ReadyPlanet.com
dot dot
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖

ประกาศสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
รอบชิงชนะเลิศ 

ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อส่งเสริมการเขียนงานร้อยกรองสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกวีนิพนธ์เป็นกรรมการตัดสิน บัดนี้การตัดสินประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ รอบชิงชนะเลิศ แล้วเสร็จเรียบร้อย ปรากฏผล ดังนี้

 

ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

เด็กชายวิษณุ ทับน้อย ผลงาน “บทเรียนจากกีฬาสี”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

เด็กชายวิษณุ ทับน้อย ผลงาน “สากล”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ ผลงาน “วัฒนธรรม”

 

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

นายอภิสิทธิ์ โยวบุตร ผลงาน “วัฒนธรรม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

นายแมน  คล้ายสุวรรณ นามปากกา นายโยผลงาน ฉันชื่อมิตรภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

นายอภิสิทธิ์ โยวบุตร นามปากกา คนเก่งฟ้าประทานผลงาน “สากล”

 

ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

นายสิชล สะอิมิ ผลงาน “กบใน-นอก กะลา กับโลกสากล”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

นายวุธธา ไทยสันทัด นามปากกา “พรายม่าน”

ผลงาน “เปลือกที่เปราะบาง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

นายจักรพงษ์  ศรีผ่องงาม นามปากกา “ณ คะนึง”

ผลงาน “วัฒนสยาม”

คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

๑. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์      ประธานกรรมการตัดสิน

๒. ยุทธ โตอดิเทพย์     กรรมการ

๓. โชคชัย บัณฑิต                       กรรมการ  

๔. นิภา บางยี่ขัน                          กรรมการ

๕. สุธีร์ พุ่มกุมาร                           กรรมการ

๖. ทองแถม นาถจำนง                  กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 


 

 ประกาศสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อส่งเสริมการเขียนงานร้อยกรองสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย
  โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกวีนิพนธ์เป็นกรรมการตัดสิน บัดนี้การตัดสินประกวดร้อยกรองออนไลน์ ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วเสร็จเรียบร้อย ปรากฏผล ดังนี้ 

ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ สากล

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายวิษณุ ทับน้อย (สำนวนที่ ๔ สากล (แก้ไขครั้งที่ ๑))

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ (สำนวนที่ ๕ สากล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไม่มี

รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุภัชชา  นารี (สำนวนที่ ๙ กาชาดสากล)

รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐชริกา  แดงมูล (สำนวนที่ ๑๐ ศาสนาพุทธศาสนาสากล)

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ สากล

รางวัลชนะเลิศ “คนเก่งฟ้าประทาน” (สำนวนที่ ๑ สากล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวธฤตวัน  จีนสายใจ (สำนวนที่ ๙ อะไรแน่นั้นหรือคือสากล ? )

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไม่มี

รางวัลชมเชย นางสาววรรณภา  ผดาวัน (สำนวนที่ ๑๒ ศาสนาสากล)

ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ สากล

รางวัลชนะเลิศ นายสิชล สะอิมิ (สำนวนที่ ๒๖ กบใน-นอก กะลา กับโลกสากล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “พรายม่าน” (สำนวนที่ ๖สากล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ไม่มี

รางวัลชมเชย “เชษฐภัทร วิสัยจร” (สำนวนที่ ๑๙ หยดน้ำแห่งสากล)

รางวัลชมเชย ณ คะนึง(สำนวนที่ ๓๐ สากลโลก)

 

คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน

๑. ทองแถม นาถจำนง           ประธานกรรมการตัดสินฯ

๒. ยุทธ โตอดิเทพย์     กรรมการ

๓. พินิจ นิลรัตน์                           กรรมการ  

๔. อาจินต์ ศิริวรรณ    กรรมการ

๕. ยงยุทธ ใจซื่อดี                          กรรมการ

๖. เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร               กรรมการ

๗. ชื่นกมล ศรีสมโภชน์                กรรมการและเลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

นายทองแถม นาถจำนง

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตัดสินรอบรายปักษ์

 


 

 ประกาศสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อส่งเสริมการเขียนงานร้อยกรองสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย
  โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกวีนิพนธ์เป็นกรรมการตัดสิน บัดนี้การตัดสินประกวดร้อยกรองออนไลน์ ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ แล้วเสร็จเรียบร้อย ปรากฏผล ดังนี้

 ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ วัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ (สำนวนที่ ๔ วัฒนธรรม (แก้ไขครั้งที่ ๑))

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายวิษณุ ทับน้อย (สำนวนที่ ๕ วัฒนธรรม)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายธิติสรรค์  สีลา (สำนวนที่ ๗ วัฒนธรรมภูมิปัญญาคือรากฐานของวันนี้)

รางวัลชมเชย  เด็กชายชูสิน  สิทธิจันทร์ (สำนวนที่ ๑๒ ภาษากับวัฒนธรรม)

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ วัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ  นายอภิสิทธิ์ โยวบุตร (สำนวนที่ ๓ วัฒนธรรม)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวหรรษา ชัยเดช (สำนวนที่ ๕วัฒนธรรมคือธงชัย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ไม่มี

รางวัลชมเชย  นางสาวบุษกร เรืองเดช (สำนวนที่ ๑ วัฒนธรรม)

รางวัลชมเชย  นางสาววรรณภา  ผดาวัน (สำนวนที่ ๔ วัฒนธรรมไทยให้พ้นทาส)

รางวัลชมเชย นางสาวปคุณา  สังฆะงาม (สำนวนที่ ๖ วัฒนธรรมอาเซี่ยน)

ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ วัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ ณ คะนึง(สำนวนที่ ๓๓ วัฒนสยาม)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายสรศักดิ์  มีชื่น (สำนวนที่ ๔๓ วัฒนธรรมล้ำค่า)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “ธุลี” (สำนวนที่ ๒๐ วัฒนธรรมขัดขา)

รางวัลชมเชย นายฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล (สำนวนที่ ๖ ราชรถวัฒนธรรม)

 

คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน

๑. ทองแถม นาถจำนง  ประธานกรรมการตัดสินฯ

๒. ยุทธ โตอดิเทพย์ กรรมการ

๓. พินิจ นิลรัตน์ กรรมการ  

๔. อาจินต์ ศิริวรรณ กรรมการ

๕. ยงยุทธ ใจซื่อดี กรรมการ

๖. เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร กรรมการ

๗. ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ กรรมการและเลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

นายทองแถม นาถจำนง

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตัดสินรอบรายปักษ์

 


 

 ประกาศสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ปักษ์แรก เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อส่งเสริมการเขียนงานร้อยกรองสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย
  โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกวีนิพนธ์เป็นกรรมการตัดสิน บัดนี้การตัดสินประกวดร้อยกรองออนไลน์ ปักษ์แรก เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ แล้วเสร็จเรียบร้อย ปรากฏผล ดังนี้

 

ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ มิตรภาพ

รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายวิษณุ ทับน้อย (สำนวนที่ ๑๐ บทเรียนจากกีฬาสี)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ (สำนวนที่ ๕ มิตรภาพ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายชูสิน  สิทธิจันทร์ (สำนวนที่ ๑๑ คำว่ามิตรภาพ)

รางวัลชมเชย   เด็กหญิงอรัญยา  เย็นหา (สำนวนที่ ๑๔ ทอรักถักเยื่อใย รินน้ำใจให้แก่กัน)

รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฐชริชา  แดงมูล (สำนวนที่ ๑๓ ผูกมิตรผูกไมตรี)

รางวัลชมเชย เด็กชายธิติสรรค์  สีลา  (สำนวนที่ ๑๖ มิตรภาพความเป็นเพื่อน)

 

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ มิตรภาพ

รางวัลชนะเลิศ นายโย(สำนวนที่ ๖ ฉันชื่อมิตรภาพ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายอภิสิทธิ์ โยวบุตร (สำนวนที่ ๗ มิตรภาพ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวปคุณา  สังฆะงาม (สำนวนที่ ๑๑ ปลูกมิตร...ปลูกความดี)

รางวัลชมเชย นายอดิศร  แซ่ลิ้ม (สำนวนที่ ๙ อานุภาพแห่งมิตรภาพ)

รางวัลชมเชย นางสาวบุษกร เรืองเดช (สำนวนที่ ๕ มิตรภาพ)

 

ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ มิตรภาพ

รางวัลชนะเลิศ พรายม่าน(สำนวนที่ ๓๓ เปลือกที่เปราะบาง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายชาตรี ตราชู (สำนวนที่ ๒๔ จักรวาลมิตร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไม่มี

รางวัลชมเชย ฑีดา  ญาจันทร์” (สำนวนที่ ๖ สิ่งธรรมดา...ที่แสนอัศจรรย์)

รางวัลชมเชย นางสาววรรษมน  วัฏฏานนทท์ (สำนวนที่ ๓๑ มิตรภาพ) 

 

คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน

๑. ทองแถม นาถจำนง    ประธานกรรมการตัดสินฯ

๒. ยุทธ โตอดิเทพย์    กรรมการ

๓. พินิจ นิลรัตน์    กรรมการ   

๔. อาจินต์ ศิริวรรณ    กรรมการ

๕. ยงยุทธ ใจซื่อดี     กรรมการ

๖. เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร   กรรมการ

๗. ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ กรรมการและเลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

นายทองแถม นาถจำนง

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตัดสินรอบรายปักษ์

 
ข้อมูลร้อยกรองออนไลน์

ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่8 2558
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่7 ปี2557
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่7 2557
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่6 ปี2556
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่6 2556
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่5 ปี2555
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่5 2555
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่4 ปี2553 article
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ article
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่4 2553 article
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่3 ปี2552 article
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ article
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่3 2552
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่2 ปี2551
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่2 2551
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่1 ปี2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่1 2550
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่1 2550bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ