ReadyPlanet.com
dot dot
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “มิตรภาพ"

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ มิตรภาพ

จำนวน 16 ชิ้น

 

1. นฤเบศ

ส่งทางอีเมล์

มิตรภาพ (1. นฤเบศ) ส่งครั้งแรก มีแก้ไข

มีมิตรชีวิตสุข                 พบเรื่องทุกข์หาทางแก้

มิให้ใครรังแก                                 คอยดูแลยามเราท้อ

"อกหักอยากร้องไห้"                        เพื่อนปลอบใจให้สู้ต่อ

สอบตกไม่ด่าทอ                             กลับบอกว่าเริ่มใหม่ทัน

ดื่มเหล้าเพื่อนเราห้าม                     ไม่ประณามยามโศกศัลย์

เพื่อนแท้คอยผลักดัน                       ให้มีวันที่ได้ดี

ติดยาหาทางช่วย                            ไม่ร่วมด้วยให้หลีกหนี

รักเราเท่าชีวี                                  นี่แหละเพื่อนทุกเวลา

ทำงานช่วยกันได้                            รู้แก้ไขไร้ปัญหา

เพื่อนดีมีธรรมา                                 คือมิ่งมิตรชีวิตตน

เพื่อนกินอย่าไปเลี้ยง                        เพราะคบเพียงแค่หวังผล

ไร้ทรัพย์ยามอับจน                          ก็ทิ้งไปไม่เหลียวมอง

คบเพื่อนดูให้ลึก                                         ใช้สำนึกและสมอง

เพื่อนแท้สร้างทางทอง                   เสริมครรลองของชีวา

เกิดมามี พราก-พบ                         จงเลือกคบด้วยปัญญา

ผ่านสุข ทุกข์กันมา                         อย่าลืมเลือนเพื่อนของเรา

..................................... (1. นฤเบศ) ......................................

 

2. นฤเบศ

ส่งทางอีเมล์

มิตรภาพ (2. นฤเบศ แก้ไขครั้งที่ 1)

มีมิตรชีวิตสุข                 พบเรื่องทุกข์หาทางแก้

มิให้ใครรังแก                                 คอยดูแลยามเราท้อ

"อกหักอยากร้องไห้"                        เพื่อนปลอบใจให้สู้ต่อ

สอบตกไม่ด่าทอ                             กลับบอกว่าเริ่มใหม่ทัน

ดื่มเหล้าเพื่อนเราห้าม                     ไม่ประณามยามโศกศัลย์

เพื่อนแท้คอยผลักดัน                       ให้มีวันที่ได้ดี

ติดยาหาทางช่วย                            ไม่ร่วมด้วยให้หลีกหนี

รักเราเท่าชีวี                                  นี่แหละเพื่อนทุกเวลา

ทำงานช่วยกันได้                            รู้แก้ไขไร้ปัญหา

เพื่อนดีมีธรรมา                                 คือมิ่งมิตรชีวิตตน

เพื่อนกินอย่าไปเลี้ยง                        เพราะคบเพียงแค่หวังผล

ไร้ทรัพย์ยามอับจน                          ก็ทิ้งไปไม่เหลียวมอง

คบเพื่อนดูให้ลึก                                         ใช้สำนึกและสมอง

เพื่อนแท้สร้างทางทอง                    เสริมครรลองของชีวา

เกิดมามี พราก-พบ                         จงเลือกคบด้วยปัญญา

ผ่านสุข ทุกข์กันมา                         อย่าลืมเลือนเพื่อนของเรา

..................................... (2. นฤเบศ แก้ไขครั้งที่ 1)......................................

 

3. วิษณุ

ส่งทางอีเมล์

มิตรภาพ (3. วิษณุ) ส่งครั้งแรก มีแก้ไข

รักเพื่อนเหมือนพี่น้อง                          รู้ปรองดองเอาใจใส่

ช่วยเหลือด้วยจริงใจ                            รู้นิสัยใจตรงกัน

รวยจนเพื่อนกันหมด                           มิกำหนดชาติเผ่าพันธุ์

สานรักต้องแบ่งปัน                             มีน้ำใจสร้างไมตรี

เคารพสิทธิ์ของเพื่อน                           รักเขาเหมือนรักชีวี

เพื่อนแท้แค่หนึ่งมี                                มิเหน็ดหนาวทางยาวไกล

ยอมรับและให้เกียรติ                           หยุดหยามเหยียดจะได้ไหม!

ความรักตรงกลางใจ                           มอบให้ใครก็งดงาม

เกิดมาต่างพ่อแม่                                  เราเพื่อนแท้ร่วมเขตคาม

ธงชาติประกาศนาม                             มิตรภาพทาบแผ่นดิน

มาเถิดทอดหน้ากาก                            พูดกันจากใจทั้งสิ้น

ล้อมวงชง รัก ริน                           มิดื่มเหล้าก็เข้าใจ

ช่วยกันสรรค์บ้านเกิด                          จนเลอเลิศ แผ่นดินไทย

ด้วยจิตคิดอภัย                                     สร้างโลกสวยด้วยความดี

มิตรภาพฉาบรอยยิ้ม                            ดูเอิบอิ่มอวลไมตรี

ฟื้นรักสามัคคี                                      ชาติเรานี้ก็งดงาม

..................................... (3. วิษณุ) ......................................

 

 

 

 

 

 

4. วิษณุ

ส่งทางอีเมล์

มิตรภาพ (4. วิษณุ แก้ไขครั้งที่ 1)

รักเพื่อนเหมือนพี่น้อง                          รู้ปรองดองเอาใจใส่

ช่วยเหลือด้วยจริงใจ                            รู้นิสัยใจตรงกัน

รวยจนเพื่อนกันหมด                           มิกำหนดชาติเผ่าพันธุ์

สานรักต้องแบ่งปัน                             มีน้ำใจสร้างไมตรี

เคารพสิทธิ์ของเพื่อน                           รักเขาเหมือนรักชีวี

เพื่อนแท้แค่หนึ่งมี                                มิเหน็บหนาวทางยาวไกล

ยอมรับและให้เกียรติ                           หยุดหยามเหยียดจะได้ไหม!

ความรักตรงกลางใจ                           มอบให้ใครก็งดงาม

เกิดมาต่างพ่อแม่                                  เราเพื่อนแท้ร่วมเขตคาม

ร่วมชาติประกาศนาม                          มิตรภาพอาบดวงจินต์

มาเถิดถอดหน้ากาก                            พูดกันจากใจทั้งสิ้น

ล้อมวงชง รัก ริน                           มิดื่มเหล้าก็เข้าใจ

ช่วยกันสรรค์บ้านเกิด                          จนเลอเลิศแผ่นดินไทย

ความผิดจิตอภัย                                  สร้างโลกสวยด้วยความดี

มิตรภาพฉาบรอยยิ้ม                            ดูเอิบอิ่มอวลไมตรี

ฟื้นรักสามัคคี                                      ชาติเรานี้ก็งดงาม

..................................... (4. วิษณุ แก้ไขครั้งที่ 1) ......................................

 

5. นฤเบศ

ส่งทางอีเมล์

มิตรภาพ (5. นฤเบศ)

 

                        ยามยิ้มระบายแย้ม                นวลเนื้อแก้มก็สดใส

                        ดุจรักระบายใจ                                 ยิ้มมอบให้สื่อไมตรี

                        สุขเจือในเนื้อยิ้ม                               คือภาพพิมพ์ไทยเรามี

                        คู่นามแห่งความดี                             บริสุทธิ์-สบายใจ

                        การไหว้-ทักทาย-กราบ                      มิตรภาพระหว่างวัย

                        บ่งชี้วิถีไทย                                      เรายึดถือสื่อสัมพันธ์

                        เชื่อมใจไว้ทุกผู้                                 เราเชิดชูสมานฉันท์

                        มีสุขร่วมแบ่งปัน                              มีทุกข์พลันพร้อมเผชิญ

                        มีบ้างทางท่วมหมอก                        อาจเดินออกนอกทางเดิน

                        ทุกเมื่อทุกข์เหลือเกิน                        เลือกทางถอยตามรอยธรรม

                        อภัย-ละใจโกรธ                               เอ่ย ขอโทษ กันสักคำ

                        ใช้รักเข้าชักนำ                                 ฟื้นภาพเก่าวันเรายิ้ม

                        มิตรภาพสร้างไว้                              ป้อนหัวใจไม่รู้อิ่ม

                        สุขฉาบทุกภาพพิมพ์                         นี่แหละความงามอย่างไทย

                        ยามยิ้มระบายแย้ม                            แก้มทุกแก้มนั้นสดใส

                        สร้างหวังพลังใจ                              อย่ายอมให้...ใครทำลาย...

..................................... (5. นฤเบศ) ......................................

 

6. พิมพ์วาส

ส่งทางอีเมล์

-มิตรภาพ- (6. พิมพ์วาส) ส่งครั้งแรก มีแก้ไข

 

     ๏ กลมเกลียวและเหนียวแน่น      รวมผืนแผ่นเป็นปึกสาร

สัมพันธ์ร้อยมั่นมาน                       มิตรภาพเอิบอาบไกล       

     ๏ มิ่งมิตรสนิทเชื้อ                                 คอยกูลเกื้อยามทุกข์ไถ

มอบหวังกำลังใจ                                        บริสุทธิ์ผุดพิราม

     ๏ ตั้งหลักแม้นหลักล้ม                 โศกโถมหลงพงหนาม

ยื่นมือยื้อดึงยาม                                          ผ่านก้าวเดินเผชิญตรอม           

     ๏ แม้ต่างชั้นวรรณะ                              ขาว-ดำคละรักบ่มหอม

สมัครสมานล้อม                                        พันธุ์รักแทรกแตกผลิแย้ม

     ๏ ถึงวงศ์พงศ์เผ่าต่าง                             อารีกว้างเติมต่อแต้ม

มอบจิตชื่นชิดแซม                                     ซื่อสัตย์ส่งสื่อสารมา

     ๏ นิยามหลากความหลาย             ยากบรรยายสรรค์คัดหา

เกินชี้คำตีตรา                                             ค้นนำเนื้อคำปรายเปรย              

     ๏ หากโลกพัดโบกฉาบ                มิตรภาพผลิผลเผย

สงบสันติเชย                                             รมเยศทุกเขตแดน...

     ๏ สะพรั่งบานสานมิตร                ทั่วทุกทิศถิ่นถานแถน

มั่นหมายมิคลายแคลน                      เพราะทุกผู้รู้เกื้อกูล

     ๏ 'มิตรภาพ'...ฉาบรัก                            ปลูกฟูมฟักมิดับสูญ

มวลมิตรสนิทพูน                                       ทั่วมุมผืนปฐพี ๚ะ๛

..................................... (6. พิมพ์วาส) ......................................

 

7. พิมพ์วาส

ส่งทางอีเมล์

-มิตรภาพ- (7. พิมพ์วาส) แก้ไขครั้งที่ 1 มีแก้ไขเพิ่มเติม

 

     ๏ กลมเกลียวและเหนียวแน่น      รวมผืนแผ่นเป็นปึกสาร

สัมพันธ์ร้อยมั่นมาน                                   มิตรภาพเอิบอาบไกล       

     ๏ มิ่งมิตรสนิทเชื้อ                                 คอยกูลเกื้อยามทุกข์ไถ

มอบหวังกำลังใจ                                        บริสุทธิ์ผุดพิราม

     ๏ ตั้งหลักแม้นหลักล้ม                 โศกโถมจมหลงพงหนาม

ยื่นมือยื้อดึงยาม                                          ผ่านก้าวเดินเผชิญตรอม           

     ๏ แม้ต่างชั้นวรรณะ                              ขาว-ดำคละรักบ่มหอม

สมัครสมานล้อม                                        พันธุ์รักแทรกแตกผลิแย้ม

     ๏ แม้นวงศ์พงศ์เผ่าต่าง                อารีกว้างเติมต่อแต้ม

มอบจิตชื่นชิดแซม                           ซื่อสัตย์ส่งสื่อสารมา

     ๏ นิยามหลากความหลาย             ยากบรรยายสรรค์คัดหา

เกินชี้คำตีตรา                                             ค้นนำเนื้อคำปรายเปรย              

     ๏ หากโลกพัดโบกฉาบ                มิตรภาพผลิผลเผย

สงบสันติเชย                                             รมเยศทุกเขตแดน...

     ๏ สะพรั่งบานสานมิตร                 ทั่วทุกทิศถิ่นถานแถน

มั่นหมายมิคลายแคลน                       เพราะทุกผู้รู้เกื้อกูล

     ๏ 'มิตรภาพ'...ฉาบรัก                            ปลูกฟูมฟักมิดับสูญ

มวลมิตรสนิทพูน                              ทั่วมุมผืนปฐพี ๚ะ๛

..................................... (7. พิมพ์วาส แก้ไขครั้งที่ 1) ......................................

 

8. พิมพ์วาส

ส่งทางอีเมล์

-มิตรภาพ- (8. พิมพ์วาส) แก้ไขครั้งที่ 2 มีแก้ไขเพิ่มเติม

 

     ๏ กลมเกลียวและเหนียวแน่น      รวมผืนแผ่นเป็นปึกสาร

สัมพันธ์ร้อยมั่นมาน                                   มิตรภาพเอิบอาบไกล       

     ๏ มิ่งมิตรสนิทเชื้อ                                 คอยกูลเกื้อยามทุกข์ไถ

มอบหวังกำลังใจ                                        บริสุทธิ์ผุดพิราม

     ๏ ตั้งหลักแม้นหลักล้ม               โศกโถมจมหลงพงหนาม

ยื่นมือยื้อดึงยาม                                          ผ่านก้าวเดินเผชิญตรอม           

     ๏ แม้ต่างชั้นวรรณะ                              ขาว-ดำคละรักบ่มหอม

สมัครสมานล้อม                                        พันธุ์รักแทรกแตกผลิแย้ม

     ๏ ถึงวงศ์พงศ์เผ่าต่าง                             อารีกว้างเติมต่อแต้ม

มอบจิตชื่นชิดแซม                                     ซื่อสัตย์ส่งสื่อสารมา

     ๏ นิยามหลากความหลาย           ยากบรรยายสรรคัดหา

เกินชี้คำตีตรา                                             ค้นนำเนื้อคำปรายเปรย              

     ๏ หากโลกพัดโบกฉาบ                มิตรภาพผลิผลเผย

สงบสันติเชย                                             รมเยศทุกเขตแดน...

     ๏ สะพรั่งบานสานมิตร                ทั่วทุกทิศถิ่นถานแถน

มั่นหมายมิคลายแคลน                                เพราะทุกผู้รู้เกื้อกูล

     ๏ 'มิตรภาพ'...ฉาบรัก                            ปลูกฟูมฟักมิดับสูญ

มวลมิตรสนิทพูน                                       ทั่วมุมผืนปฐพี ๚ะ๛

..................................... (8. พิมพ์วาส แก้ไขครั้งที่ 2) ......................................

 

9. พิมพ์วาส

ส่งทางอีเมล์

-มิตรภาพ- (9. พิมพ์วาส) แก้ไขครั้งที่ 3

 

     ๏ กลมเกลียวและเหนียวแน่น      รวมผืนแผ่นเป็นปึกสาร

สัมพันธ์ร้อยมั่นมาน                         มิตรภาพเอิบอาบไกล       

     ๏ มิ่งมิตรสนิทเชื้อ                                 คอยกูลเกื้อยามทุกข์ไถ

มอบหวังกำลังใจ                                        บริสุทธิ์ผุดพิราม

     ๏ ตั้งหลักแม้นหลักล้ม                 โศกโถมจมหลงพงหนาม

ยื่นมือยื้อดึงยาม                              ผ่านก้าวเดินเผชิญตรอม           

     ๏ แม้ต่างชั้นวรรณะ                              ขาว-ดำคละรักบ่มหอม

สมัครสมานล้อม                                        พันธุ์รักแทรกแตกผลิแย้ม

     ๏ ถึงวงศ์พงศ์เผ่าต่าง                             อารีกว้างเติมต่อแต้ม

มอบจิตชื่นชิดแซม                                     ซื่อสัตย์ส่งสื่อสารมา

     ๏ นิยามหลากความหลาย             ยากบรรยายสรรคัดหา

เกินชี้คำตีตรา                                             ค้นนำเนื้อคำปรายเปรย              

     ๏ หากโลกพัดโบกฉาบ                มิตรภาพผลิผลเผย

สงบสันติเชย                                             รมเยศทุกเขตแดน...

     ๏ สะพรั่งบานสานมิตร                ทั่วทุกทิศถิ่นฐานแถน

มั่นหมายมิคลายแคลน                                เพราะทุกผู้รู้เกื้อกูล

     ๏ 'มิตรภาพ'...ฉาบรัก                            ปลูกฟูมฟักมิดับสูญ

มวลมิตรสนิทพูน                                       ทั่วมุมผืนปฐพี ๚ะ๛

..................................... (9. พิมพ์วาส แก้ไขครั้งที่ 3) ......................................

 

10. วิษณุ

ส่งทางอีเมล์

บทเรียนจากกีฬาสี (10. วิษณุ)

 

                        มือจับประทับมือ                ภาพที่สื่อประทับใจ

                        ฮูเล่! เสียงเฮชัย                                กีฬาสีวัยประถม

                        ซุบซิบวางแผนรุก                            เปลี่ยนรับ-บุกได้อารมณ์

                        สองฝั่งรับคำชม                               ชนะพ่ายผูกไมตรี

                        ในกรอบกติกา                                  นักกีฬาทำหน้าที่

                        วัยเยาว์เข้าใจดี                                 แม้นมีบ้างหลั่งน้ำตา

                        ครูสอนวันก่อนเก่า                           นำทางเรารู้คุณค่า

                        โลกนี้คือกีฬา                                   ชนะแพ้ไม่แน่นอน

                        รางวัลอาจสูงค่า                               ไม่เหนือกว่ามิตรอาทร

                        น้ำใจไม่เคยจร                                  จากมิตรแท้ดูแลกัน

                        “สัตย์ซื่อ คือหลักคิด            ใช้สร้างมิตรจิตผูกพัน

                        “จริงใจ ให้สำคัญ                 แม้นเพื่อนผิดคิดตักเตือน

                        มิตรภาพอบอุ่นไทย                   อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือน

                       สายเลือดมิพร่าเลือน                          ไทยทั้งผองมิตรของเรา

                        ขอบคุณ...กีฬาสี                              สิ่งดีดีในวันเก่า

                        สายใยแห่งวัยเยาว์                            โปรดจงฟื้น...หวนคืนมา...

..................................... (10. วิษณุ) ......................................

 

11. ชูสิน

ส่งทางไปรษณีย์

คำว่า “มิตรภาพ(11. ชูสิน)

 

            คำว่า มิตรภาพ”                        บอกให้ทราบถึงความดี

คือต้นแห่งไมตรี                          ดอกคลี่บานนานยาวยืน

            คำว่า มิตรภาพ”                        ไม่มีดาบมีดหอกปืน

ไม่ทุกข์ไม่ขมขื่น                          ทั้งสดชื่นสุขภิรมย์

            คำว่า มิตรภาพ”                        ย่อมเอิบอาบอิ่มอุดม

ทั่วโลกต่างนิยม                           ความใกล้ชิดมิตรไมตรี

            คำว่า มิตรภาพ”                        เปรียบกุหลาบล้วนหลากสี

รวมช่อก่อความดี                        ด้วยธรรมะพร้อมอภัย

            คำว่า มิตรภาพ”                        ไม่ต้องอาบเลือดรินไหล

หวานคำฉ่ำชื่นใจ                                    ใสน้ำจิตรเป็นอาจิณ

            คำว่า มิตรภาพ”                        จงทับทาบทุกแผ่นดิน

ความรักจักโรยริน                        ทั่วโลกหล้าล้วนร่มเย็น

..................................... (11. ชูสิน) ......................................

 

12. สุภัชชา

ส่งทางไปรษณีย์

ผูกมิตรภาพไว้ ผูกน้ำใจนาน (12. สุภัชชา)

 

โลกนี้มีมนุษย์                 ซึ่งมิหยุดการสร้างสรรค์

สังคมกลมเกลียวกัน                    อยู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชน

            มีวัฒนธรรม                   ขนบนำอเนกผล

มีศาสน์เสริมมงคล                      คู่ควรแท้แก่ความดี

            พักตร์พริ้มยิ้มทักทาย        ด้วยมุ่งหมายมากไมตรี

เป็นไทยในวิถี                             ประเพณีนั้นงดงาม

            ผูกมิตรผูกสัมพันธ์           ให้คงมั่นอยู่ทุกยาม

พรายพิมพ์ยิ้มสยาม                      ล่ำลือไกลไปทั่วแดน

            ผูกมิตรภาพไว้                ผูกน้ำใจให้เนาแน่น

น้ำใจไม่ขาดแคลน                       คล้องความดีทุกวี่วัน

            เอื้อจิตมิตรภาพ               ซึ้งซึมซาบอาบสุขสันต์

สานใจให้แก่กัน                          สานสัมพันธ์อันยืดยาว

            สานรักฟักฟูจิต               สานชีวิตสู่ดวงดาว

สานมิตรภาพยาว                                    สานเรื่องราวรักดำรง

            เมื่อมิตรภาพมี                สามัคคีย่อมมั่นคง

ทั่วโลกร่วมโบกธง                       มิตรภาพตราบนิรันดร์

..................................... (12. สุภัชชา) ......................................

 

13. ณัฐชริชา

ส่งทางไปรษณีย์

ผูกมิตรผูกไมตรี (13. ณัฐชริชา)

 

            ผูกมิตรผูกไมตรี               คือความดีอันอุดม

เป็นคนในสังคม                          ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

            รวมอยู่เป็นหมู่เหล่า         มีพงศ์เผ่ามีสัมพันธ์

มีรักเป็นสำคัญ                            มีสังคมอุดมการณ์

            มีโลภมีโกรธหลง ทุกเผ่าพงศ์เป็นพื้นฐาน

โศกเศร้าและร้าวราน                   คือเรื่องราวของชาวชน

            ผูกมิตรผูกความดี            เป็นศักดิ์ศรีเสริมส่งผล

เสริมสร้างทางกุศล                      คือหนทางวิถีไทย

            ผูกมิตรภาพสร้าง                        สัมพันธ์ต่างตอบแทนใจ

สังคมอุดมชัย                              ด้วยความรักเกียรติศักดิ์ศรี

            ชนใดหากไร้มิตร เหมือนมีจิตผิดวิถี

อยู่เดียวเปลี่ยวฤดี             ต้องว้าเหว่ไหวอาวรณ์

            ผูกมิตรภาพไว้                สุขสมัยสโมสร

ห่วงหาและอาทร                                    เพื่อนทุกทิศมิตรทุกทาง

            ทุกชาติศาสนา                หมั่นคบหาไม่เหินห่าง

ผูกมิตรภาพสร้าง                                    สุขสดใสไปนิรันดร์

..................................... (13. ณัฐชริชา) ......................................

 

14. อรัญยา 

ส่งทางไปรษณีย์

ทอรักถักเยื่อใย รินน้ำใจให้แก่กัน (14. อรัญยา)

 

            อัน มิตรภาพนั้น         ผูกให้มั่นด้วยไมตรี

ผูกมิตรผูกความดี                        คือวิถีความเป็นไทย

            แสงแห่ง มิตรภาพ”       ย่อมซึมซาบสู่กลางใจ

ปวงชนทุกเพศวัย                        ผูกมิตรไว้ในแนวทาง

            อัน มิตรภาพแท้          ไม่เปลี่ยนแปรไม่อับปาง

รักจริงไม่จืดจาง                          สร้างสัมพันธ์ให้มั่นคง

            คุณแห่ง มิตรภาพ”        บอกให้ทราบอานิสงส์

ผูกใจให้ยืนยง                              ผูกเยื่อใยให้ยืนยาว

            ผูกมิตรสนิทเหมือน         กับดวงเดือนคู่ดวงดาว

เปรียบจันทร์ส่องสกาว                 แสงพราวพรมโลกร่มเย็น

            สร้าง มิตรภาพให้       โลกพ้นภัยไร้ลำเค็ญ

ทั่วโลกต้องการเห็น                      มิตรภาพผ่องทุกวัน

            ทอรักถักเยื่อใย                รินน้ำใจให้แก่กัน

เพื่อ มิตรภาพอัน                     ดำรงมั่นนิรันดร์เอย

..................................... (14. อรัญยา) ......................................

 

 

 

15. ธิติสรรค์

ส่งทางเว็บบอร์ด

 มิตรภาพความเป็นเพื่อน (15. ธิติสรรค์) ส่งครั้งแรก มีแก้ไข

 

เพียงมิตรสะกิดก้อย                     สุขน้อยน้อยก็ยิ่งใหญ่

เพียงสบแววตาใส                       ก็สื่อใจที่จริงจัง

เส้นทางทุกย่างก้าว                      หลากเรื่องราวแห่งความหลัง

หล่อรวมเป็นพลัง                        สร้างมิตรภาพให้หยัดยืน

ชีวิตหลากอารมณ์                       บ้างสุขสม บ้างขมขื่น

แม้ยากลำบากฝืน                                    ร่วมฝ่าไปในทุกที

สามัคคีปรองดอง                        รักเพื่อนพ้องเหมือนน้องพี่

น้ำจิตมิตรไมตรี                           ความหวังดีมีให้กัน

เราล้มเพื่อนพาลุก                        มาร่วมทุกข์...ก่อนสุขสันต์

หยัดกล้าฝ่าประจัญ                      ผูกสัมพันธ์ด้วยกันไป

มนุษย์อยู่ร่วมกัน                         บนโลกอันกว้างและไกล

ต้องหมั่นปันน้ำใจ                       ใช่หวังได้เพียงฝ่ายเดียว

เหมือนเชือกมัดปมมั่น                 กระหวัดพันจนฟั่นเกลียว

มัดไม้รวบปลายเรียว                    ยากหักล้างอย่างง่ายดาย

จากแรกเริ่มรู้จัก                          กลายเป็นรักที่ทักทาย

ชีพนี้มีเพื่อนตาย                          วันสุดท้ายก็สุขพลัน

มิตรภาพความเป็นเพื่อน              มิอาจเลือนหรือเปลี่ยนผัน

แม้ผ่านกี่วารวัน                          เป็นเพื่อนกันตลอดไป

เพื่อนพ้องคือแขนขา                    โบราณว่าค่ายิ่งใหญ่

สร้างสมสังคมไทย                      รักกันไว้...ไทยเจริญ!

..................................... (15. ธิติสรรค์) ......................................

 

16. ธิติสรรค์

ส่งทางเว็บบอร์ด

 มิตรภาพความเป็นเพื่อน (16. ธิติสรรค์) แก้ไขครั้งที่ 1

 

เพียงมิตรสะกิดก้อย                     สุขน้อยน้อยก็ยิ่งใหญ่

เพียงสบแววตาใส                       ก็สื่อใจที่จริงจัง

เส้นทางทุกย่างก้าว                      หลากเรื่องราวแห่งความหลัง

หล่อรวมเป็นพลัง                        สร้างมิตรภาพให้หยัดยืน

ชีวิตหลากอารมณ์                       บ้างสุขสม บ้างขมขื่น

แม้ยากลำบากฝืน                                    ร่วมฝ่าไปในทุกที

สามัคคีปรองดอง                        รักเพื่อนพ้องเหมือนน้องพี่

น้ำจิตมิตรไมตรี                           ความหวังดีมีให้กัน

เราล้มเพื่อนพาลุก                        มาร่วมทุกข์...ก่อนสุขสันต์

หยัดกล้าฝ่าประจัญ                      ผูกสัมพันธ์ด้วยกันไป

มนุษย์อยู่ร่วมกัน                         บนโลกอันกว้างและไกล

ต้องหมั่นปันน้ำใจ                       ใช่หวังได้เพียงฝ่ายเดียว

เหมือนเชือกมัดปมมั่น                 กระหวัดพันจนฟั่นเกลียว

มัดไม้รวบปลายเรียว                    ยากหักล้างอย่างง่ายดาย

จากแรกเริ่มรู้จัก                          กลายเป็นรักที่ทักทาย

ชีพนี้มีเพื่อนตาย                          วันสุดท้ายก็สุขพลัน

มิตรภาพความเป็นเพื่อน              มิอาจเลือนหรือเปลี่ยนผัน

แม้ผ่านกี่วารวัน                          เป็นเพื่อนกันตลอดไป

เพื่อนพ้องคือแขนขา                    โบราณว่าค่ายิ่งใหญ่

สร้างสมสังคมไทย                      รักกันไว้...ไทยเจริญ!

..................................... (16. ธิติสรรค์ แก้ไขครั้งที่ 1) ......................................
กาพย์ยานี ๑๑ 2556

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “สากล"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “วัฒนธรรม"bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ