ReadyPlanet.com
dot dot
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556

 

นำชมศิลปะเขมร 7 วัน โดยทางรถ

บันทายฉมาร์ เมืองหริหราลัย สมโบร์ไพรกุกเกาะแกร์

บึงมาลา – กบาลสะเปียนบันทายสรี พระราชวังหลวง

นครวัด นครธม บายน ตาพรหม นาคพัน

วิทยากรนำโดย อ.ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต (มหา สุรารินทร์)

พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 

01. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556          

(กรุงเทพฯอรัญประเทศปอยเปต บันทายฉมาร์ ศรีโสภณ – เสียมเรียบ)

04.30 น.          พร้อมคณะที่_____________

05.00 น.          ออกเดินทางสู่ด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

09.00 น.          ถึงด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ผ่านขั้นตอนตรวจคนออกเมืองของฝั่งไทย และตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งกัมพูชา 

นำเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่บ้านถมอปลั๊ว เขตจังหวัดบันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย)

เที่ยง                 อาหารกลางวันแบบปิคนิคที่บริเวณหน้าปราสาทบันทายฉมาร์

บ่าย                  นำชมปราสาทบันทายฉมาร์ (ป้อมเล็ก) ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อุทิศให้พระโอรส เจ้าชายศะริน ซึ่งสิ้นพระชนม์ พร้อมองครักษ์ 4 คน เพื่อปกป้องอดีตพระมหากษัตริย์ที่กำลังต่อสู้กับศัตรูที่มาชิงราชบัลลังก์ นำชมภาพสลักนูนต่ำเกี่ยวกับสงครามระหว่างเขมรกับจามในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7, ภาพพระโพธิสัตว์ 32 พระกร, ภาพการต่อสู้กับราหู อันเปรียบเหมือนศัตรูของกษัตริย์เขมร ชมยอดปราสาทที่มีหน้าพระพักตร์ศิลปะเขมรแบบบายน  จากนั้นนำเดินทางผ่านเมืองศรีโสภณนำเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ

ค่ำ                    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MONOREACH หรือเทียบเท่า

                       

 

02. วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556          

(เสียบเรียบ กำปงธม สมโบร์ไพรกุก เสียมเรียบ)

เช้า                   อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่เมืองกำปงธม แวะชมสะพานโปเปรียะ สะพานที่สร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ยังคงสภาพใช้งานได้อยู่ในปัจจุบัน แล้วเดินทางต่อสู่ ปราสาทสมโบร์ไพรกุก นำชมเมืองโบราณของเขมรที่เชื่อกันว่า คือ เมืองอีศานปุระ ของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1

เที่ยง                 อาหารกลางวันแบบปิคนิค

บ่าย                  นำชมปราสาทในศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก ต้นแบบของปราสาทเขมรสมัยต่อมา แล้วนำชมปราสาทในศิลปะเขมรแบบไพรกเมง ชมทับหลังขนาดมหึมาที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม นำชมร่องรอยของกำแพงเมือง แหล่งน้ำโบราณของเมือง จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ

ค่ำ                    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก

 

03. วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556      

(เสียมเรียบ – เกาะแกร์ ปราสาทธม บึงมาลา เสียมเรียบ)

เช้า                   อาหารเช้าในโรงแรม

                        นำเดินทางสู่ตำบลเกาะแกร์ (โฉกครรยะในจารึกสด๊กกอกธม นำชมราชธานีของเขมรโบราณ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4  ชมปราสาทธม บนฐานเป็นชั้นซ้อนสูงขั้นตามคติวิมานของเทพเจ้า และบารายระหาล แหล่งน้ำขนาดใหญ่ประจำราชอาณาจักร

เที่ยง                 อาหารกลางวันแบบปิคนิค

บ่าย                  นำชมปราสาทบึงมาลา (บึงเมีย) ปราสาทขนาดใหญ่ที่เคยเชื่อกันว่า   ช่างเขมรได้สร้างก่อนปราสาทนครวัด แล้วนำข้อบกพร่องมาแก้ไขที่ปราสาทนครวัด จากนั้นนำกลับสู่ที่พักในเมืองเสียมเรียบ

ค่ำ                    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก

 

04. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2556

(เมืองหริหราลัย เมืองพระนคร – ปราสาทนครวัด พนมบาแค็ง)

เช้า                   อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมเมืองพระนครยุคแรก เมืองหริหราลัย  ที่ตำบลโรลัวะ   ชมปราสาทพระโค ปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างอุทิศถวายแด่บรรพบุรุษและบรรพสตรี,   ปราสาทบากอง ปราสาทบนฐานสูง ซึ่งพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างอุทิศให้กับตัวพระองค์เอง, ปราสาทโลเลย ปราสาทอิฐ 4 หลัง ซึ่งพระเจ้า ยโศวรมันที่ 1 สร้างอุทิศถวายแด่บรรพบุรุษและบรรพสตรีในปีพ.ศ.1436     

                        นำชมปราสาทนครวัด   เทวสถานที่บูชาพระนารายณ์  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก   สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นำเดินผ่านสะพานนาค สะพานรุ้งสู่สรวงสวรรค์ เชิญถ่ายรูปผ่านสระน้ำด้านทิศตะวันตก ซึ่งจะเห็นปราสาท 5 ยอด ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สร้างไว้อย่างลงตัว ตื่นตาตื่นใจกับรูปสลักนางอัปสรในทรวดทรงนางงามถึง  1,600 นาง  นำเดินชมภาพสลักนูนต่ำอันงดงามตระการตารอบระเบียงปราสาทที่สลักเล่าเรื่องราวพระนารายณ์อวตารปางต่างๆการเดินทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่และกองทัพทหารไทยที่เรียกว่าเสียมกุก”    

เที่ยง                 อาหารกลางวันแบบปิคนิค

บ่าย                  นำชมปราสาทกระวาน ซึ่งเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 หลัง สร้างในสมัยพระเจ้าหรรษวรมันที่ราวปี พ..1464, ปราสาทแปรรูป ปราสาทอิฐ 5 หลังซึ่งพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 สร้างเป็นศาสนสถานประจำพระองค์, ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทอิฐ 5 หลังซึ่งพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 สร้างถวายบรรพบุรุษ, ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในศิลปะแบบนครวัด

เย็น                  นำท่านปีนขึ้นเขาพนมบาแค็ง วนัมกันตาล ภูเขากลางเมืองยโศธรปุระ ศูนย์กลางแห่งอำนาจของเมืองพระนคร  เชื่อว่าเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล ชมปราสาทหลังแรกของเมืองยโศธรปุระ โดยโองการของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 บรมศิวโลก   เพื่อประดิษฐานศิวลึงค์อันศักดิ์สิทธิ์ "ยโศธเรศวร"

ค่ำ                    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  แล้วนำเข้าสู่ที่พัก

 

05. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556

(พนมกุเลน เสียมเรียบ)

07.00 น.          อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.          นำเดินทางโดยรถคอสเตอร์ปรับอากาศสู่เขาพนมกุเลน (เขาลิ้นจี่) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำชมภาพแกะสลักรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์กลางน้ำเหนือแอ่งน้ำตก เปรียบเสมือนทะเลน้ำนม (เกษียรสมุทร) แล้วนำชมสหัสลึงค์ศิวลึงค์นับพันในน้ำ มีความหมายถึงน้ำที่ผ่านเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ (สองรายการนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกอาจมองไม่เห็นเลยแวะนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่แกะสลักบนก้อนหินขนาดใหญ่

                        จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ขึ้นสู่เขาพนมกุเลน เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมือง มเหทรบรรพต ชมกลุ่มโบราณสถานศิลปะแบบกุเลน ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 14 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 15 อาทิเช่น ปราสาทโอโป่ง ถมอดับ สระดำไร ดำไรกราบ เป็นต้น

12.00 .          อาหารกลางวันแบบปิคนิค

บ่าย                  นำเดินทางสู่กบาลสะเปียน (ประมาณ 15 นาที) นำท่านเดินลัดเลาะขึ้นเขา (ประมาณ 45-60 นาที) เพื่อชมสหัสลึงค์ ศิวลึงค์นับพันในน้ำ มีความหมายถึงน้ำที่ผ่านเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ และชมภาพสลักตรีมูรติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดแม่น้ำเสียมเรียบ แล้วนำท่านเดินกลับลงจากเขา เพื่อเดินทางนำชมปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นราว พ..1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะถวายแด่พระศิวะ ตามภาษาเขมร แปลว่า ป้อมสตรี เนื่องจากสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด แต่ลวดลายการแกะสลักวิจิตรบรรจงงดงามมาก นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า เป็น รัตนชาติแห่งศิลปะเขมรชมความงดงามของงานแกะสลักหินทราย เช่น หน้าบันภาพทศกัณฐ์โยกเขาไกรลาส เป็นต้น

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พักในเมืองเสียมเรียบ

ค่ำ                    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก

 

06. วันพุทธที่ 17 เมษายน 2556         

(นครธม บายน ตาพรหม พระขรรค์ นาคพัน)

เช้า                   อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านลงเดินผ่านประตูเมือง พระนครธม (พระนครหลวง) ทางด้านทิศใต้   ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่นำเดินข้ามสะพานนาครูปเทพและอสูรกำลังยุดนาคตอนกวนเกษียรสมุทรเพื่อต้องการน้ำอมฤต   เชิญท่านถ่ายรูปกับซุ้มประตูเมือง           ซึ่งมียอดที่เชื่อกันว่าเป็นรูปพระโพธิสัตว์โลเกศวรสมันตมุข หรือท้าวจตุโลกบาล แล้วนำชมปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งเมืองพระนครหลวง (ANGKOR THOM)   ชมภาพสลักนูนต่ำที่ผนังกำแพงด้านทิศตะวันออกปีกใต้ และด้านทิศใต้ปีกตะวันออก    ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสงครามทางเรือระหว่างเขมรกับจาม และเรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยนั้น แล้วเดินขึ้นบันไดสู่องค์ปราสาทประธาน แกนจักรวาลบนฐานทรงกลม  ชม 54 ยอดปราสาทที่มี 4 พระพักตร์ที่ยังเป็นปริศนาลี้ลับที่รอความกระจ่าง  จากนั้นนำชมลานช้าง ลานสวนสนาม ลานพระยม (ลานพระเจ้าขี้เรื้อนลานตัดสินคดี  นำเดินผ่านปราสาทบาปวนเข้าสู่เขตพระราชวังหลวงของอดีตกษัตริย์เขมรโบราณ     ชมศิลปะแบบประตูพระราชวังหลวงที่แกะสลักทับหลังและเสาประดับกรอบประตูอันงดงาม ชมจารึกสาปแช่งข้าราชบริพารเขมรที่คิดคดทรยศ มีความเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของโองการแช่งน้ำในประเทศไทย  แล้วนำชมปราสาทพิมานอากาศ ในเขตพระราชวัง  ซึ่งเป็นปราสาทหินบนฐานสูงที่กษัตริย์เขมรต้องเสด็จมาบูชานางพญานาคเจ็ดเศียรทุกคืน    เพื่อความสงบสุขของราชอาณาจักรเขมร แล้วชมสระหญิง สระชาย ซึ่งเป็นสระน้ำในเขตพระราชวัง

เที่ยง                 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย                  นำชมปราสาทตาพรหม ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายพระราชมารดา  ชมต้นสะปงยักษ์ที่ขึ้นปกคลุมกำแพงและตัวปราสาท สร้างความเข้มและความขลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับปราสาทยิ่งนักที่มีมาตั้งแต่เดิมเมื่อครั้งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จเยือนกัมพูชา,    ปราสาทพระขรรค์ ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7   สร้างอุทิศถวายพระราชบิดา  และเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแสงขรรค์ชัยศรี   เครื่องสูงสำหรับกษัตริย์เขมรอันเป็นที่มาของชื่อปราสาท, ปราสาทนาคพัน ที่สร้างอยู่กลางสระอโนดาต  มีนาค 2 ตนขดล้อมรอบฐานของปราสาทตามความเชื่อของการคงอยู่ของน้ำและการคงอยู่อาณาจักรเขมร 

ค่ำ                    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก

 

07. วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556              

(เสียมเรียบ ศรีโสภณ ปอยเปต อรัญประเทศ กรุงเทพฯ)

เช้า                   อาหารเช้าในโรงแรม

                        เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในตลาดเสียมราฐ เช่น ปลากรอบ งานไม้แกะสลัก เป็นต้น  แล้วนำเดินทางจากเมืองเสียมราฐสู่จังหวัดศรีโสภณ

เที่ยง                 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย                  นำเดินทางสู่ชายแดนปอยเปต-ด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ

ผ่านขั้นตอนตรวจคนออกเมืองของฝั่งกัมพูชา และตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งไทย

                        นำเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศกลับสู่กรุงเทพฯ

ค่ำ                    ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี               

 

 

********** REP 7 D-Land-12-18Apr13 (Siripoj) / Tour Incentive 2013 – Asia 16Mar13

 

สนใจติดต่อได้ที่     0851666473 (มหา)  mahashin19@gmail.com maha19_8@hotmail.com

 

อัตราค่าบริการ             (จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป)

                                    ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่าน               17,500.- บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                       5,000.- บาท

 

กำหนดการเดินทาง      12-18 เมษายน 2556

           

อัตรานี้รวม       - ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และการแสดงนาฏศิลป์

                        - ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

(บัตร ANGKOR PASS 3 วัน, มอเตอร์ไบค์ขึ้นพนมกุเลน และตามที่ระบุในรายการ)

                        - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                        - ค่าบริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์บัณฑิตประวัติศาสตร์และโบราณคดี

                        - บริการทุกท่านด้วยน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเดินทาง

                        - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

 

หมายเหตุ        

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง

    ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่          บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การหยุดงาน (สไตรค์), จลาจล เป็นต้น
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ