ReadyPlanet.com
dot dot
ค่ายเมืองเลย

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ word

 

                ๑.ชื่อโครงการ

                มองเส้นทางวรรณคดีมีประวัติศาสตร์ ค่าย เลยลีลาวดี ร่ายกวี ดนตรีศิลป์ ถิ่นอีสาน

                ๒.หลักการและเหตุผล

                เสน่ห์ในวรรณกรรม นอกจากจะเป็นเครื่องประเทืองอารมณ์และสร้างสำนึกทางสังคม วรรณกรรมยังเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นหาอดีตและปัจจุบันให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของ ศิลปร่วมสมัย โดยรากฐานจาก ศิลปะที่เชื่อมโยงกับชีวิตและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่การศึกษาในระบบมองข้ามไป

การศึกษานอกระบบจึงเป็นเสมือนตลาดวิชาที่ขยายผลระหว่างชุมชนกับสังคมโดยมีวิถีชีวิตความเป็นอดีตสอดคล้องปัจจุบันให้เกิดผลต่อยอดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ระบบ “สั่งสอน” แต่สร้างระบบ “สั่งสม”เรียนรู้ร่วมกัน นำพัฒนาเป็นศิลปร่วมสมัยแขนงต่างๆ โดยมีรสของวรรณกรรมเป็นแกนหลักของกิจกรรมเพื่อสะท้อน อารมณ์ ความรู้ นึก คิด ในการขยายผลต่อไป  

                โครงการ เลยลีลาวดี ร่ายกวี ดนตรีศิลป์ ถิ่นอีสาน การสั่งสมความรู้แลกเปลี่ยนการศึกษานอกระบบหรือที่เรียกอย่างเข้าใจง่ายว่า “ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” โดยอาศัยศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจทางภูมิสังคมวัฒนธรรมที่มีหลากหลายทางพหุลักษณ์และสหวิทยาการ

                วรรณคดี นิราศเมืองหลวงพระบาง ของ หลวงทวยหาญรักษา (เพิ่ม) แต่งขี้นในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง – ชูโต) เมื่อครั้งเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนารถเป็นแม่ทัพใหญ่ ยกทัพไทยไปปราบฮ่อที่เมืองหลวงพระบาง เมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๔ พุทธศักราช ๒๔๒๘ และนายร้อยเอกเพิ่ม ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงทวยหาญรักษา ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการทัพ ได้ไปราชการศึกในคราวนั้นด้วย

                  ด้วยเหตุนี้ โครงการซึ่งจัดขึ้น ณ เลยลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเส้นทางการเดินทาง นิราศเมืองหลวงพระบาง และเกี่ยวพันกับ พระธาตุศรีสองรัก สักขีพยานความสัมพันธุ์ระบบเครือญาติของอารยะธรรมอุษาคเนย์ ระหว่าง พระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนคร (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) กับ พระไชยเชษฐาธิราชเจ้า  กรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้างร่มขาว (แม่น้ำโขง)

                รวมทั้งภูมิศาสตร์อีสานซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญอันเต็มไปด้วยร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่พร้อมจะพลิกให้เห็นโฉมหน้าแท้จริงของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอุษาคเนย์

                หากจะว่ากันให้ถึงที่สุดแล้ว บรรพชนคนอีสานตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ก็คือบรรพบุรุษอีกสายแหรกหนึ่งของชาวสยาม ที่เรียกกันว่า “คนไทย” ทุกวันนี้นั่นเอง

                โครงการนี้ จึงเป็น กิจกรรมนำร่องถอดองค์ความรู้จากวรรณคดีมาสู่การใช้ศิลปะในการพัฒนาองค์กรแบบ “สั่งสม” และ “แบ่งปั้น” ความรู้นำมาซึ่งความสมานฉันท์สังคมจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใช้สังคม โดยมี “ศิลปะ” เป็นเครื่องมือส่องทางกัน

                ๓.วัตถุประสงค์

                ๓.๑  เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  ให้เกิดความเข้าใจรากเหง้าของมรดกศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาสู่ศิลปะร่วมสมัย

          ๓.๒ เพื่อส่งเสริมการสั่งสมความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในวงกว้างระหว่างชุมชนและสังคมโดยองค์รวม

                ๓.๓ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ให้เกิดประเด็นการต่อยอดแตกแขนงทางศิลปะโดยการมีส่วนร่วมของสังคม

                ๓.๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสภาพสังคมในปัจจุบัน  ให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างสังคมโดยมีวรรณกรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยง

                ๔. เป้าหมาย

                ๔.๑ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                ๔.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

                ๔.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของ “ตลาดวิชา” เพื่อให้ประชาชน/ชาวบ้านทั่งไปมีโอกาสแสวงหาความรู้ความเข้าใจในวิชาการ และสื่อบันเทิงเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ง่ายต่อความเข้าใจ

                ๕. วิธีดำเนินการ

                ๕.๑ จัดเป็นค่าย แบ่งฐาน

๕.๒ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๕.๓ รอบกองไฟพูดคุย

๕.๔ จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา และใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จาก สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

๖.ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน

วันเสาร์ที่ ๑๒ – อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.สถานที่

เลยลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๘.องค์กรร่วมจัด

๘.๑ เลยลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๘.๒ สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

๘.๓ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

๙.งบประมาณค่าใช้จ่าย

เก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมอบรม คนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ยกเว้น นักศึกษา และนักเรียน คนละ ๘๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้หนังสือ – สูจิบัตรจำนวน ๕ เล่ม และเอกสารประกอบการอบรม

                ๑๐. กลุ่มเป้าหมาย

                ครู – อาจารย์ นิสิต นักศึกษา พระนิสิต ผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๕๐ คน

                ๑๑ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๑๑.๑  เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิ่มมากชึ้น

                ๑๑.๒ ได้รูปแบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุกเผยแพร่ไปสู่สังคม

                ๑๑.๓  ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้วรรณกรมและประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

                ๑๑.๔. เกิดประเด็นการศึกษาวิเคราะห์สังคมในยุคปัจจุบันโดยอาศัยเอกสารหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมมากชึ้น

          ๑๒.ผู้อำนวยการโครงการ

          พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ปธ.๙) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเศก

                ๑๓. ผู้ประสานงานโครงการ

                นายชินวัฒน์ ตังสุทธิจิต หัวหน้าฝ่ายแผนนโยบายและเครือข่ายสัมพันธ์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

  

กำหนดการ

เลยลีลาวดี ร่ายกวี ดนตรีศิลป์ ถิ่นอีสาน

วันเสาร์ที่ ๑๒ – อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

ณ เลย ลิลาวดีรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

จัดโดย เลยลีลาวดีรีสอร์ท

ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และ สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

………

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เวลา        ๐๗.๐๐ น.             ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะวิทยากร

                ๐๘.๓๐ น.            เปิดค่าย บรรยายพิเศษ โดย พระศรีญาณโสภณ

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๐๙.๓๐ น.             เสวนาหัวข้อ “นิราศเมืองหลวงพระบาง ของ หลวงทวยหาญรักษา ”

                   - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

                                - ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

                                -  รังสิต จงณานสิทโธ หรือ ป่อง ต้นกล้า

                                ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ผู้สื่อข่าว นสพ.สยามรัฐรายวัน ๑๑.๐๐ น.             แบ่งกลุ่ม เพื่อเข้าฐานในภาคบ่าย

๑๒.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.             เข้ากลุ่มพบวิทยากร

                                กลุ่มที่    สอนอย่างไรไม่น่าเบือ

วิทยากร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

                                                ทองแถม นาถจำนง บก.สยามรัฐรายวัน

                                                ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

กลุ่มที่ ๒ รู้รสกวีนิพนธ์

วิทยากร ไพวรินทร์ ขาวงาม กวีซีไรต์

                โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์

กลุ่มที่ ๓ อมตะศิลปสุวรรณภูมิ

วิทยากร ครูเบิ้ม เติมศิลป์ (ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์)

          เทอดศักดิ์ พลซา

กลุ่มที่ ๔ดนตรีสื่อเสียงตั้งแต่ยุคดินหญ้าาฟ้าแถน

วิทยากร ชูเกียรติ ฉาไทสง

          ป่อง ต้นกล้า (รังสิต จงณานสิทโธ)

                อติภพ ภัทรเดชไพศาล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

                ๑๕.๐๐ น.             พักและปล่อยให้ทำงานอย่างอิสระ

                ๑๗.๐๐ น.             รับประทานอาหารเย็น

                ๑๙.๐๐ น.             ชุมนุมรอบกองไฟ ชมการแสดงของชาวค่าย

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม

๐๗.๐๐ น.             ออกกายบริหาร

๐๘.๐๐ น.             รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐ น.              บรรยายสรุปโดย อ.ยุทธ โตอดิเทพย์

นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                ๑๐.๐๐ น.              แนะนำเพิ่มเติมโดยวิทยากรประจำฐาน

                ๑๒.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน

                ๑๓.๐๐ น.             มอบใบเกียรติบัตร ปิดค่าย

 

                รับจำนวนจำกัด ๕๐ -๖๐ ท่าน

                ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (ยกเว้น นิสิต – นักศึกษา ปริญญาตรี นักเรียน ท่านละ ๘๐๐ บาท)

                การชำระเงิน นำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชดำเนินกลาง เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒-๕๖๒๓๖-๘ หลังการโอนเงินกรุณาส่งสำเนามาที่ โทรสาร ๐๒-๘๘๓- ๕๓๔๑ (วงเล็กส่ง นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต สัมมนา ค่าย เลยลีลาวดี เดือน มกราคม)

                อัตราค่าลงทะเบียนรวม

-         ค่าที่พัก –อาหาร ระหว่างอยู่ค่ายอบรม     

-         ค่าหนังสือ – เอกสาร  - สูจิบัตร

        ติดต่อสอบถาม และส่งเอกสารที่

        นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

        สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

        ๗๓๗ ซ.๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

        โทร ๐๒-๘๘๓ – ๕๓๔๐ , ๐๘๕-๑๖๖ -๖๔๗๓ โทรสาร ๐๒-๘๘๓ – ๕๓๔๑

        E-mail:maha 19_8@hotmail.com

 

 

 

ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

เลยลีลาวดี ร่ายกวี ดนตรีศิลป์ ถิ่นอีสาน

วันเสาร์ที่ ๑๒ – อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐

ณ เลย ลิลาวดีรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

จัดโดย เลยลีลาวดีรีสอร์ท

ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และ สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

……………….

ชื่อ -นามสกุล………………………………………………………………………..…………………….หน่วยงาน………………………………………………………………………………………

สถานที่ติดต่อสะดวก………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………โทร……………………………………..โทรมือถือ…………………………….โทรสาร……………………………e-mail……………………………………………………………………

มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา  5  ค่าลงทะเบียน  ,๐๐๐  บาท / ท่าน   5 นิสิต / นักศึกษาเป็นหมู่คณะ   5 ปริญญาเอก/โท/ตรี/นักเรียน  ๘๐๐ บาท / ท่าน   

5  จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี……….……...บาท(………………………..) เมื่อวันที่…………………..    บัญชีออมทรัพย์  นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชดำเนินกลาง เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒-๕๖๒๓๖-๘ 5  ธนาณัติสั่งจ่าย นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  ๗๓๗  ซอย ๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ จำนวน…………………..บาท เมื่อวันที่………………….. อาหารที่รับประทาน                  5 ปกติ                                5 มังสวิรัติ         5 อิสลาม

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมสำเนาโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข ๐๒ - ๘๘๓๕๓๔๑หรือทางไปรษณีย์ที่ นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  ๗๓๗  ซอย ๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  ภายในวันที่  ๘ มกราคม  ๒๕๕๑  (กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่        สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล (นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ประสานงานโครงการ )  โทรสาร ๐๒ – ๘๘๓๕๓๔๑ มือถือ ๐๘๕ - ๑๖๖๖๔๗๓
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ