ReadyPlanet.com
dot dot
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง  การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕ 

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านงานกวีนิพนธ์ โดยการมอบรางวัลสุนทรภู่ (Sunthorn Phu ASEAN Poet Award) ให้แก่กวีดีเด่นของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นอนุสรณ์และเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ กวีเอกของประชาชนชาวไทย ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากยูเนสโกในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์และความเข้าใจในประเพณีนิยมด้านกวีนิพนธ์ของประเทศต่างๆในอาเซียน นอกจากจะส่งเสริมความผูกพันทางวัฒนธรรมในฐานะรากฐานของความเป็นประชาคมอาเซียน ยังช่วยสนับสนุนบทบาทสำคัญของประเทศไทยในอาเซียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนบุคคล องค์กรวิชาชีพและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศเสนอชือกวีเข้ารับการคัดเลือกเป็นกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑ กวีและผลงานกวีนิพนธ์       
ความหมายขอบข่ายของกวีนิพนธ์
   ๑) กวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และกวีนิพนธ์ท้องถิ่น เช่น กานท์ กาบ(อีสาน) กอน(อีสาน) กาพย์(เหนือ) ค่าว และกลอนโนรา เป็นต้น
   ๒) กวีนิพนธ์อิสระ ได้แก่ รูปแบบคำประพันธ์ใหม่  เพื่อสื่อสารได้อย่างเสรี ไม่ติดในกรอบฉันทลักษณ์ ดังต่อไปนี้
      • กลอนเปล่า เป็นคำประพันธ์ที่พัฒนามาจาก Blank Verse, Free Verse ของอังกฤษ กวีพยายามจัดถ้อยคำเป็นวรรคหรือเป็นรูปใดรูปหนึ่งคล้ายร้อยกรอง เพียงแต่ไม่มีสัมผัสบังคับ
      • วรรณรูป หรือกวีนิพนธ์รูปธรรม(Concrete Poetry) เป็นการผสมผสานทัศนศิลป์และวรรณศิลป์เข้าด้วยกัน มีทั้งแบบที่ใช้ถ้อยคำเรียงกันแบบกลอนเปล่า และแบบที่ใช้ถ้อยคำเรียงกันเป็นรูปภาพ 
      • แคนโต้ จัดเป็นบทกวีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นกลอนเปล่า ๓ บรรทัด ประกอบไปด้วยกลุ่มถ้อยคำสั้น ๆ เป็นบทกวีไทยร่วมสมัย มีลักษณะผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก

๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือก
   เกณฑ์ที่ ๑ คุณสมบัติของกวี
   ๑. เป็นกวีผู้มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังมีชีวิตอยู่ 
   ๒. เป็นกวีผู้มีผลงานโดยองค์รวมแสดงความเชี่ยวชาญเชิงวรรณศิลป์ และมีคุณธรรมเหมาะสมที่จะเป็น “กวีของชาติ”
   ๓. เป็นกวีผู้สร้างสรรค์และมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการกวีนิพนธ์ของประเทศ 
   
   เกณฑ์ที่ ๒  ลักษณะของผลงาน
   ๑. ผลงานเป็นภาษาใดก็ได้ที่ใช้ในแต่ละประเทศ เป็นงานริเริ่มของกวี มิใช่งาน แปลหรือแปลงจากของผู้อื่น มีความประณีต ละเอียด ลึกซึ้ง หรือมีกลวิธีสร้างสรรค์ อันสื่อให้เห็นคุณค่าในความดี ความงาม คุณค่าทางอารมณ์
   ๒. ผลงานแสดงออกถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์ จรรโลงโลกและสังคม มีคุณประโยชน์ต่อ     มนุษยชาติ 
   ๓. ผลงานสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ ให้พลังความรู้ และส่งเสริม จินตนาการ

   เกณฑ์ที่ ๓ การเผยแพร่และยอมรับคุณค่าผลงานของกวี
   ๑. ผลงานได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
   ๒. ผลงานได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับท้องถิ่น หรือ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เกณฑ์ทั้งหมดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละประเทศ ในการคัดเลือกและตัดสิน        
 
๓. การคัดเลือกและตัดสิน
      ๓.๑  วิธีการคัดเลือกและตัดสินในประเทศไทย
        ๑. บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ส่งรายนามกวีที่สมควรได้รับรางวัล โดยกรอกแบบการเสนอชื่อแล้วส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์ไปที่ กระทรวงวัฒนธรรม
        ๒. คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองรายชื่อ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
๓. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากรายชื่อที่อยู่ในเกณฑ์การได้รับรางวัล 
๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ
                   
      ๓.๒ วิธีการคัดเลือกและตัดสินในต่างประเทศ
        ๑. องค์กรผู้รับผิดชอบจะดำเนินการคัดสรรและตัดสินตามเกณฑ์ และหรือวิธี ที่เหมาะสมในบริบทของประเทศสมาชิกของแต่ละประเทศ
        ๒. องค์กรผู้รับผิดชอบของแต่ละประเทศ เสนอชื่อกวีรางวัลสุนทรภู่ ๑ คนพร้อมทั้งเสนอผลงานกวีนิพนธ์เป็นภาษาของตน ๑๐ ชิ้น และบทแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศถึงคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลสุนทรภู่ 
 
๔. รางวัลและผลประโยชน์
           รางวัลประกอบด้วย
           ๑. โล่ประกาศเกียรติคุณ 
           ๒. เงินรางวัล 
           ๓. บัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เมืองหลวงของกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ จำนวนประเทศละ ๒ ที่นั่ง เพื่อให้กวีรางวัลสุนทรภู่และผู้ติดตามจากกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ มารับรางวัล และจะจัดให้ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกับกวีไทยและสถาบันหรือชุมชนในประเทศไทย เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดที่พักและอาหารตลอดการพำนักในประเทศไทย
           ๔. บัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ ไม่ระบุเส้นทาง ประเทศละ ๒ ที่นั่ง สำหรับกวีรางวัลสุนทรภู่และผู้ติดตามในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
           ๖. กวีนิพนธ์ของกวีรางวัลสุนทรภู่ ๑๐ ประเทศทั้งภาษาประจำชาติและบทแปลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์และมัลติมีเดี  
 
๕. การเสนอชื่อกวี
              ๕.๑ สถานที่ขอรับและส่งแบบเสนอข้อมูลและผลงาน หรือดาวน์โหลดที่นี่คลิก...
                  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น ๒๒)
                  ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
                  ๑๐๗๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๖ ๘๓๔๗ -mail: aseancocithailand@gmail.com หรือ 
                  www.m-culture.go.th
                  โดยเขียนข้อความในวงเล็บที่มุมซองว่า “รางวัลสุนทรภู่”
               ๕.๒ หลักฐาน
                  ๒.๒.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
                  ๒.๒.๒ ผลงาน
               ๕.๓ ระยะเวลารับสมัคร
                  ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร จนถึงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕

(นายสมชาย เสียงหลาย)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ