากันได้จากอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคต
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์จะก้าวสู่ความเป็น “ประชาคมอาเซียน” นั้นต้องเริ่มที่ความรู้ โดยเฉพาะ วัฒนธรรมการอ่านและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้และตระหนักถึงความเข้าใจที่ดีและรู้เท่าทันผลกระทบจากการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้น   ด้วยว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายตามกรอบความร่วมมืออาเซียน <ASEAN> ที่จะมุ่งไปสู่ความเป็น “ประชาคมเดียวกัน” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนบ้านเป็นประตูสู่ความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวอุษาคเนย์ในประเทศต่างๆ พร้อมกับการตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเผยแพร่ความรู้แบบ “แบ่งปันความรู้สาธารณะ” เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการศึกษาทางเลือกพร้อมกับสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ให้เป็นการศึกษาทางเลือกแบบตลาดวิชาที่เน้นการ “สั่งสมความรู้” มากกว่าการ “สั่งสอน” ก่อเกิดเป็นสังคมอุดมปัญญา


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
๒. เพื่อกระตุ้นให้มีการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากกระแสความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากระบบเศรษฐกิจและสังคม
๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย และส่งเสริมให้รู้จักการใช้เครือข่ายสังคมอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
๕. เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ ตำนาน และประวัติศาสตร์ นำไปสู่บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและสั่งสมความรู้สู่ชุมชนอย่างเข้มแข็งและมีพลัง
๖. เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระ ๑๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดการตื่นตัวเรื่องความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำปิงในมิติต่างๆ โดยเริ่มต้นจากชุมชน และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ
๒. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมีพลัง สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ
๓. เกิดความเข้าใจเรื่องภูมิสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
๔. เกิดการแตกยอดทางความรู้ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยา ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคอุษาคเนย์


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. ครู – อาจารย์ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
๒. วิทยากร – คณะทำงาน และสื่อมวลชน
๓. กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และตำบล
๔. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
องค์กรร่วมจัดและสนับสนุน
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฯ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วารสารวิทยาจารย์ มูลนิธิอมตะ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. ครู –อาจารย์ มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในทัศนะใหม่มากขึ้น
    ๒. เกิดบรรยากาศของความรู้ทางเลือกและมีข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยในระดับสูงต่อไป
    ๓.ผู้ศึกษาวรรณคดีมีความเข้าใจในข้อจำกัดของสิ่งที่ศึกษายิ่งขึ้น
    ๔.เกิดการแตกยอดทางความรู้ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยา ร่วมกัน
               พิจารณาประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคอุษาคเนย์
    ๕.เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมีพลัง สนับสนุนให้เกิดการ
   แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ


ผลลัพธ์ (OUTCOME)
    ๑ ได้มีรับรู้  รักษา  สืบทอด  เข้าใจเรื่องราวประชาคมอาเซียนมากขึ้น
    ๒ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมไทยและสังคมโลก
    ๓.ความสัมพันธ์กับประเทศเป้าหมายได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
    ๔.ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีบทบาท ความสำคัญในเวทีนานาชาติและประชาคมอาเซียน
    ๕.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและความหลากหลาย อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางด้านประชาคมการเมือง ประชาคมเศรษฐกิจ และ ประชาคมวัฒนธรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๑.จำนวนประเทศ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ศิลปินที่เข้าร่วมงานหรือมีส่วนร่วมในการจัดงาน
๒จำนวน/ ร้อยละของการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและร่วมกิจกรรม
๓.จำนวนผลงานทางวิชาการ/ เอกสาร/ สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๔.ผลงานประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบ

กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
“ร่อยรอยกาลเวลา :  ‘ตรัง’  วัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ กับการรับรู้ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนพร้อมกับชมสารคดีชุด “ประชาคมอาเซียน”     
๐๙.๐๐ น. รองอธิการบดี ม.สงขลสนครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าต้อนรับ
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  กล่าวรายงาน นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ               
๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ น. เสวนาในหัวข้อ  “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชาติ กับ
ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”                                               
ผศ.ดร.สุเนตร ชุฒินธรานนท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ยงยุทธ ชูแว่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทองแถม นาถจำนง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
พิเชฐ แสงทอง ม.อ.ปัตตานี ดำเนินรายการ               
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน               
๑๓.๐๐ น. เสวนาห้องที่ ๑ หัวข้อ
“ดนตรี กวี ภาพยนตร์ : สุ้มเสียงวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์”
อาจารย์สมเจตนา มุนีโมนัย  กวี/นักเขียนอาวุโส จังหวัดตรัง
อ.อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร
อ.จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์
เสวนาห้องที่ ๒ หัวข้อ
“วัฒนธรรมความหลากหลาย-ก่อนก้าวสู่ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน”ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งสาขาวรรณศิลป์อ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.โชคชัย วงษ์ตานี  สถาบันสันติศึกษา  ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
ดำเนินรายการ วรรณศิริ ศรีวราธนบูรณ์ นิตยสารไฮคลาส             
๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง               
๑๕.๓๐ น. สรุปการสัมมนา โดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต                
๑๖.๐๐ น. มอบวุฒิบัตร จบการสัมมนา
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3
เสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานวรรณกรรม"
The exhibition "Where would you place them?"
ละครเพลงหุ่นสาย "ดอนและมะขวิดผู้พิชิต"
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2554
โครงการอ่าน เขียน เรียน คิด ค่ายเยาวชนวรรณกรรมปีที่ 3
โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ ปีที่ 2
การส่งประกวดเรื่องสั้นบทกวีมติชนสุดสัปดาห์
ข่าวประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554
รายชื่อกรรมการสมาคมนักเขียนฯ
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554
เยาวชนฯสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
รางวัลนักเขียนอมตะ คนที่ ๕ (๒๕๕๓)
รางวัลนราธิป ๒๕๕๓
วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550
อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ภาค
ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญตำบลบ้านเกาะ อยุธยา
โครงการมอบทุนการศึกษา โตชิบา
นิทรรศการภาพประทับใจในวัยวาน
แสดงความยินดีกับ โชคชัย บัณฑิต'
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
ผลการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ร่องรอยกาลเวลา: 450 ปี เวียงจันท์
สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์
ประกวดบทอาขยานของกระทรวงพลังงาน
จุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม
ประกวดนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2553
วรรณกรรมวิจารณ์
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เที่ยวไปบนเส้นทางสายนักเขียน
พิพิธทัศนาละครล้อการเมือง ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
การแสดงละครเรื่องเงาะป่า ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์
ผลประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2553 article
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article
ร่องรอยกาลเวลา:
ประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ?
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต
พบปะนักเขียนเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ ๒๕๕๓
สัมมนา จดหมายเหตุสยาม:
๓๓ ปีนักเขียนเรื่องป่า ๖๐ ปี วัธนา บุญยัง
ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน"
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมการเมือง
ข่าวซีไรต์รอบคัดเลือก ๖ เล่มสุดท้าย ๒๕๕๓
ผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี 2553
ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
สัมมนาประจำปี "จดหมายเหตุสยาม:
นักเขียนรางวัลรพีพร ๒
แข่งขันประชันกลอนสดเทิดไทย
ขอเชิญร่วมประชันกลอนสด เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาวรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่
จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม รุ่นที่ 33
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
งานวันสุนทรภู่ 224 ปี สุนทรภู่เทรดแฟร์ 2553
ข่าวรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด
โครงการจัดการความรู้พื้นฐานการประพันธ์ร้อยกรองไทย
เปิดตัวหนังสือ กาสรคำฉันท์
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"
คอนเสิร์ตเปิด อัลบั้ม ศุ บุญเลี้ยง
ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อย เรื่องราวชาวอาเซียน
ตลาดวิชา "ร่องรอยกาลเวลา" ๕๐ ปีสมาคมนักกลอน
กำหนดการงานวางศิลาฤกษ์และงานบุญรำลึกอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
สู่ขวัญ คืนเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
งานวันนักเขียนโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
ค่าย "อ่าน เขียน เรียน คิด" ครั้งที่ ๒
รายชื่อหนังสือ กวีนิพนธ์ และกรรมการซีไรต์ ๒๕๕๓
ข่าวเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดบทกวี รางวัล คำผา เพลงพิณ
งานมุฑิตาจิต 80 ปี ส.พลายน้อย "หนังสือคือสมบัติ"
วันครบรอบ ๑๐๕ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
โครงการ "ตลาดเสรี" รัชกาลที่ 3 เปิดก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ข่าวการมาพบปะแฟนๆของ ซูสุกิ โคจิ
งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
หลักสูตรการเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่๔/๗
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38
ประกวดรางวัลวรรณกรรมการเมือง "พานแว่นฟ้า"
โครงการ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร
วารสารวิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ
เชิญร่วมประกวดรางวัลซีไรท์ ประจำปี ๒๕๕๓
เปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก"
๒๐ ปี ผิงดาว ชูเกียรติ ฉาไธสง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายปึก นาถจำนง
รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๕
ขยายการส่งเรื่องสั้นชิงรางวัลอิวากิ
ผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2552
งานภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์"หยาดน้ำเพื่อชีวิต"
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award”
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2552
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
การประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”
พิธีมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ครั้งที่ 4
นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ ประจำปี 2551
งานมอบรางวัล อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔
ค่ายตะพานหิน พิจิตร
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล
กำหนดการสงกรานต์นักกลอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดการ ร่องรอยของเวลา
ค่ายเมืองเลย
ผลการแข่งขัน ร้อยกรองออนไลน์ รอบสุดท้าย
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
จัดประกวดกลอนภาคตะวันออก
การจัดแข่งขันประชันกลอนสดภาคภาคตะวันตก
โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔ ประเภทกวีนิพนธ์
ผลประกวดรางวัลซีไรท์ 2550
แถลงการณ์ตรวจสอบคณะกรรมการรางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๐
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งบทสักวาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ผลคัดเลือกรอบแรกซีไรต์ 8 เล่ม ปี 2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ประเดือนพฤษภาคม
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์
สงกรานต์นักกลอน
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2550 articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ