ReadyPlanet.com
dot dot
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง

บทนำเพื่อ “บทนำชีวิต”

โดย ปรีดา ข้าวบ่อ

ชื่อสำนักพิมพ์แม่คำผาง ปรากฏบนบรรณพิภพครั้งแรกด้วยการตีพิมพ์โศลกของท่าน “กาลิทาส” ชื่อเล่ม “เมฆทูต” แปลและร้อยกรองโดยบรมครูกรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย เมื่อปี พ.ศ.2529

            จากนั้นสำนักพิมพ์แม่คำผาง ได้เสนอผลงานของ กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย อย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลงานเก่าประสานใหม่ของนักเขียนอาวุโส เช่น “เสฐียรโกเศศ –นาคะประทีป”, กุหลาบ สายประดิษฐ์, สุภา ศิริมานนท์, สมศรี สุกุมลนันทน์, เดโช บุญชูช่วย, สุวัฒน์ วรดิลก, ทวีป วรดิลก, ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, นิยะดา เหล่าสุนทร, กุสุมา รักษมณี, ประคอง นิมมานเหมินท์, อาจิณ จันทรัมพร, ศุขปรีดา พนมยงค์, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ช่วง  มูลพินิจ, วิทยากร เชียงกูล, ทองแถม นาถจำนง ฯลฯ

            ปี พ.ศ.2554 นี้ สำนักพิมพ์แม่คำผางก่อตั้งครบรอบ 25 ปี อาจารย์กรุณา กุศลาสัย,

อาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์, อาจารย์ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “รพีพร”, “ทวีปวร” ฯลฯ ผู้เป็นบรมครูทางภาษาไทยและการประพันธ์ได้ละสังขารไปแล้ว และแม่คำผาง ข้าวบ่อ ผู้เป็นที่มาของนามสำนักพิมพ์ก็เพิ่งจากไป  ชาวคณะบริษัท ชนนิยม จำกัด จึงทบทวนถึงตัวเองว่า “สำนักพิมพ์เล็ก ๆ จะมีแนวทางและทางรอดอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน” ทั้งคิดจะนำประเด็นดังกล่าวมากำหนดเป็นหัวข้อเสวนา

            แต่เมื่อใคร่ครวญแล้วเห็นว่า หัวข้อนั้นมีลักษณะแคบและเฉพาะเกินไป จึงปรับประเด็นใหม่ให้ผู้ร่วมงานได้เสวนาจากใจของตน  และเพื่อการประมวลสรุปเสนอในวงกว้างจึงมีพันธกิจแห่งมวลมิตรเชิญทุกท่านได้ร่วมกันเขียน “บทนำชีวิต” ในประเด็น “คนเล็ก ๆ กับภาระการงานและแนวทางชีวิตในสังคมไทยวันนี้”

            รูปแบบการเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้  เป็นลายเส้น ภาพวาดหรือบทเพลงก็ได้ ความยาวเพียง 7 – 10 ย่อหน้า หรือบทกวีไม่เกิน 10 บท

            วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ลูกหลานญาติพี่น้องแม่คำผาง ข้าวบ่อ จะทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ “บ้านแม่คำผาง”  ครั้นบ่ายสองโมงเริ่มการเสวนาที่ศาลารวมใจ – ริมสระน้ำ ของชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน แล้วตามด้วยงานสังสันทน์ของมิ่งมิตรน้ำหมึกและชาวชุมชนเธียรสวน

            ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม การเลือกตั้งผู้แทน ฯ ครั้งใหญ่ทั่วประเทศผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนแล้ว สถานการณ์บ้านเมืองจะคลี่คลายหรือเขม็งเกลียวไปทิศทางใดคงพอมองเห็นเป็นเลา ๆ “บทนำชีวิต” ของทุกท่านคงแจ่มชัดขึ้นว่า ต่ออาชีพการงานเราจะทำอะไรและอย่างไร ? ต่อแนวทางชีวิตเราจะขีดลิขิตไปทิศทางใด ? หวังและฝันถึงสิ่งใดในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่...

            นักคิดนักเขียนคือคนเล็ก ๆ คนหนึ่ง พวกเราคนเล็ก ๆ ที่มีสำนึกในการติดตามเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของบ้านเมือง แล้วประมวลกลั่นกรองใช้ศิลปะ ถ่ายทอดสำแดงออกถึงความชั่วร้ายดีงาม ทุกข์สุขและความใฝ่ฝัน ให้ปรากฏแก่คลองจักษุและสัมผัสรับรู้ของผู้คน    ดังนั้น  รวม“บทนำชีวิต” จากทุก ๆ ท่าน ย่อมคือภาพสะท้อนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของสังคมไทยในวันนี้.

กำหนดการ

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ๑๐๐ วันแม่คำผาง ข้าวบ่อ

และเสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม

ณ หมู่บ้านเธียรสวน  ถ.รามอินทรา  ( ซอย ๕ / แยก ๓ )  บางเขน กทม.

*มีแผนที่แนบมาด้วย* ดาวน์โหลดแผนที่คลิก...

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เลี้ยงพระเพลที่บ้านแม่คำผาง ( บ้านเลขที่ ๒๔๔/๑๔๑, เธียรสวน, ซอย ๒ )

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เสวนาเสนอบทนำชีวิต : ที่ “ลานรวมใจ” – สำนักงานชุมชนเธียรสวน, ริมสระน้ำ ,ซอย ๔

หัวข้อ “คนเล็ก ๆ กับภาระการงานและทางชีวิตในสังคมไทยวันนี้”

ร่วมเสนอโดย

 เรืองอุไร กุศลาสัย ครู – นักเขียน, คำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, สมพงษ์ พลสูรย์ นักเขียน, สมบูรณ์ วรพงษ์ นักเขียน, ช่วง มูลพินิจ จิตรกร, ประยอม ซองทอง นักเขียน, ปภัสสร เสวกุล นักเขียน, ไมตรี ลิมปิชาติ คอลัมนิสต์ - นักเขียน, สุจิตต์ วงษ์เทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, สุชาติ สวัสดิ์ศรี นักเขียน-ช่างวรรณกรรม, “ศรีดาวเรือง”-นักเขียน, เสมอ กลิ่นหอม กวี, สันติ เศวตวิมล คอลัมนิสต์ และนักจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์, รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน นักเขียน, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นักเขียน- พิธีกร, กนกวลี พจนปกรณ์ นักเขียน, อัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, กมล กมลตระกูล นักเขียน – สื่อสารมวลชน, สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, วัธนา บุญยัง นักเขียนเรื่องป่า, พิทยา ว่องกุล นักเขียน, สมคิด สิงสง นักเขียน, ยงค์ ยโสธร นักเขียน, พิบูลศักดิ์ ละครพล นักเขียน, ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียน, ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ นักเขียน, จิระนันทน์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์, ท่านจันทร์ กวี,  ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวี, วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียน, แสงดาว ศรัทธามั่น กวี , ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร กวี , เรืองเดช จันทรคีรี นักแปล - นักเขียน ,  เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ทองแถม นาถจำนง นักเขียน – นักแปล, นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย, เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นักเขียน – นักปกครอง, บัณฑิต จันทศรีคำ นักเขียน - บรรณาธิการนิตยสาร “เนชั่นสุดสัปดาห์” , เสรี ทัศนศิลป์ กวี, โชคชัย บัณฑิต กวีซีไรต์, วันรวี รุ่งแสง กวี, ประชาคม ลุนาชัย นักเขียน, ภาณุมาศ ภูมิถาวร นักเขียน, โดม วุฒิชัย นักเขียน, สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ฯลฯ (รวมทั้งกวี- นักเขียนทุกท่านที่ไม่ได้ประสานงานล่วงหน้าก่อนออกกำหนดการนี้)   ดำเนินรายการโดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ศิลปะ: เปิดเวทีตวัดพู่กันเนรมิตภาพเหมือนแด่พี่น้องและเพื่อนบ้านชาวเธียรสวนโดย วสันต์ สิทธิเขต ,ครูเบิ้ม สอนศิลป์” – ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และคณะ

เวลา ๑๖.๓๐ น.

สำราญกับการอ่านบทกวีและมโหรี นำทีมโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , สุรชัย จันทิมาธร,

มงคล สุระสัจจะ , ไข่ มาลีฮวนน่า, สลา คุณวุฒิ, วสุ ห้าวหาญ , “สิงห์เฒ่า” และชาวคณะคันนายาว

 

อิ่มหนำกับอาหาร : ส้มตำสูตร “แม่คำผาง” , อาหารเวียดนามจากชมรมวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม , อาหารไทจากชมรมไททรงดำ , อาหารเลิศรสจาก “แม่โพสพ” , อาหารอีสานจาก “เฮือนกาฬสินธุ์” และ เครื่องดื่มจาก “โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” และ “คาราบาวแดง” ฯลฯ    

( รับของชำร่วย หนังสือ “ช้างป่าต้นคนสุพรรณ – มนัส โอภากุล” พร้อมลายเซ็นจาก “แอ๊ด คาราบาว” และหนังสือ “กราบชีวิต” โดย ปรีดา ข้าวบ่อ )

พันธกิจแห่งมวลมิตร :

 บทนำชีวิตที่ร่วมเสนอตามการเสวนาหัวข้อ “คนเล็ก ๆ กับภาระการงานและทางชีวิตในสังคมไทย

วันนี้” ขอเป็นข้อเขียนความยาว 7 – 10 ย่อหน้า , รูปแบบร้อยกรองหรือร้อยแก้ว, สำหรับท่านที่ติดภารธุระ  กรุณาส่งบทนำชีวิตมาร่วมรายการด้วย เพื่อสำนักพิมพ์แม่คำผางจะได้รวบรวมขึ้นเผยแพร่ต่อไป

 ขอรับอภินันทนาการหนังสือจากเพื่อนนักเขียน และสำนักพิมพ์ พร้อมลายเซ็นเพื่อมอบไว้แด่ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน – “สวนนักปราชญ์”.

กรุณาแจ้งตอบรับล่วงหน้า เพื่อการต้อนรับที่ทั่วถึง

พิธีกรทั่วไป : อาทิตย์ บำรุงเอื้อ

บริษัท ชนนิยม จำกัด : โทร 02-552-4070

ผู้ประสานงาน : ปุ๊ก – 082-5240917 , ฝน – 081-9152306 , ธารา ศรีอนุรักษ์ (น้ำ) 080-5990958
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ