ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่8 2558
 
โครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์”
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

ความเป็นมา
เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความสนใจในการเขียนงานร้อยกรองอยู่ในแวดวงจำกัด และส่วนใหญ่จะจำกัดวงแคบ ๆ ในลักษณะจับกลุ่มเขียนกันเอง อ่านกันเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กันเอง ในบริบทองค์ความรู้ที่มีค่อนข้างจำกัด ทั้งจากตำราเรียนเขียนงานร้อยกรอง หรืองานเขียน  “ฉันทลักษณ์” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งมีทั้งที่ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ และมีทั้งที่เข้าใจเอาเอง โดยขาดการอธิบายความอย่างต่อเนื่อง ถึงกรอบและกฎเกณฑ์ รวมถึงข้อยกเว้น
 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนิน โครงการประกวด
“ร้อยกรองออนไลน์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนมาถึง โครงการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
 
การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างความคึกคัก ให้กับวงวรรณกรรม โดยเฉพาะงานเขียนร้อยกรองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาร่วมผลักดัน และสนับสนุนการยกระดับงานเขียนร้อยกรอง รวมถึงกระตุ้นให้กับผู้สนใจใฝ่รู้ ที่ขาดโอกาสและเวทีในการนำเสนอ ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางด้วย

 วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเขียนงานร้อยกรอง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคลที่สนใจการเขียนงานร้อยกรอง มีเวทีในการเขียนงานออกสู่สาธารณะ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความตื่นตัว ในการเขียนงานร้อยกรอง ที่ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ต่าง ๆ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การศึกษาสำหรับผู้สนใจงานเขียนร้อยกรอง
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดพื้นที่สาธารณะ ในการเขียนงานร้อยกรอง อันจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการสร้างกระแสความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดนักเขียนงานร้อยกรองใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ
7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่านการเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
8. เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเด่นและมีคุณภาพ ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ นำมาพิมพ์รวมเล่ม และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
9. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 
การแบ่งประเภท และระดับชั้น ของการประกวด
 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - กาพย์ยานี 11
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ
 
รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
 
1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกร้อยกรอง แต่ละประเภท และแต่ละระดับชั้น โดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตัดสิน การประกวดในรอบแรก และให้มีคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย
2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และสื่ออื่น ๆ ของสมาคมนักกลอนฯ
3. เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 2 ช่องทาง คือ
       
       - ทาง “อีเมล์” ( info_thaipoet@yahoo.com )
 
       - ทาง “ไปรษณีย์” ( “กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ” เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา
ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง” )
 
       ***การส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ***
 
4. นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด เผยแพร่ผ่านเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
5. คณะกรรมการรอบแรกพิจารณา เลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการรอบสุดท้ายพิจารณาตัดสิน (แบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 1 รางวัล และรองชนะเลิศ อีก 2 รางวัล อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
6. ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ จะมีการพิจารณาเพื่อนำผลงานมารวมเล่ม ในนามของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม
 
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด และหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
 
1. เป็นงานเขียน “ร้อยกรอง” ตาม “ฉันทลักษณ์” ที่กำหนด โดยมีความยาวต่อชิ้นงาน “6-10 บท” และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)
2. เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ทุกชนิดมาก่อน
3. ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกส่งผลงานได้ ในช่องทางหนึ่งช่องทางใดเท่านั้น (อีเมล์, ไปรษณีย์) ทั้งนี้ หากมีการส่งผลงานชิ้นเดียวกันซ้ำมาในช่องทางอื่น จะถูก “ตัดสิทธิ์” ในการส่งผลงานทันที
4. ผู้ส่งผลงานสามารถ “แก้ไขผลงาน” ที่ส่งมาก่อนหน้านั้นได้ โดยต้องระบุ “ครั้งที่” ของการแก้ไข ในการส่งผลงานที่แก้ไขเข้ามาใหม่ และต้องส่งผลงานที่แก้ไขในช่องทางเดียวกัน กับผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดก่อนหน้านั้นเท่านั้น
ทั้งนี้ หากมีการส่ง “ผลงานแก้ไข” โดยมิได้ระบุ “ครั้งที่” ของการแก้ไข หรือส่งผลงานแก้ไขในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางเดิมที่เคยส่งมาก่อนหน้านั้น จะถือเป็นการ “ส่งผลงานซ้ำ” ในชิ้นเดียวกัน และจะถูก “ตัดสิทธิ์” การส่งผลงานเข้าประกวดทันที
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
6. ผู้ส่งผลงาน ต้องให้ “ชื่อ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ติดต่อ” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับที่สะดวก กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้ “นามแฝง” ในการประกวด ก็ต้องแจ้ง “ชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้ และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สำเนาบัตรประชาชน” เพื่อยืนยันการรับรางวัล
ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสิทธิ์” การส่งผลงานได้
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้อง ตามกรอบและกฎเกณฑ์ ของ “ฉันทลักษณ์” และ “วรรณศิลป์” ตาม “รูปแบบฉันทลักษณ์” ประเภทนั้น ๆ
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์และความงาม ของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” การใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม
9. การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการให้คะแนนรายบุคคล ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาดว่า ผลงานใด สมควรได้รับรางวัล
10. คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
11. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
12. กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
13. ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 ระยะเวลาดำเนินการ
 
- เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2558
- ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 – 5 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศผลรอบแรก ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศผลรอบสุดท้าย ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558
- มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2558 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการตัดสินร้อยกรองแต่ละประเภท
         คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วงการวรรณกรรม

คณะกรรมการตัดสินรอบแรก
         1. อนันต์ คู่มณี          ประธานกรรมการตัดสินฯ
         2. สุพจน์ ชีรานนท์กรรมการ
         3. พินิจ นิลรัตน์                  กรรมการ
         4. อาจินต์ ศิริวรรณ     กรรมการ
         5. ยงยุทธ ใจซื่อดี          กรรมการ
         6. เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร        กรรมการ
         7. ชื่นกมล ศรีสมโภชน์          กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย
         1. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการตัดสิน
         2. ยุทธ โตอดิเทพย์             กรรมการ
         3. โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์     กรรมการ
         4. นิภา บางยี่ขัน              กรรมการ
         5. สุธีร์ พุ่มกุมาร             กรรมการ
         6. อนันต์ คู่มณีกรรมการและเลขานุการ

รางวัล
 
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดท้าย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) 
 
1.กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
 
2. กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
 
3. โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
- ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

หัวข้อการประกวด
• หัวข้อการประกวด ของทุกระดับชั้น “ลมหายใจของยุคสมัย”

หมายเหตุ : หัวข้อการประกวดเป็นการกำหนดกรอบกว้าง ๆ สำหรับการพิจารณาตัดสิน
                ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นชื่อเดียวกับหัวข้อการประกวด

 ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- นายยุทธ์ โตอดิเทพย์ หมายเลขโทรศัพท์081-3190309
- นายสุพจน์ ชีรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-4444628
- นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์ หมายเลขโทรศัพท์081-9165161

 คณะทำงาน
1. นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
2. นายประสิทธิ์ อทินวงศ์
3. นายยงยุทธ ใจซื่อดี
4. นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร
5. นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์
6. นายสุเมษย์ เมืองคำ
7. นายถวัลย์ พึ่งเงิน
8. นายอาจินต์ ศิริวรรณ
9. นายสุพจน์ ชีรานนท์
 
 ข้อมูลร้อยกรองออนไลน์

รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่7 ปี2557
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่7 2557
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่6 ปี2556
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่6 2556
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่5 ปี2555
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่5 2555
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่4 ปี2553 article
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ article
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่4 2553 article
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่3 ปี2552 article
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ article
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่3 2552
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่2 ปี2551
ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่2 2551
รวมร้อยกรองประกวดครั้งที่1 ปี2550
ผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่1 2550
ข้อมูลประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่1 2550bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ