ReadyPlanet.com
dot dot
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.

 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เชิญประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.3-ม.6) 
ภาคตะวันตก (สุพรรณบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม , ประจวบคีรีขันธ์) 
ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
----------------------------------------- 
1. ประเภทของกิจกรรม
การประชันกลอนสด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 - ม.6 ไม่จำกัดอายุ – เพศ ทีมละ 3 คน
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชันกลอนสด 
2.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.3 – ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสดได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
2.2 มีครู อาจารย์ ของโรงเรียน หรือผู้ปกครอง ควบคุม ดูแล ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กลอนสด
3. การส่งรายชื่อเข้าร่วมประชันกลอนสด
3.1 โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประชันกลอนสด ส่งรายชื่อได้ที่ 
- นายทองแถม นาถจำนง (นายกสมาคมนักกลอนฯ) อีเมลล์ – tongtham1955@yahoo.com , tongthamnatjumnong@gmail.com โทรศัพท์ -089 1234754 เฟสบุค – ทองแถม นาถจำนง 
ที่อยู่ ทองแถม นาถจำนง 713 ซอย 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
- เว็บไซต์สมาคมนักกลอนฯ thaipoet.net 
- อาจารย์ ถวัลย์ พึ่งเงิน เลขาธิการสมาคมนักกลอนฯ tawan1090@gmail.com 
3.2 กำหนดส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
4. หลักเกณฑ์การประชันกลอนสด
4.1 การประชันกลอนสดจะแข่งขันพร้อมกันทุกทีม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกลอนสด ตามหัวข้อที่กรรมการกำหนด ดังนี้ 
1) กลอนสักวา 1 กระทู้ 
2) กลอนสุภาพ 1 กระทู้ 
3) กลอนดอกสร้อย 1 กระทู้
4.2 การประชันกลอนสดแต่ละกระทู้ จะใช้เวลากระทู้ละ 8 นาที แต่ละทีมเมื่อแต่งกลอนสดเสร็จแล้วต้องเขียนสำนวนกลอนด้วยลายมือบรรจง ชัดเจน ส่งคณะกรรมการ โดยให้เวลา 3 นาที
5. หลักเกณฑ์การตัดสิน/ประเมินผลงานกลอนสดนักเรียน
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานการเขียนกลอนสดในแต่ละกระทู้ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ฉันทลักษณ์ เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา สำนวนโวหาร และความคิดสร้างสรรค์ 
6. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
7. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา (ชนะเลิศ 5000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 2000 บาท ชมเชย 1000 บาท) 
โรงเรียนชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันตก เข้าแข่งขันแต่งกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน วันที่ 10 ธันวาคม 2556 
8. กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชันกลอนสด และการแต่งกาย
กำหนดแข่งขันประชันกลอนสดวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
รับรายงานตัว 08.30 – 10.30 น.
กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย 9.30 - 11.00 น.
เริ่มประชันกลอนสด 11.00 – 12.00 น
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 .- 13.00 น.
กิจกรรมส่งเสริมวรรณศิลป์ 13.00 – 14.00 น.
ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด 14.15 – 15.00 น.

ผู้ประกาศ -ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมฯ
(สถานที่แข่งขัน -
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี)
ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ