ReadyPlanet.com
dot dot
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์

โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
“ร่องรอยกาลเวลา :  สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูนเชื่อมน้ำโขง สยาม-ขแมร์
การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
.............................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาเขตที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ – ภาษา วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง และรูปแบบเศรษฐกิจที่หลากหลายพร้อมกับที่ตั้งของประเทศต่างๆ ที่กำลังจะก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในกระแสที่โลกที่กำลังจะถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียว
การรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรหมแดนทางวัฒนธรรม หรือความเข้าใจในเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย การถอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม ดนตรี และ ศิลปะ เป็นการขยายพรหมแดนความรู้ที่เชื่อมโยงเข้าหากันได้จากอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคต
จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่กึ่งกลางของวัฒนธรรมกลุ่มลำน้ำมูน และมีเขตพรหมแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีความเกี่ยวโยงทางวัฒนธรรมกันทั้งในแง่วัฒนธรรม ความเชื่อ และ ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองในอดีต  ทั้งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย  มีวัฒนธรรมร่วมกลุ่มน้ำใกล้เคียงอย่าง ลุ่มน้ำมูน ลุ่มน้ำชี  ลุ่มน้ำสงคราม ลุ่นน้ำพอง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขง
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์จะก้าวสู่ความเป็น “ประชาคมอาเซียน” นั้นต้องเริ่มที่ความรู้ โดยเฉพาะ วัฒนธรรมการอ่านและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้และตระหนักถึงความเข้าใจที่ดีและรู้เท่าทันผลกระทบจากการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้น   ด้วยว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายตามกรอบความร่วมมืออาเซียน <ASEAN> ที่จะมุ่งไปสู่ความเป็น “ประชาคมเดียวกัน” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนบ้านเป็นประตูสู่ความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวอุษาคเนย์ในประเทศต่างๆ พร้อมกับการตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเผยแพร่ความรู้แบบ “แบ่งปันความรู้สาธารณะ” เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการศึกษาทางเลือกพร้อมกับสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ให้เป็นการศึกษาทางเลือกแบบตลาดวิชาที่เน้นการ “สั่งสมความรู้” มากกว่าการ “สั่งสอน” ก่อเกิดเป็นสังคมอุดมปัญญา


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
๒. เพื่อกระตุ้นให้มีการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากกระแสความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากระบบเศรษฐกิจและสังคม
๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย และส่งเสริมให้รู้จักการใช้เครือข่ายสังคมอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
๕. เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ ตำนาน และประวัติศาสตร์ นำไปสู่บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและสั่งสมความรู้สู่ชุมชนอย่างเข้มแข็งและมีพลัง
๖. เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระ ๑๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดการตื่นตัวเรื่องความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำปิงในมิติต่างๆ โดยเริ่มต้นจากชุมชน และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ
    ๒. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมีพลัง สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ
๓. เกิดความเข้าใจเรื่องภูมิสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
    ๔. เกิดการแตกยอดทางความรู้ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยา ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคอุษาคเนย์


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. ครู – อาจารย์ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
๒. วิทยากร – คณะทำงาน และสื่อมวลชน
๓. กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และตำบล
๔. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
องค์กรร่วมจัดและสนับสนุน
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฯ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วารสารวิทยาจารย์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    ๑. ครู –อาจารย์ มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในทัศนะใหม่มากขึ้น
    ๒. เกิดบรรยากาศของความรู้ทางเลือกและมีข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยในระดับสูงต่อไป
    ๓.ผู้ศึกษาวรรณคดีมีความเข้าใจในข้อจำกัดของสิ่งที่ศึกษายิ่งขึ้น
    ๔.เกิดการแตกยอดทางความรู้ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยา ร่วมกัน
               พิจารณาประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคอุษาคเนย์
    ๕.เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมีพลัง สนับสนุนให้เกิดการ
   แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ


ผลลัพธ์ (OUTCOME)
    ๑ ได้มีรับรู้  รักษา  สืบทอด  เข้าใจเรื่องราวประชาคมอาเซียนมากขึ้น
    ๒ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมไทยและสังคมโลก
    ๓.ความสัมพันธ์กับประเทศเป้าหมายได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
    ๔.ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีบทบาท ความสำคัญในเวทีนานาชาติและประชาคมอาเซียน
    ๕.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและความหลากหลาย อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางด้านประชาคมการเมือง ประชาคมเศรษฐกิจ และ ประชาคมวัฒนธรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๑.จำนวนประเทศ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ศิลปินที่เข้าร่วมงานหรือมีส่วนร่วมในการจัดงาน
๒จำนวน/ ร้อยละของการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและร่วมกิจกรรม
๓.จำนวนผลงานทางวิชาการ/ เอกสาร/ สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๔.ผลงานประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบ

กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
“ร่องรอยกาลเวลา:  สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูนเชื่อมน้ำโขง สยาม-ขแมร์
การสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา     ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมกับชมสารคดีชุด “ประชาคมอาเซียน”
    ๐๙.๐๐ น. อธิการบดีมรภ.สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑กล่าวรายงาน
นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ
    ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ น. เสวนา  “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชาติ กับ ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการ-นักสื่อสารมวลชน
ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการนิตยสารทางอีศาน ดำเนินรายการ
    ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
    ๑๓.๐๐ น. เสวนาห้องย่อยที่ ๑ หัวข้อ
“ศิลปะ ภาษากวี ดนตรีชีวิต สุ่มเสียงวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์”
สุรินทร์ ภาคศิริ นักแต่งเพลง
ไชยา วรรณศรี อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน
วีระ สุดสังข์  นักเขียน/กวี นักแต่งเพลง        
ดำเนินรายการ โดย อานันท์ นาคง ม.ศิลปากร
เสวนาห้องย่อยที่ ๒หัวข้อ
   “สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูนเชื่อมน้ำโขง สยาม-ขแมร์
การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
ไพโรจน์ เพชรสังหาร วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ดำเกิง โถทอง มรภ.สุรินทร์
นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศน์  นักค้นคว้าอิสระ
ดำเนินรายการโดย อัษฎางค์ ชมดี ห้องภาพเมืองสุรินทร์
ห้องย่อยที่ ๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ
โลกทรรศน์สุนทรภู่ภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์
ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต นักค้นคว้าอิสระ  
    ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
    ๑๕.๓๐ น. สรุปการสัมมนา
มอบวุฒิบัตร

พิธีกรประจำวัน  ศิริพงศ์ ไหวดี
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ