ReadyPlanet.com
dot dot
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕

ชิญชวนโรงเรียน “กทม.และปริมณฑล”, “ภาคอีสาน”, “ภาคเหนือ”

ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสด ทีมละ ๓ คน 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเข้าแข่งขันกลอนสด
ในงานวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
- “กทม.และปริมณฑล” แข่งขันที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม วันที่ ๒ พ.ย
- “ภาคอีสาน” แข่งขันที่คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร วันที่ ๑๖ พ.ย
- “ภาคเหนือ” แข่งขันที่พิพิธภัณฑสถานลำพูน วันที่ ๒๔ พ.ย 
 
แจ้งข่าวจาก นายกสมาคมนักกลอนฯ ทองแถม นาถจำนง เกี่ยวกับการแข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับภูมิภาค ซึ่งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กำหนดจัดแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 3 จังหวัด ใน 3 ภูมิภาค โดยเริ่มที่ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผอ.สามารถ รอดสำราญ ขันอาสาเป็นเจ้าภาพเต็มที หลังจากนั้น 16 พฤศจิกายน เป็นคิวของส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี อ.ดุสิต คร่ำสุข ประธานภาคฯ จะมีแข่งขันทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ซึ่งงานี้ สมาคมนักกลอนฯ ร่วมกับ ชมรมวรรณศิลป์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานงานโดยตรงได้ที่ อ.ชานนท์ ไชยทองดี คณะครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร 0854199941 และ ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิพิธภัณฑสถานหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

โดยทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาของแต่ละภูมิภาคจะมาแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2555 งาน “วันนักกลอน”  วันที่ 10 ธันวาคม นี้ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ กทม.

ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ ประสานงานมาที่ 0851666473/0891234754 หรือทาง Facebook ของ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย หรือเพื่อความสะดวกในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสามารถแจ้งความประสงค์หน้างานที่โต๊ะลงทะเบียน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaipoet.net 
 
ส่งรายนามโรงเรียนสมัครได้ที่ นาย ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมฯ  
tongtham1955@yahoo.com , tongthamnatjumnong@gmail.com  

ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
 
 
ประเภทการประกวดและการแข่งขัน
    การประชันกลอนสด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ  ประเภทมัธยมศึกษา และประเภทอุดมศึกษา
    ๑.  ประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖  และนักศึกษาสายอาชีวศึกษา        ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ละโรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้าสมัครประชันกลอนสดได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๑ กลุ่ม
    ๒.  ประเภทอุดมศึกษา  ได้แก่  นิสิต  นักศึกษาในวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย

ลักษณะการประชันและการประกวด
    ๑.  การประชันกลอนสดประเภทมัธยมศึกษา จะจัดประชันเป็นกลุ่ม ๆละ ๓ คนไม่จำกัดเพศ  ชาย-หญิง
    ๒.  การประชันกลอนสดประเภทอุดมศึกษา  จะจัดประชันเป็นกลุ่ม ๆละ ๓ คน ไม่จำกัด เพศชาย-หญิง                              

กิจกรรมการประชัน
    ๑.  การประชันกลอนสด ทั้งประเภทมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ดำเนินการประชันโดยจัดให้มีการประชันเพียงรอบเดียว  เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล
    ๒.  คำประพันธ์ที่ใช้ในการประชัน  ทั้งประเภทมัธยมศึกษาและประเภทอุดมศึกษา  กลอนที่จะใช้ในการแข่งขันมี ๓ ประเภท คือ กลอนสุภาพ กลอนสักวา และกลอนดอกสร้อย ผู้ประชันต้องเขียนกลอนประเภทละ ๑ ญัตติ ความยาวญัตติละ ๒ บท โดยในแต่ละญัตติ ประเภทมัธยมศึกษาให้เวลา ๑๐ นาที ประเภทอุดมศึกษาให้เวลา ๘ นาที

กติกาการตัดสิน
    ๑.  บทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญต่อไปนี้  กรรมการจะไม่นำไปตรวจให้คะแนน
       ๑.๑  ไม่มีสัมผัสนอก
       ๑.๒  เสียงท้ายวรรคผิด (อาทิ กลอนสุภาพ ท้ายวรรคที่หนึ่งใช้ได้ทุกเสียง ท้ายวรรคที่สองห้ามใช้เสียงสามัญและเสียงตรี  ท้ายวรรคที่สามและท้ายวรรคที่สี่ใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรีเท่านั้น)
       ๑.๓  ใช้เสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียวยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัสกับ “กาย” )
       ๑.๔  เขียนไม่ครบบทตามที่กำหนด
   
    ๒.  บทกลอนที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญ  กรรมการจะนำไปตรวจให้คะแนน  โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้
       ๒.๑  ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี (๑๐ คะแนน)
           ๑)  ถ้าเขียนตัวสะกดการันต์ผิด  หักคะแนนคำละ ๑ คะแนน
           ๒)  ถ้าบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสซ้ำ  หักคะแนนตำแหน่งละ ๕ คะแนน
           ๓)  ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสเลือน  หักคะแนนตำแหน่งละ ๒ คะแนน
       ๒.๒  ความคิดและเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
           พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
        ๑)  ตรงประเด็นหรือตีญัตติแตก  หมายความว่าผู้เขียนจะต้องใช้ญัตติที่กำหนดให้เป็นแก่นเรื่อง
        ๒)  เสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์  หมายความว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  เช่น  แง่คิดในการดำรงชีวิต การเข้าสังคม  การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมฯลฯ
        ๓)  เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่  หมายถึงแนวความคิดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง เป็นแนวคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของญัตติ     
      ๒.๓)   กวีโวหาร (๒๐ คะแนน)
           ๑)  มีสัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ
        ๒)  การใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น การกล่าวเปรียบเทียบและการใช้บุคลาธิษฐาน เป็นต้น
        ๓)  การเล่นสระและอักษรหรือเล่นคำที่ช่วยให้คำประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้น
กรรมการตัดสินแต่ละชุดในแต่ละญัตติมี ๒ คน กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบให้คะแนนทั้งหมดตามกติกา

การรับสมัคร
    ผู้เข้าร่วมประชันกลอนสดทุกประเภท  ต้องเขียนใบสมัครส่งไปที่ชุมนุมวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในวันที่๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕ โดยระบุชื่อโรงเรียน  วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย และแจ้งชื่อนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันได้เพียง ๑กลุ่ม 

ติดต่อหรือสมัครได้ที่    E-mail : klonsod55@hotmail.com
            โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๐๗๗๕๓๘ , ๐๘๘-๓๓๖๙๗๖๑     
บทกลอนทุกประเภท  ที่ผู้เข้าแข่งขันเขียนส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสมาคมนักกลอนแห่ง  ประเทศไทย

รางวัล
       การประชันกลอนสดทั้งประเภทมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มีรางวัลดังนี้
          ๑.  ประเภทมัธยมศึกษา
           ๑)  รางวัลชนะเลิศ
            -  เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และโล่รางวัลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
           ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
               -  เงินรางวัล๓,๐๐๐บาท และโล่รางวัลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
           ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันอับ๒
            -  เงินรางวัล๒,๐๐๐ บาท และโล่รางวัลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
         ๒.  ประเภทอุดมศึกษา
            ๑)  รางวัลชนะเลิศ
            -  เงินรางวัล๕,๐๐๐ บาท และโล่รางวัลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
           ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
            -เงินรางวัล๓,๐๐๐บาท และโล่รางวัลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
           ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันอับ๒
            -  เงินรางวัล๒,๐๐๐ บาท และโล่รางวัลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 
 

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ระเบียบการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.3-ม.6) 
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
----------------------------------------- 
1. ประเภทของกิจกรรม
การประชันกลอนสด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 - ม.6 ไม่จำกัดอายุ – เพศ ทีมละ 3 คน
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชันกลอนสด 
2.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.3 – ม.6) โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี) มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสดได้เพียงโรงเรียนละ 1 ทีม
2.2 มีครู อาจารย์ ของโรงเรียนควบคุม ดูแล ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมประชันกลอนสด
3. การส่งรายชื่อเข้าร่วมประชันกลอนสด
3.1 โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสด ส่งรายชื่อได้ที่ นายทองแถม นาถจำนง (นายกสมาคมนักกลอนฯ) อีเมลล์ – tongtham1955@yahoo.com , tongthamnatjumnong@gmail.com โทรศัพท์ -089 1234754 , เฟสบุค – ทองแถม นาถจำนง และ tongtham ทองแถม นาถจำนง
3.2 กำหนดส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
4. หลักเกณฑ์การประชันกลอนสด
4.1 การประชันกลอนสดจะแข่งขันพร้อมกันทุกทีม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกลอนสด ตามหัวข้อที่กรรมการกำหนด ดังนี้ 1) กลอนสักวา 1 กระทู้ 2) กลอนสุภาพ 1 กระทู้ 3) กลอนดอกสร้อย 1 กระทู้
4.2 การประชันกลอนสดแต่ละกระทู้ จะใช้เวลากระทู้ละ 8 นาที แต่ละทีมเมื่อแต่งกลอนสดเสร็จแล้วต้องเขียนสำนวนกลอนด้วยลายมือบรรจง ชัดเจน ส่งคณะกรรมการ โดยให้เวลา 3 นาที
 5. หลักเกณฑ์การตัดสิน/ประเมินผลงานกลอนสดนักเรียน
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานการเขียนกลอนสดในแต่ละกระทู้ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา สำนวนโวหาร และความคิดสร้างสรรค์ 
6. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
7. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา (ชนะเลิศ 4000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 2000 บาท ชมเชย 500 บาท) โรงเรียนชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของภาคกรุงเทพและปริมณฑล เข้าแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน วันที่ 10 ธันวาคม 2555
8. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชันกลอนสด และการแต่งกาย
 กำหนดแข่งขันประชันกลอนสดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
 รับรายงานตัว 08.30 – 10.00 น. 
 เริ่มประชันกลอนสด 10.00 – 12.00 น
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 .- 13.00 น.
 กิจกรรมส่งเสริมวรรณศิลป์ 13.00 – 14.30 น.
 ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด 14.30 – 16.30 น.
 

 
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ระเบียบการประชันกลอนสดระดับนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.3-ม.6) 
ภาคเหนือ
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานหริภุญไชย จังหวัดลำพูน 
วันที่ 24  พฤศจิกายน 2555
----------------------------------------- 
1. ประเภทของกิจกรรม
- การประชันกลอนสด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 - ม.6 ไม่จำกัดอายุ – เพศ ทีมละ 3 คน   
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชันกลอนสด 
2.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.3 – ม.6) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ(ทั้งเหนือตอนล่างและเหนือตอนบน) มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสดได้เพียงโรงเรียนละ 1 ทีม
2.2 มีครู อาจารย์ ของสถาบันควบคุม ดูแล ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมประชันกลอนสด
3. การส่งรายชื่อเข้าร่วมประชันกลอนสด
3.1 สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสด ส่งรายชื่อได้ที่ นายทองแถม นาถจำนง (นายกสมาคมนักกลอนฯ)  อีเมลล์ – tongtham1955@yahoo.com , tongthamnatjumnong@gmail.com โทรศัพท์ -089 1234754 , เฟสบุค – ทองแถม นาถจำนง  และ tongtham ทองแถม นาถจำนง
3.2 กำหนดส่งรายชื่อ ภายในวันที่  21 พฤศจิกายน 2555
4. หลักเกณฑ์การประชันกลอนสด
4.1 การประชันกลอนสดจะแข่งขันพร้อมกันทุกทีม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกลอนสด ตามหัวข้อที่กรรมการกำหนด ดังนี้ 1) กลอนสักวา 1 กระทู้  2) กลอนสุภาพ 1  กระทู้  3) กลอนดอกสร้อย 1 กระทู้
4.2 การประชันกลอนสดแต่ละกระทู้ จะใช้เวลากระทู้ละ 8 นาที แต่ละทีมเมื่อแต่งกลอนสดเสร็จแล้วต้องเขียนสำนวนกลอนด้วยลายมือบรรจง ชัดเจน ส่งคณะกรรมการ โดยให้เวลา 3 นาที
 5. หลักเกณฑ์การตัดสิน/ประเมินผลงานกลอนสดนักเรียน
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานการเขียนกลอนสดในแต่ละกระทู้ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา สำนวนโวหาร และความคิดสร้างสรรค์ 
6. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
7. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา (ชนะเลิศ 4000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  3000 บาท  รองชนะเลิศอันดับสอง 2000 บาท ชมเชย 500 บาท)  โรงเรียนชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของภาคกรุงเทพและปริมณฑล เข้าแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน วันที่ 10 ธันวาคม 2555
8. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชันกลอนสด และการแต่งกาย
- กำหนดแข่งขันประชันกลอนสดวันที่  24 พฤศจิกายน 2555
- รับรายงานตัว 08.30 – 10.00 น. 
- เริ่มประชันกลอนสด 10.00 – 12.00 น
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 .- 13.00 น.
- อภิปรายหัวข้อ ฉันทลักษณ์ล้านนา 13.00 – 14.30 น.
- ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด 14.30 – 16.30 น.
 

 
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ระเบียบการประชันกลอนสดระดับนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.3-ม.6) และอุดมศึกษา
ภาคอีสาน
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันที่  16  พฤศจิกายน 2555
----------------------------------------- 
1. ประเภทของกิจกรรม
- การประชันกลอนสด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 - ม.6 ไม่จำกัดอายุ – เพศ ทีมละ 3 คน
       - การประชันกลอนสด นักศึกษาระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี,ปวส.) ไม่จำกัดอายุ-เพศ ทีมละ 3 คน 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชันกลอนสด 
2.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.3 – ม.6) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคอีสาน  เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี , ปวส.) มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสดได้เพียงสถาบันละ 1 ทีม
2.2 มีครู อาจารย์ ของสถาบันควบคุม ดูแล ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมประชันกลอนสด
3. การส่งรายชื่อเข้าร่วมประชันกลอนสด
3.1 สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสด ส่งรายชื่อได้ที่ นายทองแถม นาถจำนง (นายกสมาคมนักกลอนฯ)  อีเมลล์ – tongtham1955@yahoo.com , tongthamnatjumnong@gmail.com โทรศัพท์ -089 1234754 , เฟสบุค – ทองแถม นาถจำนง  และ tongtham ทองแถม นาถจำนง
3.2 กำหนดส่งรายชื่อ ภายในวันที่  14 พฤศจิกายน 2555
4. หลักเกณฑ์การประชันกลอนสด
4.1 การประชันกลอนสดจะแข่งขันพร้อมกันทุกทีม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกลอนสด ตามหัวข้อที่กรรมการกำหนด ดังนี้ 1) กลอนสักวา 1 กระทู้  2) กลอนสุภาพ 1  กระทู้  3) กลอนดอกสร้อย 1 กระทู้
4.2 การประชันกลอนสดแต่ละกระทู้ จะใช้เวลากระทู้ละ 8 นาที แต่ละทีมเมื่อแต่งกลอนสดเสร็จแล้วต้องเขียนสำนวนกลอนด้วยลายมือบรรจง ชัดเจน ส่งคณะกรรมการ โดยให้เวลา 3 นาที
 5. หลักเกณฑ์การตัดสิน/ประเมินผลงานกลอนสดนักเรียน
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานการเขียนกลอนสดในแต่ละกระทู้ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา สำนวนโวหาร และความคิดสร้างสรรค์ 
6. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 
 7. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา (ชนะเลิศ 4000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  3000 บาท  รองชนะเลิศอันดับสอง 2000 บาท ชมเชย 500 บาท) 
      ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของภาคกรุงเทพและปริมณฑล เข้าแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน วันที่ 10 ธันวาคม 2555
8. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชันกลอนสด และการแต่งกาย
- กำหนดแข่งขันประชันกลอนสดวันที่  16 พฤศจิกายน 2555
- รับรายงานตัว 08.30 – 10.00 น. 
- เริ่มประชันกลอนสด 10.00 – 12.00 น
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 .- 13.00 น.
- กิจกรรมส่งเสริมวรรณศิลป์ 13.00 – 14.30 น.
- ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด 14.30 – 16.30 น.
 

 
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ