ReadyPlanet.com
dot dot
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”

“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” 

ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ ทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท
ตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในหัวข้อ “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย  ฝึกทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพราะ ภาษาไทย คือหัวใจของชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้รับรู้ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่มีความสำคัญของประเทศไทย
 ๓. เพื่อให้ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าตราฉัตร มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
 ๔. เพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ครูและผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
๕. เพื่อเป็นการสร้าง Brand Awareness อย่างต่อเนื่อง
 
กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในหัวข้อ “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๖

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับชั้น คือ
- ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔-๖
- มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน

๑. เขียนเรียงความในหัวข้อ “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลก” ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความ
๒. ใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ ความยาวของสำนวน ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ
๓. เขียนด้วยลายมือของตนเอง เรียบร้อยและอ่านง่าย โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด
๔. ใช้ตัวเลขไทย สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ไทย ถูกต้องตามอักขระวิธี
๕. นักเรียนแต่ละคนสามารถส่งผลงานเรียงความได้เพียงคนละ ๑ สำนวน เท่านั้น
๖. กรณีส่งผลงานในนามโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องมีหนังสือนำส่ง (ระบุจำนวนผลงานที่ส่งของนักเรียนแต่ละชั้นปี)
๗. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องมีคำว่า “ข้าวตราฉัตร ข้าวไทย เด็กไทย” แนบท้ายประวัติผู้ส่งผลงาน
๘. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องมีคำรับรองจากครู/อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทยแนบท้ายมาด้วย
๙. นักเรียนต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดให้ครบถ้วนในเอกสารที่ส่งผลงาน ตามรายละเอียดดังนี้

กติกาการแข่งขัน

๑. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๒. ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เขียนตรงตามหัวข้อเรื่องและมีประเด็นตามที่กำหนด
๕. มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
๖. สาระสำคัญของเรื่อง โดดเด่น กระชับ เข้าใจง่าย
๗. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๘. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๔ ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้

หมายเหตุ : การกำหนดกติกาการแข่งขัน จากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ระยะเวลาการส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ระยะเวลา ๓ เดือนครึ่ง หมดเขตการส่งผลงาน นับจากวันที่ในตราไปรษณีย์) โดยส่งผลงานมาได้ที่

๑. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ฝ่ายการตลาด ชั้น ๑๘)
- ๒๐๒ อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๒. สาขาข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการคัดเลือก ให้เหลือระดับ ๑๕ คน รวมจำนวน ๓๐ คน ทัศนศึกษา และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

- วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ทัศนศึกษา “ตามรอยข้าวหอมมะลิไทย” จ.ศรีสะเกษ
(นักเรียนจำนวน ๓๐ คน พร้อมครูที่ปรึกษา)

- วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖   ทัศนศึกษา โรงงานข้าวนครหลวง เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
และความทันสมัยของโรงงานข้าวที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด
(นักเรียนจำนวน ๓๐ คน พร้อมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง)

- วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖    แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมรับรางวัลและทุนการศึกษา
(ทางมูลนิธิข้าวไทยฯ และบริษัทฯ จะนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนวัน เวลา สถานที่ สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ)

หมายเหตุ : วันทัศนศึกษา และวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทางบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ (เหมาจ่ายตามระยะทางของแต่ละที่)
 
รางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมประกวดฯ รายละเอียดรางวัล (เท่ากันทั้ง ๒ ระดับ) ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ   ระดับละ ๑ รางวัล (รวม ๒ รางวัล)

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (รวม ๖๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลรองชนะเลิศ   ระดับละ ๑ รางวัล (รวม ๒ รางวัล)

ถ้วยรางวัลจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทฯ
ทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (รวม ๔๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลเกียรติคุณประกาศ ระดับละ ๕ รางวัล (รวม ๑๐ รางวัล)

โล่รางวัลจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทฯ
พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๕๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลชมเชย ระดับละ ๘ รางวัล (รวม ๑๖ รางวัล)

เกียรติบัตรจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทฯ
พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (รวม ๔๘,๐๐๐ บาท)

รางวัลปลอบใจ   ระดับละ ๑๕๐ รางวัล (รวม ๓๐๐ รางวัล)

เกียรติบัตรจากบริษัทฯ
พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท (รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

รวมรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ บาท

รางวัลสำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดฯ
รายละเอียดรางวัล (เท่ากันทั้ง ๒ ระดับ) ดังนี้

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ (จำนวน ๒ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๔๐,๐๐๐ บาท)

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (จำนวน ๒ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๒๐,๐๐๐ บาท)

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ (จำนวน ๑๐ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๒๕,๐๐๐ บาท)

โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย (จำนวน ๑๖ รางวัล)
เงินสนับสนุน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท/รางวัล (รวม ๒๔,๐๐๐ บาท)

รวมรางวัลสำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๐๐ บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ (ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ )

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์  ราชบัณฑิต สำนักราชบัณฑิต
๒. รองศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  นักวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
๓. คุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์    ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรท์
๔. ผู้แทนจากมูลนิธิข้าวไทยฯ    มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. อาจารย์สุมามาลย์  พงษ์ไพบูลย์   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๖. คุณวัฒนะ  บุญจับ      นักอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม
๗. คุณปัญญา  เจริญวงศ์     ที่ปรึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๘. คุณประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท์    รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
๙. คุณสุเมธ  เหล่าโมราพร     ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : ก่อนการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ คณะอนุกรรมการตัดสินรอบแรก โดยทีมคณะอาจารย์กลาง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
 ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ