ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙

โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่  ๑๙
วันที่ ๒๒ – ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามรอยสุนทรภู่ นิราศสุพรรณ: จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเป็นมา
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗                  โดยมีภารกิจที่สำคัญ    คือ    บริการเพื่อเสริมความรู้    การศึกษาเพิ่มเติมแก่สาธารณชน   ผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือ    ผู้มีการศึกษาน้อย    เป็นการบริการการศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไปทุกชนชั้น  อาชีพ    โดยไม่จำกัดเพศและวัย       มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่พลเมือง   จริยธรรม    และการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม     โดยสำนักฯ  ได้วางแผนการดำเนินงานบริการฝึกอบรม   สัมมนาระยะสั้นทั้งในกรุงเทพฯ   และต่างจังหวัด    หรือบริการฝึกอบรมเฉพาะภายในองค์กร    และจัดกิจกรรมบริการสังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมรายการ  เช่น   การจัดบรรยายพิเศษแก่สาธารณชน   การถวายความรู้แด่พระสงฆ์     รวมถึงการอบรมความรู้เป็นกรณีพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา   ศิลปะ   และวัฒนธรรม      ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดปี   และได้รับความสนใจ               จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่งตลอดมา
    พุทธศักราช  ๒๕๕๓    เป็นวาระครบ  ๗๖  ปี    แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               และ  ๓๗  ปี    ในการสถาปนาสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม   และในโอกาสครบวาระ  ๕๖  ปี                     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จึงร่วมกับ  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย                   ซึ่งเป็นสถาบันทางศิลปะที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป    ซึ่งก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่  ๓   ในปี  ๒๕๕๓     โดยจัดแสดงผลงานประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญ    รวมถึงรูปหุ่นของท่านสุนทรภู่และผลงานวรรณคดีเลื่องชื่อชุด  พระอภัยมณี    และได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม    “ยุวกวีศรีศิลป์”      โดยเริ่มตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๕   เป็นรุ่นแรก      และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   
   ปี  ๒๕๕๓   เป็นวาระครบ  ๗๑  ปี    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลาก-                       กินแบ่งรัฐบาล        ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของบทกลอนสุนทรภู่ที่ได้รังสรรค์วิธีการเขียนกลอนสุภาพ                      เป็นมรดกทางวรรณศิลป์ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน    และได้บริจาคเงินเป็นทุนประเดิมในการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่     และตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีที่อำเภอแกลง   จังหวัดระยอง     รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม                    ด้านวรรณศิลป์ต่างๆ     โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอบรม   “ยุวกวีศรีศิลป์”    ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๖   เป็นต้นมา    
   ดังนั้น   สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม    พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์       เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในด้านการอนุรักษ์วรรณศิลป์ไทยอย่างยั่งยืน    จึงเห็นสมควร                     จัดโครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์  รุ่นที่ ๑๙  ขึ้น    ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓    เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่             กวีที่ยิ่งใหญ่     และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก   และผลงานที่ท่านรังสรรค์ไว้               แก่สังคมไทย     อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านวรรณศิลป์ของเยาวชนและชาวไทยทั้งมวล

รายละเอียดการอบรมโครงการยุวกวีศรีศิลป์   รุ่นที่  ๑๙

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
๑.     กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓
๒.     เป็นผู้สนใจการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
๓.     มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยในเกณฑ์ดี
๔.     สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอด  ๓  วัน 
๕.     ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนส่งเข้ารับการอบรม

อาจารย์ที่ปรึกษา
๑.     เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
๒.     ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่
๓.     สามารถร่วมกิจกรรมอบรมได้ตลอด  ๓  วัน
๔.     ควรมีความสนใจในสาขาวิชาภาษาไทย    หรือมีความสามารถในการแต่งกลอนสุภาพ

การสมัครเข้ารับการอบรม
๑.     โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าอบรม
๒.     จำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละโรงเรียน      ซึ่งประกอบด้วย   นักเรียน   จำนวน   ๒   คน 
          อาจารย์ที่ปรึกษา    จำนวน   ๑   คน      รวมโรงเรียนละ   ๓   คน   
๓.     โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนและอาจารย์ไปยัง    ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา     พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
                 ภายในวันจันทร์ที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓     โดยให้ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ทาง ไปรษณีย์เท่านั้น
๔.     การอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด      ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามลำดับก่อน  -  หลัง                  
                และคุณสมบัติของผู้อบรมเป็นสำคัญ

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
๑.     นักเรียนที่เข้ารับการอบรม  และอาจารย์ที่ปรึกษา    รายงานตัวและลงทะเบียนในวันอังคารที่  ๒๒  
     มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓     เวลา  ๐๘.๐๐  น.     ณ   ห้องภาพยนตร์  F ๔๐๑    อาคารอเนกประสงค์  ๒    
               ชั้น ๔    สถานีวิทยุกระจายเสียง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์     กรุงเทพมหานคร
๒.    นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา   ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
๓.     ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร / กิตติบัตร   จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

กำหนดการ 
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่  ๑๙
ตามรอยสุนทรภู่ นิราศสุพรรณ: จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๒ - ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วันอังคารที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ผู้เข้ารับการอบรม    รายงานตัวและลงทะเบียน   
ณ  ห้องภาพยนตร์  F๔๐๑  อาคารอเนกประสงค์  ๒  ชั้น ๔   
สถานีวิทยุกระจายเสียง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์   กรุงเทพฯ

วันอังคารที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
เวลา  ๐๘.๐๐  น.        ผู้เข้ารับการอบรม    รายงานตัวและลงทะเบียน    
ณ    ห้องภาพยนตร์   F ๔๐๑      อาคารอเนกประสงค์  ๒       ชั้น  ๔    
สถานีวิทยุกระจายเสียง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์   กรุงเทพฯ

เวลา  ๐๙.๐๐  น.        พิธีเปิดการอบรม
                ประธานพิธี     :    นายเชิดชัย  ปทุมมา     
รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
                กล่าวรายงาน   :    รองศาสตราจารย์  ดร.กำพล   รุจิวิชชญ์
                        ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม  

เวลา  ๐๙.๔๕  น.    กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม   และแนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                โดย...    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย    ธนะวังน้อย
                หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
                ชมการแสดงพิธีเปิด   จากผู้เข้าอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙    วิทยาลัยนาฏศิลป

เวลา  ๑๐.๐๐  น.        รับประทานอาหารว่าง

เวลา  ๑๐.๑๕  น.        ปฐมนิเทศและพบยุวกวีรุ่นพี่
                โดย...    นายวิษณุ   เอมประณีตร์   ผู้จัดการทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยและยุวกวีรุ่นพี่
                
เวลา  ๑๑.๐๐  น.        การบรรยาย     เรื่อง    “ ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏ
                      อยู่ในผลงานของสุนทรภู่ ”
โดย...    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย   
    ๑. นายวัฒนะ บุญจับ   สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
    ๒. นายถวัลย์ พึ่งเงิน    เลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
    ๓. นายทองแถม นาถจำนง  บรรณาธิการ น.ส.พ.สยามรัฐ ผู้ดำเนินรายการ

เวลา  ๑๒.๐๐  น.        รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา  ๑๓.๐๐  น.        การอภิปราย   เรื่อง   “วรรคทอง...เขียนอย่างไรให้โดนใจกรรมการ”
                โดย...
        ๑. นายเอนก แจ่มขำ  ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
    ๒. นายโชคชัย  บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรท์
    ๓. นายพินิจ  นิลรัตน์  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
    ๔. นายยุทธ โตอดิเทพย์  นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยผู้ดำเนินรายการ

เวลา  ๑๔.๓๐  น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  ๑๔.๔๕  น.        ฝึกปฏิบัติเกมกลอน       โดย...อาจารย์นารถ   กิตติวรรณกร    และคณะ

เวลา  ๑๖.๔๕  น.        สรุปการอบรมประจำวัน   และนัดหมายการทัศนศึกษาวัน  ๒๓  มิ.ย. ๕๓

เวลา  ๑๗.๐๐  น.        เดินทางกลับที่พักตามอัธยาศัย    

พิธีกรประจำวัน         นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์,นายบันลือ จินดาศรี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


วันพุธที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
เวลา  ๐๗.๐๐  น.        พบกันที่หน้าหอประชุมใหญ่   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ
เพื่อรายงานตัว   /  ลงทะเบียนกับวิทยากรประจำกลุ่ม     และพร้อมเดินทาง
ตามรอยสุนทรภู่   นิราศสุพรรณ  :  จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา  ๐๗.๑๕  น.        เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   /  รับประทานอาหารว่างบนรถ

เวลา  ๐๘.๐๐  น.         ทำธุระส่วนตัวที่ปั๊ม   ปตท.  จังหวัดสุพรรณบุรี         
        
เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี    นมัสการ  “หลวงพ่อโต”   วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร                            ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูง   เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์    ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณ   ภูมิมีลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาท    พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบน                   พระชานุ      พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุอีกข้างหนึ่งในท่าทรงรับของถวาย   เดินทางไปยังพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์    ประกอบด้วย   พระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    ทรงพระคชาธารออกศึก   และองค์เจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงคราม                ยุทธหัตถีที่มีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า    นำชมโดย...สำนักศิลปากรที่ ๒  สุพรรณบุรี

       และเดินทางต่อไปยังวัดบ้านกร่าง    เป็นวัดสมัยอยุธยา  มีอายุร่วม  ๔๐๐  ปี   เป็นวัดที่มีกรุพระขุนแผนบ้านกร่าง   พระอุโบสถและวิหารสร้างสมัยอยุธยา    ภายในประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง  วิหารมีอายุราว  ๔๕๐  ปี  ประดิษฐานหลวงพ่อแก้ว

เวลา  ๑๒.๓๐  น.                   ถึงนามสามชุกถ้า    ป่าดง
                    เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง        แลกล้ำ
                    เรือค้าท่านั้นคง            คอยเกรี่ยง  เรียงเอย
                    รายจอดทอดท่าน้ำ        นับฝ้ายฃายฃองฯ   (โคลงนิราศสุพรรณ)      
ชม    “สามชุกตลาดร้อยปี”     วิถีของชุมชนชาวตลาด      ชมบ้านขุนจำนงจีนารักษ์
                    เจ้าสัวเจ้าของตลาด      ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ    ของชุมชนชาวสามชุก
                    และพักรับประทานอาหารกลางวัน   สนับสนุนโดย...    ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

เวลา  ๑๔.๓๐ น.        เดินทางถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี    ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี
                ชมศิลปะและโบราณวัตถุอันเป็นมรดกของชาติ     จากนั้นแวะซื้อของฝากของที่ระลึก
                จากจังหวัดสุพรรณบุรี          

เวลา  ๑๕.๓๐  น.         ออกเดินทางสู่จังหวัดนครปฐม    โดยใช้เส้นทางถนนมาลัยแมน  (๓๒๑)  
รับประทานอาหารว่างบนรถ

เวลา  ๑๖.๐๐  น.    ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   พร้อมคาราวะรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสกวีเอก          ของโลก   “ท่านสุนทรภู่”   และชมจินตนาการอันยิ่งใหญ่ในผลงานวรรณคดีเลื่องชื่อ   ชุด   “พระอภัยมณี”          นำชมโดย...    เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  ๓  กลุ่ม

เวลา  ๑๗.๐๐  น.    ชมการแสดงทางวัฒนธรรมยามเย็น    จากผู้เข้าอบรม   “ยุวกวีศรีศิลป์”    รุ่นที่  ๑๙
    และรับประทานอาหารเย็น      สนับสนุนโดย...    ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

เวลา  ๑๘.๓๐  น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๙.๐๐  น.        ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และแยกย้ายกลับที่พักตามอัธยาศัย   โดยสวัสดิภาพ

(กำหนดการนี้   อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)    
    
ผู้รับผิดชอบประสานงานประจำวัน     นายทองแถม นาถจำนง, นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
เวลา  ๐๘.๐๐  น.        รายงานตัวและส่งผลงานนิราศสุพรรณ    กับวิทยากรประจำกลุ่ม
                ณ    ห้องภาพยนตร์   F ๔๐๑     อาคารอเนกประสงค์   ๒     ชั้น ๔
สถานีวิทยุกระจายเสียง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์    กรุงเทพฯ

เวลา  ๐๙.๐๐  น.        เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี    และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวรรณศิลป์ใน
สถานศึกษาและชุมชน
                โดย...    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน   สุพรรณยศ    และคณะ
                กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เวลา  ๑๐.๓๐  น.        รับประทานอาหารว่าง

เวลา  ๑๐.๔๕  น.        กิจกรรมฝึกปฏิบัติกลอนสด   กลอนมืด   กลอนจอหงวน
                โดย...    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  
    ๑. นายประสิทธิ์ บุญวงษ์
    ๒ .นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์
    ๓. นางนนทวรรณ บุญวงษ์
    ๔.นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล  ผู้ดำเนินรายการ

เวลา  ๑๒.๐๐  น.        รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๓.๐๐  น.        ประเมินผลการแต่งนิราศ    เสริมความรู้ด้านวรรณศิลป์
                โดย...    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  
        ๑. นายสุธีร์ พุ่มกุมาร
    ๒.นายชมพร เพชรอนันต์กุล
    ๓. นางสาววาสนา บุญสม
    ๔. นายยุทธ โตอดิเทพย์ ผู้ดำเนินรายการ

เวลา  ๑๔.๑๕  น.        การบรรยายความรู้    “ ลักษณะพิเศษของกลอนสุภาพ ”    
                โดย...    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย   
    ๑. นายประสิทธิ์  บุญวงษ์
              ๒. นายบันลือ จินดาศรี
    ๓. นายสุพจน์ ชีรานนท์  ผู้ดำเนินรายการ

เวลา  ๑๕.๐๐  น.        รับประทานอาหารว่าง

เวลา  ๑๕.๑๕  น.        การบรรยายพิเศษ
                โดย...    นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์      ศิลปินแห่งชาติ  
พุทธศักราช  ๒๕๓๖      สาขาวรรณศิลป์   (กวีนิพนธ์)

เวลา  ๑๖.๑๕  น.        สรุปผลการอบรม
                โดย...    คุณวาสนา     ลี้ไพบูลย์     พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย     และคณะ
                
เวลา  ๑๖.๓๐  น.        พิธีปิดการอบรม    และมอบวุฒิบัตร / กิตติบัตร
                ประธานพิธี     :    นายวันชัย    สุระกุล    
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

เวลา  ๑๗.๐๐  น.        เสร็จพิธี    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

พิธีกรประจำวัน    :     สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

การแต่งกาย    -  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๓        นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูแต่งชุดสุภาพ / ผ้าไทย
            -  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓        นักเรียนแต่งชุดพละศึกษา / ครูแต่งชุดสุภาพ / กางเกง
            -  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓        นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูแต่งชุดสุภาพ / ผ้าไทย

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3
เสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานวรรณกรรม"
The exhibition "Where would you place them?"
ละครเพลงหุ่นสาย "ดอนและมะขวิดผู้พิชิต"
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประกวดร้อยกรอง รังสรรค์ คงเที่ยง ครั้งที่ 2, 2554
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2554
โครงการอ่าน เขียน เรียน คิด ค่ายเยาวชนวรรณกรรมปีที่ 3
โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ ปีที่ 2
การส่งประกวดเรื่องสั้นบทกวีมติชนสุดสัปดาห์
ข่าวประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554
รายชื่อกรรมการสมาคมนักเขียนฯ
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2554
เยาวชนฯสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
รางวัลนักเขียนอมตะ คนที่ ๕ (๒๕๕๓)
รางวัลนราธิป ๒๕๕๓
วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550
อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ภาค
ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญตำบลบ้านเกาะ อยุธยา
โครงการมอบทุนการศึกษา โตชิบา
นิทรรศการภาพประทับใจในวัยวาน
แสดงความยินดีกับ โชคชัย บัณฑิต'
พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
ผลการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
ร่องรอยกาลเวลา: 450 ปี เวียงจันท์
สืบสานสายธารตำนานเพื่อชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์
ประกวดบทอาขยานของกระทรวงพลังงาน
จุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม
ประกวดนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2553
วรรณกรรมวิจารณ์
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และ หนังสั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เที่ยวไปบนเส้นทางสายนักเขียน
พิพิธทัศนาละครล้อการเมือง ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
การแสดงละครเรื่องเงาะป่า ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์
ผลประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2553 article
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
โครงการประกวดร้อยกรอง "ผมจะเป็นคนดี" article
ร่องรอยกาลเวลา:
ประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ?
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
ร่องรอยกาลเวลา : ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต
พบปะนักเขียนเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ ๒๕๕๓
สัมมนา จดหมายเหตุสยาม:
๓๓ ปีนักเขียนเรื่องป่า ๖๐ ปี วัธนา บุญยัง
ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน"
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมการเมือง
ข่าวซีไรต์รอบคัดเลือก ๖ เล่มสุดท้าย ๒๕๕๓
ผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี 2553
ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
สัมมนาประจำปี "จดหมายเหตุสยาม:
นักเขียนรางวัลรพีพร ๒
แข่งขันประชันกลอนสดเทิดไทย
ขอเชิญร่วมประชันกลอนสด เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาวรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่
จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม รุ่นที่ 33
งานวันสุนทรภู่ 224 ปี สุนทรภู่เทรดแฟร์ 2553
ข่าวรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด
โครงการจัดการความรู้พื้นฐานการประพันธ์ร้อยกรองไทย
เปิดตัวหนังสือ กาสรคำฉันท์
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง
ประกวดกลอนสุภาพ "วิถีคนกับควาย: วิถีชาติไทยดั้งเดิม"
คอนเสิร์ตเปิด อัลบั้ม ศุ บุญเลี้ยง
ทัศนาอุษาคเนย์ : ร้อย เรื่องราวชาวอาเซียน
ตลาดวิชา "ร่องรอยกาลเวลา" ๕๐ ปีสมาคมนักกลอน
กำหนดการงานวางศิลาฤกษ์และงานบุญรำลึกอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
สู่ขวัญ คืนเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
งานวันนักเขียนโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
ค่าย "อ่าน เขียน เรียน คิด" ครั้งที่ ๒
รายชื่อหนังสือ กวีนิพนธ์ และกรรมการซีไรต์ ๒๕๕๓
ข่าวเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดบทกวี รางวัล คำผา เพลงพิณ
งานมุฑิตาจิต 80 ปี ส.พลายน้อย "หนังสือคือสมบัติ"
วันครบรอบ ๑๐๕ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
โครงการ "ตลาดเสรี" รัชกาลที่ 3 เปิดก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ข่าวการมาพบปะแฟนๆของ ซูสุกิ โคจิ
งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
หลักสูตรการเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่๔/๗
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38
ประกวดรางวัลวรรณกรรมการเมือง "พานแว่นฟ้า"
โครงการ ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร
วารสารวิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ
เชิญร่วมประกวดรางวัลซีไรท์ ประจำปี ๒๕๕๓
เปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก"
๒๐ ปี ผิงดาว ชูเกียรติ ฉาไธสง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายปึก นาถจำนง
รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๕
ขยายการส่งเรื่องสั้นชิงรางวัลอิวากิ
ผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2552
งานภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์"หยาดน้ำเพื่อชีวิต"
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award”
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2552
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
การประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๕)
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”
พิธีมอบรางวัล "นักเขียนอมตะ" ครั้งที่ 4
นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ ประจำปี 2551
งานมอบรางวัล อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
ส. พลายน้อย นักเขียนอมตะ คนที่ ๔
ค่ายตะพานหิน พิจิตร
การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล
กำหนดการสงกรานต์นักกลอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดการ ร่องรอยของเวลา
ค่ายเมืองเลย
ผลการแข่งขัน ร้อยกรองออนไลน์ รอบสุดท้าย
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
จัดประกวดกลอนภาคตะวันออก
การจัดแข่งขันประชันกลอนสดภาคภาคตะวันตก
โครงการกิจกรรม “วันนักกลอน ๕๐”
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๔ ประเภทกวีนิพนธ์
ผลประกวดรางวัลซีไรท์ 2550
แถลงการณ์ตรวจสอบคณะกรรมการรางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๐
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งบทสักวาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ผลคัดเลือกรอบแรกซีไรต์ 8 เล่ม ปี 2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ประเดือนพฤษภาคม
กำหนดการ การอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์
สงกรานต์นักกลอน
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2550 articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ