ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่2 2551

โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ word คลิก...

 ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ pdf คลิก...

ความเป็นมา

เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความสนใจในการเขียนงานร้อยกรองอยู่ในแวดวงจำกัด และส่วนใหญ่จะจำกัดวงแคบ ๆ ในลักษณะจับกลุ่มเขียนกันเอง อ่านกันเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กันเอง ในบริบทองค์ความรู้ที่มีค่อนข้างจำกัด ทั้งจากตำราเรียนเขียนงานร้อยกรอง หรืองานเขียน “ฉันทลักษณ์” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โคลง  ฉันท์  กาพย์   กลอน ซึ่งมีทั้งที่ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ และมีทั้งที่เข้าใจเอาเอง โดยขาดการอธิบายความอย่างต่อเนื่อง ถึงกรอบและกฎเกณฑ์ รวมถึงข้อยกเว้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนิน “โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550” โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างความคึกคัก ให้กับวงวรรณกรรม โดยเฉพาะงานเขียนร้อยกรองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาร่วมผลักดัน และสนับสนุนการยกระดับงานเขียนร้อยกรอง รวมถึงกระตุ้นให้กับผู้สนใจใฝ่รู้ ที่ขาดโอกาสและเวทีในการนำเสนอ ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเขียนงานร้อยกรอง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคลที่สนใจการเขียนงานร้อยกรอง มีเวทีในการเขียนงานออกสู่สาธารณะ

3.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความตื่นตัว ในการเขียนงานร้อยกรอง ที่ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ต่าง ๆ

4.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การศึกษาสำหรับผู้สนใจงานเขียนร้อยกรอง

5.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดพื้นที่สาธารณะ ในการเขียนงานร้อยกรอง อันจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการสร้างกระแสความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง

6.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดนักเขียนงานร้อยกรองใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ

7.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

8.       เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเด่นและมีคุณภาพ ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ นำมาพิมพ์รวมเล่ม และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

9.       เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

  

การแบ่งประเภท  และระดับชั้นของการประกวด

1.       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - กาพย์ยานี 11

2.       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ

3.       ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ

 

รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน

1.       จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกร้อยกรอง แต่ละประเภท และแต่ละระดับชั้น โดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตัดสิน การประกวดในแต่ละเดือน และให้มีคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศในแต่ละเดือน มาตัดสินเลือกผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศ

2.       ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อฯแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ

3.       เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 3 ช่องทาง คือ

·    ส่งผลงานทางเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ  (http://www.thaipoet.net)

·    ทางอีเมล์ (info_thaipoet@yahoo.com)

·    ทางไปรษณีย์ (“กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ 2551” เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4

   แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง”)

    โดยการส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

4.       นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด เผยแพร่ผ่านเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ

5.       แจ้งผลการตัดสินในแต่ละเดือน ผ่านเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ

6.       แบ่งการพิจารณาเป็นรายเดือน และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภท แต่ละระดับเป็นรายเดือน (แบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ อีก 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)

7.       นำผลงานของผู้ชนะในแต่ละเดือน มาพิจารณาและตัดสินในรอบสุดท้าย เพื่อพิจารณาหาผู้ชนะการประกวด ในแต่ละระดับชั้น เพื่อคัดเลือกและตัดสินในชั้นสุดท้าย (ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)

8.       ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในแต่ละเดือน , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศในรอบสุดท้าย (5 เดือน) จะมีการพิจารณานำผลงานมารวมเล่ม ในนามของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยด้วย

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ********

1.       เป็นงานเขียนร้อยกรอง ตามฉันทลักษณ์ที่กำหนด โดยมีความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)

2.       เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ

3.       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

4.       ผู้ส่งผลงานต้องให้ชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝงในการประกวด ก็ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิการส่งผลงานได้

5.       ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ ของฉันทลักษณ์และวรรณศิลป์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทนั้น ๆ

6.       ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบรูณ์และความงามของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” ใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม

7.      การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการให้คะแนนรายบุคคล ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการฯแต่ละชุด เป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาดว่า ผลงานใด สมควรได้รับรางวัล

8.       คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ที่คณะกรรมการกำหนด

9.       การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

10.    กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

11.    ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 

ระยะเวลาดำเนินการ

·    เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2551

·    ประกาศผลรอบสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

·    มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2551 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 

คณะกรรมการตัดสินร้อยกรองแต่ละประเภท

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วงการวรรณกรรม

 

คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน

1.       ยุทธ โตอดิเทพย์                                    ประธานกรรมการตัดสินฯ

2.       โชคชัย บัณฑิต’                                     กรรมการ

3.       รักษ์  มนัญญา                                       กรรมการ

 4.       พิเชฐ แสงทอง                                        กรรมการ

5.       อาจินต์ ศิริวรรณ                                   กรรมการ

6.       ยงยุทธ ใจซื่อดี                                       กรรมการ

7.       นายทิวา                                                 กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย

1.       เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์                          ประธานกรรมการตัดสิน

2.       ยุทธ โตอดิเทพย์                                    กรรมการ

3.       คมทวน คันธนู                                        กรรมการ

4.       โชคชัย บัณฑิต’                                     กรรมการ

5.       นิภา บางยี่ขัน                                        กรรมการ

6.       สุธีร์ พุ่มกุมาร                                         กรรมการ

7.       ทองแถม นาถจำนง                               กรรมการและเลขานุการ

 

รางวัล

1.       รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศรายเดือน (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 5 ครั้ง

·        กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

•ชนะเลิศ                                                เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศ อันดับ 1                          เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศอันดับ 2                           เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·        กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

•ชนะเลิศ                                                เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศ อันดับ 1                          เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศอันดับ 2                           เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·        โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

•ชนะเลิศ                                                เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศ อันดับ 1                          เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศอันดับ 2                           เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

 

 

 

2.       รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดท้าย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 1 ครั้ง

·        กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

•ชนะเลิศ                                                เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศ อันดับ 1                          เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศอันดับ 2                           เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·        กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

•ชนะเลิศ                                                เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศ อันดับ 1                          เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศอันดับ 2                           เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·        โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

•ชนะเลิศ                                                เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศ อันดับ 1                          เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รองชนะเลิศอันดับ 2                           เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

 

หัวข้อการประกวด

(ทุกประเภท/ทุกระดับชั้น ใช้หัวข้อการประกวดเดียวกัน ในแต่ละเดือน)

·        หัวข้อการประกวดประจำเดือนมิถุนายน (1 มิ.ย.-30 มิ.ย.51 ประกาศผล 15 ก.ค.51) : “ลมปาก”

·        หัวข้อการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม (1 ก.ค.-31 ก.ค.51 ประกาศผล 15 ส.ค.51) : “เมืองหุ่น”

·        หัวข้อการประกวดประจำเดือนสิงหาคม (1 ส.ค.-31 ส.ค.51 ประกาศผล 15 ก.ย.51) : “ทางออก”

·        หัวข้อการประกวดประจำเดือนกันยายน (1 ก.ย.-30 ก.ย.51 ประกาศผล 15 ต.ค.51) : “ร่องรอยกาลเวลา”

·        หัวข้อการประกวดประจำเดือนตุลาคม (1 ต.ค.-31 ต.ค.51 ประกาศผล 15 พ.ย.51) : “ประวัติศาสตร์”

 

v คณะกรรมการชุดใหญ่ กำหนดวันประชุมภายใน 15 วัน เพื่อลงมติตัดสินในรอบสุดท้าย

และประกาศผลภายในวันที่ 30 พ.ย.51

v (หัวข้อการประกวดเป็นการกำหนดกรอบกว้าง ๆ เพื่อสะดวกในการตัดสินในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นชื่อเดียวกับหัวข้อการประกวด)

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มหา สุรารินทร์ (085-1666473) หรือ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ (089-9402676)

 

คณะทำงาน

1.       นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

2.       นายประสิทธิ์ อทินวงศ์

3.       นายชินวัตน์ ตั้งสุทธิจิต

4.       นายยงยุทธ ใจซื่อดี

5.       นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร

6.       นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์

7.       นายสุเมษย์ เมืองคำ

8.       นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

9.       นายพิเชฐ แสงทอง

10.    นายรักษ์มนัญญา สมเทพ

11.    นายอาจินต์ ศิริวรรณ

12.    นายกฤษฎา สุนทร

 

 

_______________________________________________________________________
ข้อมูลร้อยกรองออนไลน์

ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่8 2558
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่7 ปี2557
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่7 2557
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่6 ปี2556
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่6 2556
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่5 ปี2555
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่5 2555
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่4 ปี2553 article
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ article
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่4 2553 article
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่3 ปี2552 article
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ article
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่3 2552
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่2 ปี2551
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่1 ปี2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่1 2550
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่1 2550bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ