ReadyPlanet.com
dot dot
ตลาดวิชา "ร่องรอยกาลเวลา" ๕๐ ปีสมาคมนักกลอน

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครคลิก

ร่องรอยกาลเวลา : โขงสายนทีแห่งชีวิต เครือญาติ ชาติพันธุ์ วรรณา
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
แม่น้ำโขง ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนาน) นั้นมีพื้นที่ร่วมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร
ความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยาของแม่น้ำโขงทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประชากรกว่า 250 ล้านคนความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยาของแม่น้ำสายนี้ได้ก่อเกิดเป็นชุมชนอันร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆประวัติศาสตร์อันยาวนานก็ได้หล่อหลอมให้ดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นอู่อารยธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำประกาศกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ได้กล่าวไว้ว่า“ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ประชาชนทั้งหมดในภูมิภาคเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้น ไม่มีรัฐใดรัฐหนึ่งจะมีสิทธิในการตัดสินใจเพียงลำพังในการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนต่อระบบนิเวศ”
จังหวัดเลย เป็นส่วนหนึ่งของ แม่น้ำโขง เส้นเลือดใหญ่ของภูมิภาคอุษาคเนย์ ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเชื่อมโยงวิถีวัฒนธรรมความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์ ตำนาน วรรณกรรมสองฝั่งโขง ท้าวฮุ่ง ขุนเจือง
กิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเปิดเวทีสาธารณะให้เกิดการถกเถียง กล้าคิด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและชาติพันธุ์ของอู่อารยธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติแห่งนี้  เพื่อความเข้าใจที่ดีและรู้เท่าทันผลกระทบจากการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้น   ด้วยว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งนี้
การสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในวงวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยความริเริ่มของสถาบันและองค์กรต่างๆเพื่อขยายพรมแดนความรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาความรู้ทางเลือกแบบตลาดวิชาที่ต้องการให้“สั่งสมความรู้” มากกว่าการ “สั่งสอน”  แก่คนและสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา
เปิดการสัมมนาโดย สมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภาปาฐกถนำ:สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์-วรรณกรรม: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์:สังคม ทองมี:ทองแถม นาถจำนง:ยุทธ โตอดิเทพย์:ประสาร มฤคพิทักษ์ :ดร.ชวลิต วิทยานนท์ : รศ.ดร.บุญยงค์ เกตุเทศ : สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี:สัมฤทธิ์ สุภามา:ประพนธ์ พลอยพุ่ม:ผศ.รำเพยไชยสินธุ์:โชคชัย บัณฑิต’:นนท์ พลังวรรณ:ประยูร ลาแสง:อานันท์ นาคคง:เด่นชัย ไตรยะถา:ชัชวาลย์ โคตรสงคราม :ผศ.ดนุพล ไชยสินธุ์ :ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์:ดร.สุเทพ บุญเติม จรูญพร ปรปักษ์ประลัย:พินิจ นิลรัตน์ :สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์:สามารถ จันทร์สูรย์:ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ:สัญญา พานิชยเวช:ป่อง ต้นกล้า:ชูเกียรติ ฉาไธสง 
ค่าลงทะเบียน จำนวน 900บาท/ท่าน รับจำนวนไม่เกิน 500 คน
ติดต่อสอบถามในเขตพื้นที่จังหวัดเลยหรือใกล้เคียง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2   ถนนภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130โทร/โทรสาร042-841435 นอกเขตพื้นที่หรือผู้สนใจทั่วไปติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9
ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือ081-19165-161 , 085-1666-473 อีเมล์maha19_8@hotmail.com
กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 : สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย :สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล : ศูนย์ศิลป์สิรินธรโรงเรียนศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย : สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : วารสารวิทยาจารย์
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในวาระครบ 50 ปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 

 


 

 

กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการแบ่งปันความรู้
ร่องรอยกาลเวลา : โขงสายนทีแห่งชีวิต เครือญาติ ชาติพันธุ์วรรณา
ระหว่างวันที่ 5- 6 มิถุนายน 2553
ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
...........................................................................................................................................
กำหนดการ วันที่ 4 มิถุนายน 2553
เวลา        10.00 น.                              พร้อมพบกันนะจุดนัดหมาย
(อาจเป็นร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาพระปิ่นเกล้า)
                12.00 น.                              รับประทานอาหารระหว่างทาง
                13.00 น.                              เที่ยวชมสถาบันพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
                18.00 น.                               พักที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เดินชมเมืองตามความสะดวก
(รุ่งเช้ากรุณาตื่นแต่เช้าเพื่อรอชมพระอาทิตย์ในยามเช้าริมฝั่งโขง)
กำหนดการ วันที่ 5 มิถุนายน 2553
เวลา        08.00  น.                              ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
                08.30  น.                              ดร.สุเทพ บุญเติม  ผอ.สพท.เลย เขต 2 กล่าวรายงาน .             
08.40  น.                              นายพรศักดิ์ เจียรณัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวต้อนรับ
กล่าวเปิดงาน โดย นายสมชาย เสียงหลาย
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
                09.00 น.                               ปาฐถกถานำโดย นายองค์กร อมรสิรินันท์เลขาธิการคุรุสภา
                09.50 น.                               พักรับประทานอาหารว่าง
                10.00 น.                               เสวนาภูมิสังคมวัฒนธรรม หัวข้อ
                                                                แม่น้ำโขง :มรดกโลก สายนทีแห่งชีวิตอุษาคเนย์
                                                                สว.ประสาร มฤคพิทักษ์  สมาชิกวุฒิสภา
                                      ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ปลาน้ำจืด
                                                                รศ.ดร.บุญยงค์ เกตุคง นักวิชาการอิสระ
                                      อภินันท์ บัวหภักดี บก.อนุสารอสท.
                                                                สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ดำเนินรายการ
                12.00 น.                               รับประทานอาหารกลางวัน
                13.00-16.00 น.   แบ่งหัวข้อสัมมนา 3  ห้องย่อย
                                                ห้องที่ 1 หัวข้อ     เมืองเลย เมืองลาว ลุ่มน้ำโขง
ทางลงไปกรุงสุโขทัย เมืองไทย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ประพนธ์ พลอยชุ่ม    ปราชญ์ชาวบ้าน
ทองแถม นาถจำนง  บก.สยามรัฐรายวัน
ผศ.รำเพย ไชยสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ดำเนินรายการ   
ห้องที่ 2 หัวข้อ ศิลปะ เพลง ดนตรี กวี
                                                                ครูสังคม ทองมี ศูนย์ศิลป์สิรินธร
                                                                โชคชัย บัณฑิตกวีซีไรต์
                                                                นนท์ พลังวรรณ ผู้เขียนสารคดีชุด ลูกทุ่งอีสาน
                                      ประยูร ลาแสง สโมสรนักเขียนภาคอีสาน
                                                                อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                ดำเนินรายการ
                                                ห้องที่ 3 หัวข้อ     นิทาน ตำนาน ประวัติศาสตร์สองฝั่งโขง
                                                                เด่นชัย ไตรยะถา สพท.นครพนม เขต 1
                                                                ชัชวาลย์ โคตรสงคราม สโมสรนักเขียนอีสาน
                                                                ผศ.ดนุพล ไชยสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
                                                                ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการ
กำหนดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2553
เวลา        08.00 น.                               ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 2
                08-30 – 10.00 น.                แบ่งหัวข้อสัมมนา 2 ห้องย่อย
                                                ห้องที่ 1 หัวข้อ ปัญหาการศึกษาไทยการอ่านกับภาระแห่งชาติ
                                                                ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
                                                                ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพท.เลย เขต 2
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย บริษัท กันตนาสตูดิโอ จำกัด
                                                                พินิจ นิลรัตน์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ
                                                ห้องที่ 2 หัวข้อ “สังคมไทยกับบริบทความรู้ทางเลือก”
                                                                สามารถ จันทร์สูรย์ กระทรวงวัฒนธรรม
                                                                ทองแถม นาถจำนง นสพ.สยามรัฐรายวัน
                                                                ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                                                ณรงค์ ชินสาร มูลนิธิโรงเรียนน่าอยู่เรียนอย่างเป็นสุขฯ
                                                                สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ ปธ.สโมสรนักเขียนภาคอีสานดำเนินรายการ
                10.00  น.                              รับประทานอาหารว่าง
                10.30  น.                              บรรยายปัจฉิมนิเทศหัวข้อ
“การศึกษาทางเลือกจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
                                      คำหมาน คนไค (อ.สมพงศ์ พละสูรย์)
นักเขียน นักการศึกษา ผู้ประพันธ์นวนิยาย ครูบ้านนอก
                11.50 น.                               ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพท.เลย เขต 2
กล่าวสรุป ปิดงานสัมมนา รับเกียรติบัตร
                12.00  น.                              รับประทานอาหารกลางวัน              
                (กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
               
กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2 ,สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล,สโมสรนักเขียนภาคอีสาน และ วารสารวิทยาจารย์
สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม,บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด และ มูลนิธิอมตะข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3
เสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานวรรณกรรม"
The exhibition "Where would you place them?"
ละครเพลงหุ่นสาย "ดอนและมะขวิดผู้พิชิต"
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2554
โครงการอ่าน เขียน เรียน คิด ค่ายเยาวชนวรรณกรรมปีที่ 3
โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ ปีที่ 2
การส่งประกวดเรื่องสั้นบทกวีมติชนสุดสัปดาห์
ข่าวประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554
รายชื่อกรรมการสมาคมนักเขียนฯ
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554
เยาวชนฯสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
รางวัลนักเขียนอมตะ คนที่ ๕ (๒๕๕๓)
รางวัลนราธิป ๒๕๕๓
วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550
อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ภาค
ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญตำบลบ้านเกาะ อยุธยา
โครงการมอบทุนการศึกษา โตชิบา
นิทรรศการภาพประทับใจในวัยวาน
แสดงความยินดีกับ โชคชัย บัณฑิต'
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
ผลการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ร่องรอยกาลเวลา: 450 ปี เวียงจันท์
สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์
ประกวดบทอาขยานของกระทรวงพลังงาน
จุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม
ประกวดนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2553
วรรณกรรมวิจารณ์
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เที่ยวไปบนเส้นทางสายนักเขียน
พิพิธทัศนาละครล้อการเมือง ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
การแสดงละครเรื่องเงาะป่า ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์
ผลประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2553 article
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article
ร่องรอยกาลเวลา:
ประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ?
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต
พบปะนักเขียนเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ ๒๕๕๓
สัมมนา จดหมายเหตุสยาม:
๓๓ ปีนักเขียนเรื่องป่า ๖๐ ปี วัธนา บุญยัง
ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน"
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมการเมือง
ข่าวซีไรต์รอบคัดเลือก ๖ เล่มสุดท้าย ๒๕๕๓
ผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี 2553
ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
สัมมนาประจำปี "จดหมายเหตุสยาม:
นักเขียนรางวัลรพีพร ๒
แข่งขันประชันกลอนสดเทิดไทย
ขอเชิญร่วมประชันกลอนสด เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาวรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่
จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม รุ่นที่ 33
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
งานวันสุนทรภู่ 224 ปี สุนทรภู่เทรดแฟร์ 2553
ข่าวรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด
โครงการจัดการความรู้พื้นฐานการประพันธ์ร้อยกรองไทย
เปิดตัวหนังสือ กาสรคำฉันท์
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"
คอนเสิร์ตเปิด อัลบั้ม ศุ บุญเลี้ยง
ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อย เรื่องราวชาวอาเซียน
กำหนดการงานวางศิลาฤกษ์และงานบุญรำลึกอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
สู่ขวัญ คืนเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
งานวันนักเขียนโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
ค่าย "อ่าน เขียน เรียน คิด" ครั้งที่ ๒
รายชื่อหนังสือ กวีนิพนธ์ และกรรมการซีไรต์ ๒๕๕๓
ข่าวเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดบทกวี รางวัล คำผา เพลงพิณ
งานมุฑิตาจิต 80 ปี ส.พลายน้อย "หนังสือคือสมบัติ"
วันครบรอบ ๑๐๕ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
โครงการ "ตลาดเสรี" รัชกาลที่ 3 เปิดก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ข่าวการมาพบปะแฟนๆของ ซูสุกิ โคจิ
งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
หลักสูตรการเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่๔/๗
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38
ประกวดรางวัลวรรณกรรมการเมือง "พานแว่นฟ้า"
โครงการ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร
วารสารวิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ
เชิญร่วมประกวดรางวัลซีไรท์ ประจำปี ๒๕๕๓
เปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก"
๒๐ ปี ผิงดาว ชูเกียรติ ฉาไธสง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายปึก นาถจำนง
รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๕
ขยายการส่งเรื่องสั้นชิงรางวัลอิวากิ
ผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2552
งานภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์"หยาดน้ำเพื่อชีวิต"
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award”
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2552
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
การประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”
พิธีมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ครั้งที่ 4
นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ ประจำปี 2551
งานมอบรางวัล อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔
ค่ายตะพานหิน พิจิตร
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล
กำหนดการสงกรานต์นักกลอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดการ ร่องรอยของเวลา
ค่ายเมืองเลย
ผลการแข่งขัน ร้อยกรองออนไลน์ รอบสุดท้าย
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
จัดประกวดกลอนภาคตะวันออก
การจัดแข่งขันประชันกลอนสดภาคภาคตะวันตก
โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔ ประเภทกวีนิพนธ์
ผลประกวดรางวัลซีไรท์ 2550
แถลงการณ์ตรวจสอบคณะกรรมการรางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๐
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งบทสักวาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ผลคัดเลือกรอบแรกซีไรต์ 8 เล่ม ปี 2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ประเดือนพฤษภาคม
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์
สงกรานต์นักกลอน
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2550 articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ