ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557

มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน

ด้วยมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเขียนเพื่อรับรางวัล “รพีพร” ตามหลักการรางวัลรพีพร ๔ ข้อ คือ

๑.เป็นนักเขียนอิสระ

๒.มีผลงานคุณภาพ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการพอสมควร

๓.เป็นผู้สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม  ในแนวทางเดียวกับสุวัฒน์ วรดิลก

๔.ยังมีชีวิตอยู่ และยังสร้างสรรค์งานอยู่ในปัจจุบัน 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้มอบรางวัลรพีพร ครั้งที่ ๔ แด่ นางศศิวิมล นทธี สุรเดชชะมงคล เจ้าของนามปากกา “นทธี ศศิวิมล” ความละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓ โดยกำหนดจัดงานคิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร” เพื่อระลึกถึงสองศิลปินแห่งชาติ   “สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี” และงานมอบรางวัล “รพีพร” ครั้งที่ ๔  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กทม.

มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเผยแพร่ข่าว และเชิญเข้าร่วมงานเพื่อทำข่าวเพื่อเผยแพร่ ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ                                          

(นายประยอม  ซองทอง)

ประธานมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน

………………………….

หลักการรางวัล “รพีพร”

เมื่อวัยหนุ่ม นายสุวัฒน์ วรดิลก หรือพี่อู๊ด เคยล้มป่วยเป็นวัณโรคถึงอาเจียนเป็นเลือด แต่ยังต้องเขียนหนังสือส่งต้นฉบับเพื่อช่วยแม่เลี้ยงดูน้อง ๆ หลังจากที่แม่แยกทางกับพ่อ ดังนั้น ต่อ  เมื่อเป็นนักเขียนเต็มตัว เขาจึงพร้อมช่วยเพื่อนเสมอ นั่นเป็นเหตุให้เขาจัดงานในปี ๒๕๑๑ เพื่อหาเงินช่วยนักเขียนป่วยหนักนาม “เลียว ศรีเสวก” หรือ “อรวรรณ” และใครต่อใครก็มักได้ยินเขาปรารภถึงเรื่องการจัดหาเงินสวัสดิการช่วยนักเขียนเสมอ ๆ และในสามสี่ปีหลังก่อนเสียชีวิต เขาดำริจะให้มีรางวัลรพีพร เพื่อช่วยเหลือนักเขียนด้วย แต่เสียชีวิตไปก่อน     

ปี ๒๕๕๑  มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียนฯ จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกนักเขียนเพื่อมอบรางวัลรพีพรขึ้น  โดยดำเนินการตามเจตจำนงของสุวัฒน์ วรดิลก หรือ “รพีพร” อย่างแน่วแน่ นั่นคือ ให้กำลังใจนักเขียนที่มีใจเป็นนักเขียนจริงแท้ โดยไม่มีเงื่อนไข  โดยกำหนดให้มีการมอบรางวัลทุก ๒ ปี รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักเขียนผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.เป็นนักเขียนอิสระ

๒.มีผลงานคุณภาพ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการพอสมควร

๓.เป็นผู้สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม  ในแนวทางเดียวกับสุวัฒน์ วรดิลก

๔.ยังมีชีวิตอยู่ และยังสร้างสรรค์งานอยู่ในปัจจุบัน

………………………….

กำหนดการ

โครงการระลึกถึงคุณูปการสองศิลปินแห่งชาติ

“สุวัฒน์ วรดิลก และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี”

มอบรางวัล “รพีพร” ครั้งที่ ๔ และงาน “คิดถึง “เพ็ญศรี-รพีพร” “อ่านบทกวี  เสวนา และร้องเพลง”

มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

ภาคเช้า ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่สุวัฒน์ วรดิลกและเพ็ญศรี พุ่มชูศรี และนักเขียนผู้ล่วงลับ

๑๑.๓๐ น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท ๕๕)

๑๓.๐๐ น ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น. วีดีทัศน์ “คิดถึงเพ็ญศรี-รพีพร”

ประธานมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน(ประยอม ซองทอง) กล่าวเปิดงาน

อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย(บูรพา อารัมภีร) กล่าวรำลึก “เพ็ญศรี-รพีพร”

นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ(สุเทพ วงศ์กำแหง) กล่าวรำลึก “เพ็ญศรี-รพีพร”

อ่านบทกวีระลึก “เพ็ญศรี-รพีพร”-ชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๔.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลรพีพร

วีดีทัศน์ประกาศเกียรติผู้ได้รับรางวัล ประยอม ซองทอง วันจักร วรดิลก  จีรวรรณ พนมยงค์ วรดิลก และฉัตรชัย วรดิลก ร่วมมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

๑๔.๓๐ น. เปิดใจ  ผู้ได้รับรางวัล

ดำเนินรายการโดยชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๕.๐๐ น. “วงวรรณเสวนาหัวข้อ “หลากรสวรรณกรรมรพีพร สะท้อนสังคมอย่างไร”

โดย  นักเขียน/ตัวแทนผู้จัดทำละคร/จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ดำเนินรายการโดย  พินิจ นิลรัตน์

๑๖.๓๐ น. เพลงกวี “เพ็ญศรี –รพีพร” จากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย สุเทพ วงศ์กำแหง(๗ เพลง)

๑๗.๓๐ น. นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ กล่าวปิดงาน

พิธีกรตลอดงาน /ญาดา อารัมภีร/เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

………………………….

ประวัติ “นทธี  ศศิวิมล”

“นทธี ศศิวิมล” นามจริงว่า ศศิวิมล นทธี สุรเดชชะมงคล เป็นบุตรนางนิตยาและนายทศพร มีน้องสาว 1 คน คือนางสาว ปัณฑัต เกิด(วันที่ ๘ พฤศิกายน ๒๕๒๓)และโตที่ อ.เมือง จ.ตาก เข้ามาเรียนต่อและทำงานในกทม.เมื่อปี 2541 ทำงานหลายอย่างตั้งแต่สมัยเรียน หลังจากนั้นออกมาทำงานประจำสามแห่งไล่เรียงกันดังนี้ คือครูโรงเรียนเอกชน พิสูจน์อักษรสำนักพิมพ์ และนักจิตวิทยาคลินิก ปัจจุบันใช้ชีวิตกับสามี(ติณ นิติกวินกุล นักเขียนนามปากกา “จารี จันทราภา”) และเลี้ยงลูก(ไอย์ นิติกวินกุล) เขียนหนังสือเลี้ยงชีพ ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย อยู่ที่ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การศึกษา

ระดับประถม ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ระดับมัธยม ร.ร.ผดุงปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.2545 และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.2552

รางวัลทางวรรณกรรม

* ปี 2550 เรื่องสั้น “กระต่ายตายแล้ว’ เข้ารอบสุดท้าย รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

* ปี พ.ศ.2551  เรื่องสั้น ‘ดอยรวก’ ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยม รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

* ปี พ.ศ.2552 วรรณกรรมเยาวชน ‘อุดมโลก’ เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด(และได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในชื่อเรื่อง “2075 สงครามพันธุ์อัจฉริยะ”)

* ปี พ.ศ.2553 

- เรื่องสั้น “ลูกของลูกสาว”ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล (และรางวัลพิเศษอันดับ 1 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)

- เรื่องสั้น “หาย” เข้ารอบสุดท้าย รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

* ปี พ.ศ.2554 

- เรื่องสั้น “เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

- เรื่องสั้น “โนรี(โก๊ะ)” ได้รับรางวัลอิวากิ

* ปี พ.ศ.2555

- เรื่องสั้น “ช่างทำกุญแจที่หัวมุมถนน” เข้ารอบรางวัลราหูอมจันทร์ 

* ปี พ.ศ.2556

- รวมเรื่องสั้น “อรุณสวัสดิ์สนธยา” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เรื่องสั้น “25 ปี ต่อมา” ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมสุภาว์ เทวกุล ประจำปี 2556

- รวมเรื่องสั้น “เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำปี 2556

- เรื่องสั้น “ทรงจำ” ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมประเภทวิทยาศาสตร์ รางวัลมติชนอวอร์ดประจำปี 2556

*ปี พ.ศ.2557

-เรื่องสั้น “มักกะลีผล” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อวอร์ด

ผลงานรวมเล่ม

- วรรณกรรมเยาวชน “2075 สงครามพันธุ์อัจฉริยะ” ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์

- รวมเรื่องสั้นสยองขวัญ “เรื่องหลอนในโรงเรียน”(เล่ม 1-2) ได้รับการตีพิมพ์ โดย สนพ. นานมีบุ๊คส์

- รวมเรื่องสั้น “เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม” ตีพิมพ์โดย สนพ. อมรินทร์

- รวมเรื่องสั้น “อรุณสวัสดิ์สนธยา” ตีพิมพ์โดย สนพ. มติชน

- รวมเรื่องสั้น “มหรสพยังไม่ลาโรง” ตีพิมพ์โดย สนพ.มติชน
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ