ReadyPlanet.com
dot dot
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.


'ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา' ร่วมกับ 'สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย' และ 'สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ' (สสส.) ขอเชิญประกวดเรื่องสั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ในแนวคิด : 'เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์ (No Drink – No Drunk – No Dead) 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด : ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การประกวด

1. ต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

2. เป็นเรื่องที่เขียนโดยไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลผลงานของผู้อื่น

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

4. เป็นผลงานเรื่องสั้น ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด 16 point 

ความยาว 5 – 10 หน้าโดยประมาณ ไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่เป็นลายมือเขียน

5. ผู้ประกวดต้องส่งผลงานต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด 

(พิมพ์ชื่อจริง – นามสกุลจริง – นามปากกา – ที่อยู่ – อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด) โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่จัดส่งต้นฉบับคืน

6. ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น

7. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2557


วิธีส่งงานเข้าประกวด

1. ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 33

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวง / เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ : 0- 2910 - 9565

(วงเล็บมุมซองว่า ประกวดเรื่องสั้น ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์’

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานมาที่ ‘สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย’ เท่านั้น 


โดยวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ 25 สิงหาคม 2557 

ถือตามวันที่บนตราประทับไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ


รางวัลการประกวด : ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น

1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. รางวัลชมเชย 7 รางวัล

ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ : เรื่องสั้นของผู้ชนะรางวัลทั้งหมด จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเพื่อเผยแพร่ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา