ReadyPlanet.com
dot dot
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
๗๕๐ ปีชังรายปุระ ศรีโยนรัฐราชธานี”
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“๑๐๐ เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย” (ครั้งที่ ๘)
โครงการวิจัย “๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” (สกว.)
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ และวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๑. หลักการและเหตุผล

     ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ถือว่าเป็นปีสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา เพราะตรงกับปีที่เมืองเชียงราย
หรือ “ชังรายปุระ” (ตามที่เรียกในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์) สถาปนามาครบ ๗๕๐ ปี ความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงรายก็คือเป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านนา ซึ่งพระยามังรายหลวงทรงตั้งขึ้นในฐานะราชธานีของโยนรัฐ แม้หลังจากที่พระยามังรายหลวงได้ย้ายราชธานีไปที่เมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. ๑๘๓๙ และต่อมาได้ผนวกพิงครัฐ (ซึ่งมีหริภุญไชยเป็นเมืองหลวง) เข้าเป็นราชอาณาจักรเดียวกัน เชียงรายได้กลับมาเป็นราชธานีอีกหลายราชการ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเชียงรายมักจะถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มีเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับเชียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น เอกสารจีนโบราณ จารึก และเอกสารตะวันตก

     ในวาระที่เมืองเชียงรายสถาปนามาครบ ๗๕๐ ปีใน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ โครงการวิจัย “๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนความรู้เก่า รวมทั้งเสนอข้อมูลใหม่และผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อความก้าวหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เชียงรายโดยเฉพาะ และประวัติศาสตร์ล้านนาในภาพรวม จึงมีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “๑๐๐ เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย” เรื่อง “๗๕๐ ปีชังรายบุรีศรีโยนรัฐราชธานี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ และวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และจะมีการทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงรายและชายแดนประเทศพม่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังถือเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๘ และครั้งสุดท้ายของโครงการวิจัยฯ อีกด้วย

๒. สาระการประชุม
     ประกอบด้วย เอกสารไทยและเอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เชียงรายและล้านนาอย่างละ ๔ ฉบับ รวมเป็น ๘ ฉบับ

๓. จุดประสงค์

     ๓.๑ เพื่อเสนอผลงานการวิจัยและความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทย ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ แก่นักวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ผู้สอนสังคมศึกษาและภาษาไทย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

     ๓.๒ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในสาขา
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ คณาจารย์ผู้สอนสังคมศึกษาและภาษาไทย รวมทั้งบุคคลผู้สนใจทั่วไป

     ๓.๓ เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นมีส่วนช่วยบุคลากรด้านสังคมศึกษาได้รับ
ความรู้ใหม่และพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และไทยศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในด้าน
กระบวนการเรียนรู้และการวิพากษ์เอกสารชั้นต้น (เน้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงรายและล้านนา)

     ๓.๔ เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารชั้นต้นใน
การเรียนรู้พัฒนาการและอัตลักษณ์ของสังคมไทย

๔. ผู้เข้าสัมมนา จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
     ๕.๑ อาจารย์ผู้สอนประวัติศาสตร์ไทย สังคมศึกษาและภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
     ๕.๒ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

๖. วัน เวลา และสถานที่
     งานสัมมนาวิชาการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๖ และวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้นในบ่ายวันเสาร์ที่ ๒๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีการจัดทัศนศึกษาที่แหล่งโบราณคดี ณ จังหวัดเชียงราย และชายแดนประเทศพม่า

๗. ค่าลงทะเบียน
     ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการจำนวน ๑,๕๐๐ บาท (หากมีประสงค์ที่จะพักที่โรงแรมและทัศนศึกษาโปรดดูรายละเอียดในใบสมัคร)

๘. ประโยชน์ที่ได้รับ
     ๘.๑ ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้และแนวทางในการนำใช้เอกสารสำคัญไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและภาษาไทย
     ๘.๒ ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา
     ๘.๓ ผู้เข้ารับการสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารชั้นต้นที่ใช้ในการศึกษา
พัฒนาการของสังคมไทย

๙. ผู้ดำเนินการ
     โครงการวิจัย “๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

๑๐. การให้เกียรติบัตรมีเกียรติบัตรมอบแก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

๑๑. ดูรายละเอียดการประชุมได้ที่
     ๑๑.๑ www.khanlongthai.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๘๘๐๘๖๕๕

๑๒. คณะกรรมการดำเนินการ
๑ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ
๒ ศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ ที่ปรึกษา
๓ ดร. เตช บุนนาค ที่ปรึกษา
๔ ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ (ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ที่ปรึกษา
๕ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษา
๖ รองศาสตราจารย์เสมอ บุญมา ที่ปรึกษา
๗ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษา
๘ อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต ที่ปรึกษา
๙ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) ประธาน
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ กรรมการ
๑๑ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ กรรมการ
๑๒ อาจารย์อภิเชษฐ กาญจนดิฐ กรรมการ
๑๓ อาจารย์พรชัย นาคสีทอง กรรมการ
๑๔ อาจารย์วทัญญู ฟักทอง กรรมการ
๑๕ อาจารย์กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ กรรมการ
๑๖ นางสาวอรพินท์ คำสอน กรรมการ
๑๗ อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ กรรมการ
๑๘ อาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ กรรมการ
๑๙ นายวสิน ทับวงษ์ กรรมการ
๒๐ นางสาวพฤฒิชา นาคะผิว กรรมการ
๒๑ นางสาวธิษณา วีรเกียรติสุนทร กรรมการและเลขานุการ
 

 
กำหนดการ ๗๕๐ ปีชังรายปุระ ศรีโยนรัฐราชธานี
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“๑๐๐ เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย” (ครั้งที่ ๘)
โครงการวิจัย “๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” (สกว.)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ และวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ พิธีเปิดการประชุม
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ ชินกาลมาลีปกรณ์ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ล้านนา ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักน้ำชา
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ จารึกที่ฐานพระพุทธรูปพรญายุธิษฐิระในบริบทประวัติศาสตร์ ล้านนา-อยุธยา และ คัมภีร์อุปาตสันติ: คติความเชื่อเรื่องการสืบชะตาเมือง ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ ตำนานมูลศาสนากับประวัติศาสตร์สถาบันสงฆ์ของล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ พักน้ำชา
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ จารึกพระมหาราชครูเชียงใหม่ที่เจดีย์ชเหว่ซีโข่ง เมืองพุกาม พ.ศ.๑๙๓๖ อาจารย์วทัญญู ฟักทอง
๑๗.๓๐ – ๑๘.๔๕ รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำหรับสังคมไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน” ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ จดหมายเหตุการณ์เดินทางของโฮลต์ เอส. ฮอลเล็ตต์ (Holt S.Hallett) และเซอร์เอิร์นเนส ซาโตว (Sir Ernest Satow) : ภาพสะท้อนล้านนาก่อนสมัยการปฏิรูปการปกครอง ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ อรพินท์ คำสอน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักน้ำชา
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๕ จดหมายเหตุการณ์เดินทางของปิแอร์ โอต : ภาพสะท้อนล้านนาหลังสมัยการปฏิรูปการปกครอง อาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
๑๑.๓๕ – ๑๒.๐๕ การอภิปรายทั่วไป สรุปและการแจกเกียรติบัตร

* ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ช่วงบ่าย ทัศนศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
** ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และชายแดนไทย – พม่า (เฉพาะผู้สนใจและแจ้งความจำนงล่วงหน้า)

 
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ