ReadyPlanet.com
dot dot
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖

 รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 มากกว่ารางวัลคือโอกาส โครงการประกวดงานเขียน

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างสรรค์นักเขียนที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย


ความเป็นมา
ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหนังสือเพื่อผู้อ่าน ทั้งมีจุดจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และวัฒนธรรมสู่ชุมชน

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีการประกวดงานเขียน ๖ ประเภท ดังนี้
๑. สารคดี
๒. วรรณกรรมเยาวชน
๓. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
๔. นวนิยาย
๕. เรื่องสั้น
๖. กวีนิพนธ์


คุณสมบัติของงานและผู้ส่งงานเข้าประกวด
๑. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ผู้วาด ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มิใช่งานแปล-แปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๒. ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๔. ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (กรณีประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพ อาจเป็นคนละคน หรือสามารถส่งงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้) และแต่ละประเภทมีกติกาเฉพาะที่ต่างกัน จึงขอให้ผู้ส่งงานเข้าประกวด ทำความเข้าใจกติกาให้ละเอียด

๕. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือเขียน

๖. ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับเข้าประกวดรวม ๓ ชุด

๗. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรก หรือบนปกหน้าเท่านั้น 

๘. โครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติงานเฉพาะในแต่ละประเภท
(๑) ประเภทสารคดี
จัดประกวดประเภทสารคดี ๓ หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก.หมวดสารคดีท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ข.หมวดสารคดีชีวิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ค.หมวดสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
โดยมีกติกาดังนี้
๑. เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
๒. ไม่จำกัดกลวิธีในการนำเสนอเรื่อง
๓. เนื้อเรื่องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4 
๔. มีภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดตามความเหมาะสม

(๒)ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
จัดประกวดวรรณกรรมเยาชน ๒ หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก. หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องเหนือจริง (Fantasy) ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๖
ข. หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องสมจริง (Realistic) ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗
โดยมีกติกาดังนี้
๑. เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
๒. ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
๓. อาจมีภาพประกอบเรื่อง หรือไม่มีก็ได้

(๓)ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
จัดประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก ๔ หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก. หมวดฝึกทักษะและเสริมความรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ข. หมวดสร้างเสริมลักษณะนิสัย ประจำปี ๒๕๕๗
ค. หมวดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ง. หมวดสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๙


โดยมีกติกาดังนี้
๑. เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมต้น (๑-๕ ขวบหรือ ๖-๙ ขวบ) โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
๒. เนื้อหามีความยาว ๒๔ - ๓๒ หน้า ยกเว้นหมวดสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนหน้า
๓. ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่อง
๔. ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

(๔)ประเภทนวนิยาย
จัดประกวดนวนิยาย ๓ แนวเรื่อง หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก. นวนิยายแนวรักโรแมนติก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ข. นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ค. นวนิยายแนวสะท้อนสังคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
โดยมีกติกาดังนี้
๑. ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
๒. ความยาวของเนื้อเรื่อง ๘๐ – ๒๐๐ หน้ากระดาษ A4

(๕)ประเภทเรื่องสั้น
๑. ไม่จำกัดแนวเรื่องและกลวิธีนำเสนอ
๒. เนื้อเรื่องมีความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ A4
๓. ส่งผลงานได้คนละ ๑ เรื่อง

(๖)ประเภทกวีนิพนธ์
๑. ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
๒. ส่งผลงานได้ไม่เกิน ๕ สำนวน


รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ในแต่ละประเภทผลงานส่งเข้าประกวด มีเฉพาะรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลเดียว โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล ยังจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ในการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ จากสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ตลอดถึงผลงานเข้ารอบสุดท้าย ก็มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ 

ระยะเวลาส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


สถานที่ส่งผลงาน
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์-หนังสือเล่ม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ ๖๕/๑๐๑-๑๐๓ หมู่ ๔ ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
(วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดพร้อมประเภทผลงาน)

การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณารางวัลนายอินทร์อะวอร์ด มีด้วยกัน ๒ คณะ คือ (๑) คณะคัดสรร และ (๒)) คณะตัดสิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้ายกลางเดือนพฤษภาคม และพิจารณาตัดสิน ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยม ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์- หนังสือเล่ม 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๒๒ - ๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๒ – ๔๑๔๙
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.naiin.com และ www.amarinpocketbook.com
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ