ReadyPlanet.com
dot dot
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เชิญส่งวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
เงินรางวัลรวม ๗๒๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

 
 
(ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

มอบรางวัล วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕-๖, ๒๒
www.parliament.go.th
 

 กติกาการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖

 

 

 

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธาและส่งเสริมความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี
๓) เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย

คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

 

 

๑) ประชาชนทั่วไป
๒) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
๓) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้เขียน หรือผู้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนผู้เขียน หรือถือลิขสิทธิ์แทนผู้เขียนตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียน
๔) ผู้เขียนหนึ่งคนมีผลงานส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทละ ๑ เรื่อง
๕) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกใน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่าง ปี ๒๕๕๕ ในกรณีที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการระบุวัน เดือน ปี เวลาที่เผยแพร่ครั้งแรกอย่างชัดเจน หากลิงค์ (Link) ที่ส่งมาใช้ไม่ได้ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี และเวลาที่ชัดเจน หรือคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือจะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นโมฆะ และไม่รับพิจารณา
๖) เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตนหากมีการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวดการส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนและผู้ส่งทุกประการ และอาจพิจารณาไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยผู้เขียนและผู้ส่ง หรือเป็นผลงานที่เขียนโดยผู้เขียนหรือผู้ส่งในครั้งต่อๆ ไป ตามแต่ระยะเวลาที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ จะกำหนดและประกาศให้ทราบ
๗) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลักษณะ ดังนี้
 
๗.๑) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้น เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้าโดยประมาณ หรือมีความยาวไม่เกิน ๙,๐๐๐ คำ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)
 
๗.๒) บทกวี เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) พิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง
 
๘) กรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ ตั้งขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัล
๙) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งต้นฉบับคืน
๑๐) ผลงานที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม หรือรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist)
๑๑) การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี ๒๕๕๖ ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้ 

 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน และขั้นตอนการพิจารณาวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

 

 

๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
๑) เนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓) มีอรรถรส ชวนอ่าน ใช้ศิลปะการประพันธ์ได้น่าสนใจ และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
๔) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีทักษะ
 
๒. ขั้นตอนการพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
การพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและ
บทกวี ของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ ดำเนินการ
โดยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสี่คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก
แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
เพื่อพิจารณาและตัดสิน ดังนี้

 

 
การพิจารณาและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ

 

๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสั้นและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทกวีที่ส่งเข้าประกวด และเสนอผลการกลั่นกรองต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ เพื่อมีมติรับรองและประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวีแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป
 
๒) คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกเรื่องสั้นและคณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกบทกวี พิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี พิจารณาแล้วแต่กรณี และเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ เพื่อมีมติรับรอง และประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ พิจารณาและดำเนินการต่อไป
 
การพิจารณาและการดำเนินการของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ จะพิจารณาและตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) เพื่อให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น หรือรางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสิน
 
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ คงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาและตัดสินวรรณกรรมที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ซึ่งคณะอนุกรรมการมิได้ส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ พิจารณาและดำเนินการ

 

 
รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง

 

 

๑. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม ประเภทละ ๑ รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น ประเภทละ ๑ รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย(Shortlist) ประเภทละไม่เกิน ๑๐ รางวัลได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

 
วิธีการส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

 

๑) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ ของผู้เขียนหรือผู้ส่ง แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒) ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในระหว่างปี ๒๕๕๕ ต้องระบุชื่อหนังสือ หนังสือพิมพ์นิตยสาร วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เล่ม ที่มีผลงานนั้นตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พร้อมระบุวัน เดือน ปี และหมายเลขฉบับของนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ให้ชัดเจน หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งลิงค์ (Link) ผลงานที่เผยแพร่ดังกล่าวมาด้วย

๓) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่

 
 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย)

 
 
 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ